بایگانی

images

عنوان پایان نامه: بررسی میزان مهریه بر احساس قدرت زنان و تغییرات آن طی دوره های متفاوت زندگی آن‌ها

تعداد صفحات: ۲۰۷
تعداد فصل: ۵
منابع: دارد
چکیده: دارد
فهرست بندی: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۶۵۰۰ تومان

چکیده

مهریه در نظام حقوقی خانواده از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است ولی به عنوان یکی از عوامل احساس قدرت در زنان، تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته‌است. این پرسش که آیا با بالا رفتن مهریه، احساس قدرت زنان نیز افزایش می‌یابد؟ این احساس در طول دوران زندگی آن‌ها چگونه‌است؟ پرسشی است که این پژوهش در جستجوی پاسخی برای آن است.

بوردیو در نظریه خود از چهار نوع سرمایه نام می‌برد: سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی، سرمایه نمادین، در این میان گروه‌هایی که به بیشترین میزان سرمایه دسترسی دارند، در مفهومی قرار می‌گیرند که بوردیو آن را «میدان قدرت» می‌نامد. سرمایه اقتصادی اصل غالب در سلسله مراتب قدرت است و شکل‌های دیگر سرمایه ریشه در سرمایه‌ی اقتصادی دارند. در این پژوهش فرض براین است که مهریه جدا از اینکه به صورت سرمایه‌ اقتصادی برای زن مطرح است، به عنوان یک منبع قدرت، می‌تواند منجر به‌ایجاد دیگر سرمایه‌‌های مورد نظر بوردیو شود.

images

عنوان پایان نامه: بررسی راهکارهای افزایش میزان مطالعه و شیوه های افزایش میزان و کیفیت آن در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه هفت شهر تهران

تعداد صفحات: ۱۳۰
تعداد فصل: ۵
منابع: دارد
چکیده: دارد
فهرست بندی: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۶۵۰۰ تومان

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………….. و

فصلاولکلیات…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………… ۲

اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………. ۴

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… ۵

سئوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… ۵

فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… ۵

متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………. ۵

تعریف متغیرها(نظری و عملیاتی) ………………………………………………………………………………………….. ۵

فصل دوم: ادبیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۷

مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸

اهداف مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

سطوح مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

مراحل خواندن…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

روش های مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

کسب عادات مطالعه موثر در پنج گام……………………………………………………………………………………. ۱۴

سرعت مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

فعال بودن…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

روشیادگیری مشارکتییا روش باهم مطالعه کردن……………………………………………………………….. ۲۰

چرا و چگونه مطالعه می کنیم……………………………………………………………………………………………….. ۲۰

تأثیر گسترده مطالعه بر ابعاد گوناگون زندگی افراد………………………………………………………………… ۲۱

لذت مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳

علاقه و مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳

علل و عدم رغبت به مطالعه…………………………………………………………………………………………………. ۲۴

روش های ایجاد علاقه به مطالعه…………………………………………………………………………………………… ۲۶

انگیزه مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷

آسیب شناسی مطالعه…………………………………………………………………………………………………………. ۲۹

انگیزه…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۰

معنی لغوی انگیزه……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱

تعریف اصطلاح انگیزه………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱

سه مؤلفه از انگیزه از دیدگاه آرنولد و همکاران…………………………………………………………………….. ۳۲

تئوری غرایز……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

تئوری انرژی های حیاتی……………………………………………………………………………………………………… ۳۲

تئوری احتیاج…………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

تئوری محرک…………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳

رویکرد رفتاری…………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳

رویکرد شناختی…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

رویکرد انسان گرایی…………………………………………………………………………………………………………… ۳۴

رویکرد اجتماعیفرهنگی………………………………………………………………………………………………… ۳۵

انواع انگیزه………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۵

انگیزه های مشترک و اختصاصی…………………………………………………………………………………………. ۳۵

انگیزه های درونی و بیرونی…………………………………………………………………………………………………. ۳۶

انگیزش و آموزش……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

تشویق………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷

مفهوم شناسی تشویق………………………………………………………………………………………………………… ۳۸

تشویق در لغت…………………………………………………………………………………………………………………… ۳۸

اهمیت تشویق در یادگیری………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

اشکال گوناگون تشویق، از نظر اندیشمندان مسلمان…………………………………………………………….. ۳۹

عوامل مؤثر در تشویق…………………………………………………………………………………………………………. ۴۰

ویژگی های تشویق مناسب………………………………………………………………………………………………….. ۴۰

مهارت در تشویق و ترغیب دانش آموزان………………………………………………………………………………. ۴۱

۱-تشویق فردی…………………………………………………………………………………………………………………… ۴۱

۲-تشویق گروهی……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

پیشینه پژوهش های انجام شده………………………………………………………………………………………….. ۴۳

پیشینه پژوهش های انجام شده در ایران……………………………………………………………………………… ۴۳

پیشینه پژوهش های انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………………. ۵۱

 

 

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

فصل ۳ روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۵۵

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۶

جامعه………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷

روش نمونه گیری و تعدادنمونه…………………………………………………………………………………………….. ۵۷

ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………. ۵۸

۱٫یادداشت زمانی تمام وقت با فواصل زمانی باز…………………………………………………………………….. ۵۸

۲٫مزیت ها و محدودیت هاییادداشت زمانی………………………………………………………………………… ۵۹

۳٫پرسشنامه سنجش عوامل مؤثر بر میزان مطالعه………………………………………………………………… .۶۰

۴٫نحوه شکل گیری پرسشنامه عوامل مؤثر بر میزان مطالعه…………………………………………………… .۶۰

۵٫روایی و پایایی ابراز اندازه گیری………………………………………………………………………………………… ۶۰

۶٫تعیین اعتبار (روایی) ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………. ۶۰

۷٫تعیین پایایی ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………………….. ۶۰

روش آماری تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………… ۶۱

۱٫آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………….  ۶۱

۲٫آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………….  ۶۱

فصل ۴: تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………… ۶۳

تحلیل توصیفی داده های پژوهش………………………………………………………………………………………… ۶۴

۱٫توصیف داده ها………………………………………………………………………………………………………………… ۶۴

 

بخش استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳

۱٫فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳

۲٫فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………… ۷۴

۳٫فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

۴٫فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۵

۵٫فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………………. ۷۶

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………..  ۷۷

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….  ۷۸

سایریافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………………  ۸۸

پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۹

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۰

منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۶

پیوست الف……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴

پیوست ب………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰

پیوست پ…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۳

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۷

images

عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر قد، وزن، شاخص توده‌ی بدنی،طرحواره‌ی ظاهر خویشتن پنداره و وارسی بدن بر تن انگاره، به منظور تدوین مدلی ساختاری درباره‌ی نارضایتی از بدن در جمعیت ایرانی

تعداد صفحات: ۱۴۲
تعداد فصل: ۵
منابع: دارد
چکیده: دارد
فهرست بندی: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۶۵۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

فصلاول: کلیاتپژوهش…………………………………………………………………………………..

مقدمه……………………………………………………………………………………………… ۲

بیانمساله………………………………………………………………………………………….. ۵

اهمیتوضرورتتحقیق……………………………………………………………………………… ۱۱

اهدافپژوهش…………………………………………………………………………………….. ۱۴

فرضیه‌هایپژوهش………………………………………………………………………………… ۱۵

تعریفواژههاومفاهیمتحقیق……………………………………………………………………….. ۱۶

فصلدوم: ادبیاتوپیشینهیپژوهش……………………………………………………………………… ۲۱

ادبیاتوپیشینهیپژوهش……………………………………………………………………………. ۲۲

تعریفتنانگاره……………………………………………………………………………………… ۲۲

تعریفنارضایتیازبدن………………………………………………………………………………. ۲۵

ارزیابیتنانگارهونارضایتیازبدن……………………………………………………………………… ۲۸

پیشینهیمطالعاتیومدلهایتنانگارهونارضایتیازبدن……………………………………………………. ۳۰

جنسیتونارضایتیازبدن……………………………………………………………………………. ۳۲

نژادونارضایتیازبدن……………………………………………………………………………….. ۳۲

شاخصتودهبدنیونارضایتیازبدن……………………………………………………………………. ۳۳

بازخوردبینفردیونارضایتیازبدن…………………………………………………………………….. ۳۳

وارسیبدنونارضایتیازبدن………………………………………………………………………….. ۳۳

لباسپوشیدنونارضایتیازبدن……………………………………………………………………….. ۳۴

ورزشونارضایتیازبدن………………………………………………………………………………. ۳۴

دروندادغذاییونارضایتیازبدن………………………………………………………………………. ۳۴

وزنکشیمکررونارضایتیازبدن………………………………………………………………………. ۳۴

رویاروییبارسانه‌هایگروهیونارضایتیازبدن…………………………………………………………… ۳۵

نظریههایتنانگارهونارضاییازبدن……………………………………………………………………. ۳۶

۲ـنظریه‌یمقایسه‌یاجتماعی………………………………………………………………………. ۳۸

۳- باوربهکنترلشخصیونارضایتیازبدن………………………………………………………………. ۳۸

۴- نظریهیناهمخوانیخود…………………………………………………………………………. ۳۹

۵- نظریهیطرحوارهیخود…………………………………………………………………………. ۳۹

۶- نظریهیشییانگاری…………………………………………………………………………….. ۴۰

۷- نظریهفمنیستی (زنگرایی)…………………………………………………………………….. ۴۱

۸- نظریهیشناختی- رفتاری……………………………………………………………………… ۴۱

تحریفهایشناختی،تنانگارهونارضایتیازبدن………………………………………………………….. ۴۳

عواملموثربرتنانگارهونارضایتیازبدن………………………………………………………………… ۴۴

عواملزیستی:……………………………………………………………………………………… ۴۵

جنسیت:…………………………………………………………………………………………. ۴۵

سن:……………………………………………………………………………………………… ۴۶

شاخصتودهیبدنی………………………………………………………………………………… ۴۸

نژادوقومیت………………………………………………………………………………………. ۴۹

عواملروانشناختی…………………………………………………………………………………. ۵۰

عزتنفسوخودانگارهیمثبت………………………………………………………………………… ۵۰

عواملبینفردی……………………………………………………………………………………. ۵۱

عواملمحیطیوفرهنگی…………………………………………………………………………….. ۵۲

وضعیتاقتصادی-اجتماعی………………………………………………………………………… ۵۲

تأثیررسانههایگروهی……………………………………………………………………………… ۵۳

اختلالبدشکلیبدن ( اوجآشفتگیتنانگاره)………………………………………………………….. ۵۴

مداخلههایدرمانیوبهداشتیبراینارضایتیازبدنوآشفتگیتنانگاره………………………………………… ۵۴

الف ) برنامه‌هایروانیـتربیتیالتقاطی………………………………………………………………… ۵۵

ب) مداخله‌هایجامعهنگررسانه‌ای………………………………………………………………….. ۵۶

ج) مداخلههایمبتنیبرارتقایعزتنفس……………………………………………………………….. ۵۶

د) مداخله‌هایناهماهنگیشناختی………………………………………………………………….. ۵۷

ه) رویکردفمنیستی………………………………………………………………………………. ۵۸

و) مداخلهیشناختیـرفتاری……………………………………………………………………….. ۵۸

مداخلههایدیگر…………………………………………………………………………………… ۵۹

پیشینهیپژوهشدربارهیتنانگارهونارضایتیازبدندرایران………………………………………………. ۶۰

فصلسوم: روشپژوهش……………………………………………………………………………….. ۶۵

طرحکلیپژوهش………………………………………………………………………………….. ۶۶

جامعهآماری،مشارکتکنندگانونحوهیانتخابآنها:……………………………………………………… ۶۶

ابزارهایگردآوریاطلاعات :………………………………………………………………………….. ۶۷

روشتحلیلآماری:………………………………………………………………………………….. ۷۴

روشاجرایپژوهش:………………………………………………………………………………… ۷۵

فصلچهارم: یافتههایپژوهش………………………………………………………………………….. ۷۶

یافتهها…………………………………………………………………………………………… ۷۷

۱- ویژگیهایجمعیتشناختیمشارکتکنندگان……………………………………………………….. ۷۸

۲- یافتههایمربوطبهبرخیخصوصیاتروانسنجیموادومقیاسهایبهکاررفتهدرپژوهش…………………….. ۷۸

۳- ویژگیهایتوصیفیمتغیرهایبرونزاودرونزایپژوهشونتایجحاصلازبررسیفرضبهنجاریتوزیعمتغیرهایموردمطالعهوهمگنیپراشها(برایتنانگاره)………………………………………………………………………………………………….. ۸۲

الف) نتایجحاصلازارزیابیبهنجاریتوزیعمتغیرهایموردمطالعه (برایتنانگاره)…………………………… ۸۲

ب)  نتایجحاصلازبررسیفرضخطیبودنرابطهیبینمتغیرهاوهمگنیپراشها( برایتنانگاره)………………… ۸۴

۴- آزمونفرضیههایمربوطبهتنانگاره………………………………………………………………… ۸۶

همبستگیمتغیرهایمختلفموردمطالعهباتنانگارهبهعنوانبروندادنهاییمدل:……………………………. ۸۷

۵- بررسیتناسبمدلتنانگاره……………………………………………………………………….. ۸۷

۶- نتایحتحلیلمسیرمتغیرهادرمدلتنانگاره…………………………………………………………. ۹۰

۷- ویژگیهایتوصیفیمتغیرهایبرونزاودرونزایپژوهش(براینارضایتیازبدن)……………………………… ۹۶

الف) نتایجحاصلازبررسیفرضبهنجاریتوزیعمتغیرها (براینارضایتیازبدن)……………………………… ۹۶

ب) نتایجحاصلازبررسیفرضخطیبودنرابطهیبینمتغیرهاوهمگنیپراشها (براینارضایتیازبدن)…………… ۹۷

۸- آزمونفرضیههایمربوطبهنارضایتیبدن…………………………………………………………… ۹۸

۹) بررسیتناسبمدلنارضایتیازبدن……………………………………………………………….. ۱۰۰

۱۰- نتایحتحلیلمسیرمتغیرهادرمدلنارضایتیازبدن……………………………………………….. ۱۰۴

فصلپنجم:…………………………………………………………………………………………. ۱۰۹

بحثونتیجهگیری…………………………………………………………………………………… ۱۰۹

بحثونتیجهگیری………………………………………………………………………………… ۱۱۰

مدلهایساختاریتنانگارهونارضایتیازبدن……………………………………………………………. ۱۱۲

محدودیتهایپژوهش…………………………………………………………………………….. ۱۱۵

پیشنهاداتکاربردی………………………………………………………………………………. ۱۱۶

پیشنهاداتپژوهشی………………………………………………………………………………. ۱۱۷

مراجعفارسی:…………………………………………………………………………………… ۱۱۹

مراجعانگلیسی:…………………………………………………………………………………. ۱۲۲

پیوستها………………………………………………………………………………………… ۱۳۳

images

عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر آموزش مادران بر مبنای نظریه دلبستگی بر کاهش اضطراب کودکان

تعداد صفحات: ۱۴۶
تعداد فصل: ۵
منابع: دارد
چکیده: دارد
فهرست بندی: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۶۵۰۰ تومان

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین آموزش مادران بر مبنای نظریه دلبستگی( دلبستگی پیوند عاطفی که افراد با یک موضوع دلبستگی که فراهم کننده امنیت است برقرار می کنند و باعث سازگاری روانی در سر تا سر عمر می باشد ) و اضطراب ( حالتی که با احساس وحشت مشخص می شود و با علائم جسمی و تحریفاهای ادراکی و شناختی همراه است ) کودکان انجام شده است . روش تحقیق : نمونه مورد بررسی شامل ۲۴ دانش آموز دختر دبستانی منطقه ۲ تهران می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه ۱۲ نفر آزمایش و گواه قرار گرفته اند و به آزمون اضطراب زانک در دو مرحله پاسخ داده اند و مادران در گروه آزمایش با برنامه آموزش بر مبنای نظریه دلبستگی آموزش دیدند

یافته ها: یافته های این پژوهش از روش تحلیل کوواریانس بدست آمده . بامیانگین نمره اضطراب (زانک) برای گروه کنترل «پیش آزمون» برابر ۶/۳۰ ، میانگین گروه کنترل (پس آزمون) برابر ۱/۳۶ و میانگین گروه آزمایش ( پیش آزمون ) برابر ۲/۳۱ و میانگین گروه آزمایش ( پس آزمون ) برابر ۶/۲۷ بدست آمد و « P<0.01 , F=12.227» که نشان داده بین آموزش مادران بر مبنای نظریه دلبستگی و کاهش اضطراب کودکان رابطه معنادار وجود دارد . همچنین تحلیل آماری از طریق آزمون کوواریانس انجام گرفته است .

نتیجه : بر اساس یافته های پژوهش حاضر ، آموزشگران مادران در مدارس می توانند با بهره جویی از برناهای کامل و  جامع بر مبنای نظریه دلبستگی در جهت کاهش اختلالات اضطرابی کودکان گام موثری بردارند .

کلید واژه ها : اضطراب ،‌آموزش مادران ، دلبستگی

images

عنوان پایان نامه: بررسی آموزش خانواده به شیوه شناختی – رفتاری بر رضایتمندی زناشویی والدین دانش آموزان

تعداد صفحات: ۷۸
تعداد فصل: ۵
منابع: دارد
چکیده: دارد
فهرست بندی: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۶۵۰۰ تومان

چکیده

در این پژوهش تاثیر آموزشهای شناختی – رفتاری بر میزان رضایت زناشویی والدین دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی ناحیه ۲ شیراز در سال تحصیلی ۸۷-۸۸  مورد بررسی قرار گرفته است . در این تحقیق از میان ۳۷ مدرسه ناحیه ۲ شهر شیراز به روش تصادفی خوشه ای  ۵ مدرسه انتخاب و سپس از میان این ۵ مدرسه۳۰ زوج (۶۰ زن و مرد ) به روش تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند . پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ قبل از شروع آموزش های شناختی و رفتاری در مورد هر دو گروه اجرا شد . سپس گروه آزمایش ۱۵ ساعت ( ۵ جلسه سه ساعته ) تحت آموزش های شناختی – رفتاری قرار گرفت . در این مدت به منظور حذف اثر آزماینده ( آموزشهای مربوط به موضوع ) گروه کنترل تحت آموزش های نامربوط قرار داشت ( آموزش هایی غیر از آموزش خانواده ، از قبیل نحوه مشارکت اولیاء در رفع مشکلات مدارس و غیره ). پس از اتمام دوره آموزشی مجدداً پرسشنامه رضایت زناشویی در مورد هر دو گروه اجرا شد , با استفاده از آزمون t مستقل و تحلیل واریانس دو طرفه یافته های حاصل از اجرای بار دوم پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج تحقیق نشان داد که آموزش های شناختی – رفتاری موجب افزایش رضایت زناشویی والدین می گردد  و در سطح ۰٫۰۵ معنی دار است. ( به عبارت دیگر آموزش خانواده به صورت معنی داری موجب افزایش رضایت زناشویی شده است ) ، و از دیگر یافته ها معلوم شد که جنسیت والدین تاثیری بر میزان اثر بخشی آموزش های شناختی ندارد .

images

عنوان پایان نامه: اثر بخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری گروهی بر پربارسازی روابط زناشویی

تعداد صفحات: ۸۲
تعداد فصل: ۵
منابع: دارد
چکیده: دارد
فهرست بندی: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۹۵۰۰ تومان

فهرست

عنوان                                                                                                                                            صفحه

فصل یکم مقدمه پژوهش

۱-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… ۲

۲-۱- بیان مساله  ۳

۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق   ۶

۴-۱ اهداف پژوهش     ۸

۵-۱ فرضیه‌های پژوهش     ۹

فصل دوم پیشینه پژوهش

۲-۱- رضایت‌مندی از روابط زناشویی.. ۱۲

۲-۲-خشنودی در خانواده و عوامل موثر بر آن  ۱۳

۲-۳- عوامل موثر در تحکیم روابط زناشویی.. ۱۵

۲-۴- رویکرد زوج‌درمانی شناختی- رفتاری.. ۲۱

۲-۵- فرآیند درمان در زوج‌درمانی شناختی- رفتاری.. ۲۲

۲-۶- مداخلات درمانی در زوج درمانی شناختی- رفتاری.. ۲۳

مداخلات درمانی جهت تغییرات شناختی.. ۲۳

تکنیک‌های درمان‌شناختی  ۲۵

مداخلات درمانی جهت بهبود مهارت‌های رفتاری.. ۲۵

مداخلات درمانی جهت بهبود مهارت‌های ارتباطی   ۲۸

آموزش مهارت‌های ارتباطی.. ۲۹

۲-۷- زوج‌درمانی گروهی  ۳۳

۲-۸- پیشینه و سابقه پژوهش     ۳۶

پژوهش مرتبط با رضایت‌مندی در روابط زناشویی.. ۳۶

پیشینه تجربی تحقیق در داخل کشور. ۳۶

پیشینه تجربی تحقیق در خارج از کشور. ۳۸

پژوهش مرتبط با زوج‌درمانی شناختی-رفتاری.. ۴۲

 

فصل سوم روش تحقیق

۳-۱- روش پژوهش     ۴۸

۳-۲- جامعه آماری   ۴۸

۳-۳- نمونه و روش نمونه‌گیری   ۴۸

۳-۴- ابزار جمع‌آوری اطلاعات و اندازه‌گیری   ۴۹

۳-۵- روش اجرای پژوهش     ۵۰

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۵۲

فصل چهارم یافته های پژوهش

۴-۱- مقدمه  ۵۴

۴-۲- توصیف داده ها ۵۴

۱-مرحله پیش آزمون   ….. ۵۴

۲-مرحله پس آزمون  ……… ۵۵

۴-۳- تحلیل داده‌ها ۵۶

فصل پنجم بحث و نتیجه‌گیری

۵-۱- بحث و نتیجه گیری   ۶۰

۵-۲- محدودیت پژوهش     ۶۳

۵-۳- پیشنهادهای پژوهشی   ۶۴

۵-۴-پیشنهادهای کاربردی   ۶۴

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۶

پیوست    ۷۱

images

عنوان پایان نامه: تدوین و آزمون مدل انگیزشی برای تصمیم به ترک یا ادامه تحصیل دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان مناطق روستایی شهرستان اقلید

تعداد صفحات: ۱۶۴
تعداد فصل: ۵
منابع: دارد
چکیده: دارد
فهرست بندی: دارد
پرسشنامه: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۸۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲

بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

فرضیه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

تعاریف متغیرها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

پیشینه نظری………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

نظریه ی تعیین گری شخصی………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸

نظریه ی ارزیابی شناختی …………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

نظریه ی یکپارچگی ارگانیسمی ……………………………………………………………………………………………………………. ۲۵

نظریه ی جهت گیری علی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

نظریه ی نیازهای بنیادی………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

دیالکتیک ارگانیسمی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸

نیازهای روانشناختی و انگیزش درونی…………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

درونی سازی انگیزش بیرونی: نیازها و خود تنظیمی یکپارچه……………………………………………………………………. ۳۲

بافت های اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۶

زمانی که نیازها ارضا نمی شوند……………………………………………………………………………………………………………… ۳۹

سبک های انگیزشی معلم……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۱

ارتباط SDT با سایر نظریه ها………………………………………………………………………………………………………………. ۴۳

نظریه ی یادگیری اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳

نظریه روانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶

ترک تحصیل و عوامل مربوط به آن………………………………………………………………………………………………………… ۴۹

عوامل موثر بر افت تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………………… ۴۹

عوامل فردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹

عوامل مربوط به خانواده………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۱

عوامل مربوط به همسالان……………………………………………………………………………………………………………………… ۵۴

عوامل مربوط به مدرسه………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

عوامل مربوط به کار……………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸

عوامل مربوط به جامعه…………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۹

مداخلات خود تعیین گری: پایه ریزی برای اتمام مدرسه…………………………………………………………………………… ۵۹

مداخلات خود تعیین گری…………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳

دستورالعمل حامی خود تعیین گری……………………………………………………………………………………………………….. ۶۵

به کارگیری مهارت های خود مختاری برای اهداف دانش آموزان………………………………………………………………… ۶۸

نمونه هایی از رفتارهای حامی استقلال معلم در کلاس های آموزشی………………………………………………………….. ۶۸

پیشینه پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۱

تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………………………………………………… ۷۱

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

 

 

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۱

جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۱

نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………… ۸۱

ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

روش اجرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴

روش تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۴

فصل چهارم: تحلیل داده ها

الف: یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۶

یافته های استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۶

خلاصه مدل…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۷

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۶

محدودیت ها……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۲

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۳

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۴

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۵

الف) پرسشنامه ها………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۶

ب) شاخص های برازش مدل پیشنهادی با استفاده از نرم افزار AMOS……………………………………………………. 145

ج) شاخص های برازش مدل با استفاده از نرم افزار LISREL………………………………………………………………….. 147

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                            صفحه

جدول ۴-۱: فراوانی و درصد نمرات ادراک حمایت معلم از خود پیروی…………………………………… ۸۶

جدول ۴-۲: فراوانی و درصد نمرات ارزش ادراک شده تحصیل…………………………………………………. ۸۸

جدول ۴-۳: فراوانی و درصد نمرات شایستگی ادراک شده………………………………………………………… ۸۹

جدول ۴-۴: فراوانی و درصد نمرات تصمیم به ادامه تحصیل…………………………………………………….. ۹۱

جدول ۴-۵: فراوانی و درصد نمرات انگیزش تعیین شده…………………………………………………………… ۹۲

جدول ۴-۶: فراوانی و درصد نمرات عملکرد تحصیلی…………………………………………………………………. ۹۴

جدول ۴-۷: نمرات همبستگی متغیرها………………………………………………………………………………………… ۹۵

جدول۴-۸:تحلیل واریانس و مشخصه­های آماری­رگرسیون ارزش ادراک شده تحصیل…………….. ۹۷

و ادراک حمایت معلم از خود پیروی

جدول ۴-۹: ضرایب بتا و سطح معناداری  ارزش ادراک شده تحصیل و ادراک حمایت ………… ۹۷

معلم از خود پیروی

جدول ۴-۱۰: تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون انگیزش خود تعیین شده، …… ۹۸

ارزش ادراک شده و شایستگی ادراک شده.

جدول ۴-۱۱: ضرایب بتا و سطح معناداری انگیزش خود تعیین شده، ارزش ادراک شده …….. ۹۸

و شایستگی ادراک شده.

جدول ۴-۱۲: تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون انگیزش خود تعیین شده، …… ۹۹

عملکرد تحصیلی مورد انتظار و شایستگی ادراک شده.

جدول ۴-۱۳: ضرایب بتا و سطح معناداری انگیزش خود تعیین شده، عملکرد تحصیلی………… ۹۹

مورد انتظار و شایستگی ادراک شده.

 

جدول ۴-۱۴ تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون ادراک حمایت معلم……………….. ۱۰۰

از خود پیروی

جدول ۴-۱۵: ضرایب بتا و سطح معناداری ادراک حمایت معلم از خود پیروی……………………….. ۱۰۰

جدول ۴-۱۶: تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون ادراک حمایت معلم از …………. ۱۰۱

خود پیروی در ارتباط با انگیزش خود تعیین شده۱۰۱

جدول ۴-۱۷: ضرایب بتا و سطح معناداری ادراک حمایت معلم از خود پیروی در ارتباط……… ۱۰۱

با انگیزش خود تعیین شده

جدول ۴-۱۸: تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون انگیزش خود تعیین شده،…….. ۱۰۲

عملکرد تحصیلی و شایستگی ادراک شده.

جدول ۴-۱۹: ضرایب بتا و سطح معناداری انگیزش خود تعیین شده، عملکرد تحصیلی………… ۱۰۲

و شایستگی ادراک شده

images

عنوان پایان نامه: اثربخشی مشاوره گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار- خانواده در معلمان زن شهر تهران

تعداد صفحات: ۱۲۰
تعداد فصل: ۵
منابع: دارد
چکیده: دارد
فهرست بندی: دارد
پرسشنامه: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۸۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان           صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………….۱

۲-۱ بیان مسأله………………………………………………………………………………………….۲

۳-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………..۴

۴-۱ هدف های پژوهش………………………………………………………………………………..۵

۵-۱ فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………۵

۱-۵-۱ فرضیه اصلی پژوهش…………………………………………………………………………۵

۲-۵-۱ فرضیه های فرعی پژوهش…………………………………………………………………..۵

۶-۱ تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح…………………………..۶

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

۱-۲ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………۸

۲-۲ تعریف شادمانی……………………………………………………………………………………..۸

۳-۲ نظریه های شادمانی……………………………………………………………………………..۱۱

۴-۲ تعریف روان درستی………………………………………………………………………………۱۲

۵-۲ عوامل موثر در شادمانی………………..…………………………………………۱۳

۱-۵-۲ تفریح ………………………………………………………………………………………..۱۴

۲-۵-۲ ثروت………………………………………………………………………………………….۱۴

۳-۵-۲ شخصیت…………………………………………………………………………………….۱۴

۴-۵-۲ جنسیت…………………………………………………………………………………….۱۵

۵-۵-۲ سن…………………………………………………………………………………………..۱۵

۶-۵-۲ روابط اجتماعی…………………………………………………………………………….۱۶

۷-۵-۲ کار و شغل………………………………………………………………………………….۱۷

۸-۵-۲ تحصیلات……………………………………………………………………………………۱۷

۶-۲ روش های افزاش شادمانی……………………………………………………………….۱۸

۱-۶-۲ القاء منظم خلق مثبت………………………………………………………………….۱۸

۲-۶-۲ شناخت درمانی …………………………………………………………………………..۱۹

۳-۶-۲ آموزش مهارت های اجتماعی……………………….…………………………..۲۰

۷-۲ صفات درونی افراد شادکام……………………………………………………………….۲۰

۸-۲ شرح حال مختصری درباره فوردایس………..……………………………………….۲۱

۹-۲ اصول چهارده گانه فوردایس……………………………………………………………….۲۲

۱-۹-۲ اصل اول: فعال تر بودن و سرگر….…………………………..…………………۲۲

۲-۹-۲ اصل دوم: گذراندن اوقات بیشتر در اجتماعات و فعالیت های جمعی…………..۲۳

۳-۹-۲ اصل سوم: مولد بودن و انجام کارهای سودمند و معنادار………………………………۲۳

۴-۹-۲ اصل چهارم: برنامه ریزی و سازماندهی بهتر…………………………………….۲۴

۵-۹-۲ اصل پنجم: دور کردن نگرانی ها…………………………………………………….۲۴

۶-۹-۲  اصل ششم: کاهش سطح توقعات و آرزوها……………………………………….۲۵

۷-۹-۲ اصل هفتم: افزایش تفکر مثبت و خوش بینی……………………………………۲۵

۸-۹-۲ اصل هشتم: زندگی در زمان حال…………………………………………………….۲۶

۹-۹-۲ اصل نهم: پرورش شخصیت سالم……………………………………………………..۲۶

۱۰-۹-۲ اصل دهم: پرورش شخصیت اجتماعی و برون گرا…………………………۲۷

۱۱-۹-۲ اصل یازدهم: خود بودن……………………………………………………………….۲۷

۱۲-۹-۲ اصل دوازدهم: از بین بردن احساسات و مسائل منفی……….…………..۲۸

۱۳-۹-۲ اصل سیزدهم: ارتیاطات نزدیک و صمیمانه……………………………………۲۸

۱۴-۹-۲ اصل چهاردهم: اولویت و ارزش دادن به شادی……..……….….……….۲۸

۱۰-۲ تعارض کار- خانواده…………………………………………………………………………..۲۹

۱-۱۰-۲ تعارض کار- خانواده………………………………………………………………….۳۰

۲-۱۰-۲ تعارض خانواده- کار………………………………………………………………….۳۰

۱۱-۲ انواع تعارض کار- خانواده………………………………………………………………۳۱

۱-۱۱-۲ تعارض مبتنی بر زمان………………………………………………………….۳۱

۲-۱۱-۲ تعارض مبتنی بر فشار………………………………………………………….۳۲

۳-۱۱-۲ تعارض میتنی بر رفتار………………………………………………………….۳۳

۱۲-۲ مدلهای تعارض کار- خانواده…………………………………………………….۳۴

۱-۱۲-۲ مدل ناسازگاری نقش های شغلی و خانوادگی گرینهاوس و بیوتل………..۳۴

۲-۱۲-۲ مدل تقاضاهای ساختاری خانواده و تعارض کار-خانواده وایدانوف…………..۳۷

۱-۲-۱۲-۲ عوامل مرتبط با زمان …………………………………………………………..۳۸

۲-۲-۱۲-۲ سرایت روانی از نقش های کاری یا خانوادگی…..……………………۳۸

۳-۱۲-۲ مدل پیشایندها و پیامدهای تعارض کار- خانواده دوکسبری و هیگینز………۴۰

۱-۳-۱۲-۲ پیشایندهای مدل و ساز و کار آنها……………………………………………..۴۰

۲-۳-۱۲-۲ پیامدها………………………………………………………………………………………….۴۲

۱۳-۲ تفاوت های جنسیتی در تعارض کار- خانواده………………………………….۴۳

۱۴-۲پیشینه پژوهش های انجام شده در خارج از ایران…..……………………………..۴۷

۱۵-۲ پیشینه پژوهش های انجام شده در ایران……………………………………………۵۱

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

۱-۳ روش پژوهش…………………………………………………………………………………….۵۶

۲-۳ روش گردآوری داده ها و اطلاعات………………………………………………………..۵۶

۳-۳ مقیاس تعارض کار- خانواده رستگار خالد……………………………………………۵۶

۱-۳-۳ پایایی مقیاس………………………………………………………………………………۵۸

۲-۳-۳ روایی مقیاس……………………………………………………………………………….۵۸

۴-۳ جامعه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه………………………………………..۵۹

۵-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………۵۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۱-۴ مقدمه…………………………………………………………………………………………….۶۱

۲-۴ توصیف داده ها……………………………………………………………………………………….۶۱

۳-۴ تحلیل استنباطی……………………………………………………………………………..۶۲

۱-۳-۴ فرضیه اصلی………………………………………………………………………………….۶۵

۲-۳-۴ فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………………….۶۷

۳-۳-۴ فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………۶۷

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۱-۵ مقدمه…………………………………………………………………………………………….۷۲

۲-۵ فرضیه اول………………………………………………………………………………………۷۲

۳-۵ فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………………….۷۳

۴-۵ فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………..۷۳

۵-۵ محدودیت های پژوهش………………………………………………………………..۷۷

۶-۵ پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………۷۷

۷-۵ پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………۷۷

فهرست جداول

جدول(۱-۲) فرمت کلی جلسات گروه درمانی شادمانی فوردایس……………………۲۸

جدول۱-۳ شاخص های مقیاس تعارض کار با خانواده، تعداد و شماره سوالات……..۵۷

جدول۲-۳ شاخص های مقیاس تعارض خانواده با کار، تعداد و شماره سوالات………۵۷

جدول ۳-۳ میانگین انحراف معیار و ضریب آلفای مقیاس تعارض کار-خانواده به تفکیک بررسی مقدماتی و نهایی…………………………………………………………………….۵۸

جدول ۱-۴ نتایج توصیفی گروههای مورد مطالعه …………………………………….۶۱

جدول ۲-۴ نتایج توصیفی سن افراد مورد مطالعه………………………………………۶۱

جدول ۳-۴ نتایج توصیفی تحصیلات افراد مورد مطالعه..…………………………۶۱

جدول ۴-۴ نتایج توصیفی سابقه کار افراد مورد مطالعه..…………………………..۶۱

جدول ۵ – ۴ مفروضات تحلیل کوواریانس…………………………………………………..۶۲

جدول ۶-۴ بررسی خطی بودن رابطه پیش آزمون و پس آزموندر دوگروه و همگنی ضرایب رگرسیون دردر آنها…………………………………………………………………………….۶۳

جدول۷– ۴ نتایجمقایسهواریانسهایدوگروهآزمایشوکنترلدرپسآزمونباکنترلپیشآزمون…………………………………………………………………………………..۶۴

جدول ۸-۴ نتایج نرمال بودن توزیع داده ها……………………………………………….۶۴

جدول ۹-۴ نتایج توصیفی نمره کل تعارض کار- خانواده در پیش آزمون  و پس آزمون………………………………………………………………………………………………..۶۵

جدول۱۰-۴: نتایجANCOVA بین پس آزمون دو گروه کنترل و آزمایش درنمره کل تعارض کار- خانواده با کنترل اثر پیش آزمون……………………………………………………………………۶۵

جدول۱۱-۴: نتایج آزمون t مستقل بین میانگین نمرات پیش آزمون و  پس آزمون دو گروه کنترل و آزمایش در متغیر نمره کل تعارض کار – خانواده……………………………………..۶۶

جدول ۱۲-۴ نتایج توصیفی خرده مقیاس تعارض کار-خانواده در پیش آزمون  و پس آزمون ………………………………………………………………………………………………………………۶۷

جدول۱۳-۴: نتایج ANCOVA بین پس آزمون دو گروه کنترل وآزمایش درنمره خرده مقیاس تعارض کار- خانواده با کنترل اثر پیش آزمون………………………………………………………۶۷

جدول۱۴-۴: نتایج آزمون t مستقل بین میانگین نمرات پیش آزمون و  پس آزمون دو گروه کنترل و آزمایش در نمره خرده مقیاس تعارض کار – خانواده…………………………………..۶۸

جدول۱۵– ۴ نتایجتوصیفی خرده مقیاس تعارض خانواده-کار در در پیش آزمون  پس آزمون………………………………………………………………………………………………………….۶۹

جدول۱۶-۴: نتایج ANCOVA بین پس آزمون دو گروه کنترل و آزمایش درنمره خرده مقیاس تعارض خانواده – کار با کنترل اثر پیش آزمون………………………………………………….۶۹

جدول۱۶-۴: نتایج آزمون t مستقل بین نمرات پیش آزمون و  پس آزمون دو گروه کنترل و آزمایش در نمره خرده مقیاس تعارض خانواده – کار………………………………………….۷۰

منابع………………………………………………………………………………………………………۷۸

پیوستها………………………………………………………………………………………………….۸۴

images

عنوان پایان‌نامه: اثربخشی شناخت درمانی هستی نگر بر کاهش نشانگان افت روحیه زنان مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان HIV

تعداد صفحات: ۱۶۰
تعداد فصل: ۵
منابع: دارد
چکیده: دارد
فهرست بندی: دارد
پرسشنامه: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۸۰۰ تومان

فهرست

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه. ۱

۱-۲ بیان مسئله. ۲

۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش… ۱۲

۱-۴ اهداف پژوهش… ۱۳

۱-۴-۱ هدف کلی.. ۱۳

۱-۴-۲ اهداف اختصاصی.. ۱۳

۱-۴-۳ اهداف کاربردی.. ۱۴

۱-۵ سؤال ها و فرضیه‌ها ۱۴

۱-۵-۱ فرضیه‌ها ۱۴

۱-۶ تعریف نظری و عملیاتی واژه‌ها ۱۴

۱-۶-۱ شناخت درمانی هستی نگر. ۱۴

۱-۶-۲ نشانگان افت روحیه. ۱۵

۱-۶-۳ تحریفهای شناختی.. ۱۵

فصل دوم: پیشینه تحقیق

۲-۲ مبانی نظری HIV.. 17

۲-۲-۱ ماهیت ویروس اچ آی وی/ ایدز. ۱۷

۲-۲-۲ عامل بیماری و بیماری‌زایی: ۱۸

۲-۲-۳ انتقال HIV.. 19

۲-۲-۳-۱ انتقال از طریق تماس جنسی.. ۲۰

۲-۲-۳-۲ انتقال از طریق تماس با خون و ترشحات.. ۲۱

۲-۲-۳-۳ انتقال از مادر به کودک.. ۲۱

۲-۲-۴ سیر طبیعی عفونت: ۲۲

۲-۲-۵ سندرم حاد HIV.. 23

۲-۲-۶ دورهی بدون علامت (نهفتگی). ۲۴

۲-۲-۷ بیماری آشکار بالینی.. ۲۵

۲-۲-۸ وضعیت HIV/AIDS در جهان.. ۲۵

۲-۲-۹ وضعیت همه‌گیر HIV/AIDS در ایران.. ۲۶

۲-۲-۱۰ درمان بالینی.. ۲۸

۲-۲-۱۱ انواع مشاوره HIV. 28

۲-۲-۱۱-۱ مشاوره‌ی پیشگیری از عفونت HIV. 28

۲-۲-۱۱-۲ مشاورهی پیش از آزمایش… ۲۹

۲-۲-۱۱-۳ مشاوره بعد از آزمایش… ۲۹

۲-۲-۱۱-۴ مشاوره‌ی مستمر برای افراد دچار HIV. 30

۲-۲-۱۱-۵ مشاوره برای پایبندی به درمان.. ۳۰

۲-۲-۱۲ سلامت روان و عفونت HIV.. 30

۲-۲-۱۲-۱ افسردگی.. ۳۳

۲-۲-۱۲-۲ اضطراب.. ۳۳

۲-۳ مبانی نظری نشانگان افت روحیه. ۳۴

۲-۳-۱ اضطرابهای وجودی.. ۳۴

۲-۳-۲ آزردگی‌های وجودی و مظاهر آن.. ۳۶

۲-۳-۳ معرفی و تاریخچه نشانگان افت روحیه. ۳۸

۲-۴ تحریفات شناختی.. ۴۲

۲-۵ رویکردهای روان‌شناختی در درمان نشانگان افت روحیه. ۴۳

۲-۵-۱ نظریهی درمان بک: ۴۳

۲-۵-۲ رویکرد وجودی: ۴۵

۲-۵-۲-۱- درمان وجودی: ۴۷

۲-۵-۳ شباهت و تفاوت دیدگاه شناخت درمانی بک با رویکرد وجودی: ۴۹

۲-۵-۴ درمان‌های تلفیقی.. ۵۱

۲-۵-۴-۱ شناخت درمانیهای تلفیقی.. ۵۲

۲-۵-۵ شناخت درمانی هستی نگر. ۵۲

۲-۵-۶ ساختار و اهداف شناخت درمانی هستی نگر(بهمنی و همکاران، ۱۳۸۹). ۵۴

۲-۶ نتایج تحقیقات انجام‌شده در داخل و خارج از کشور. ۵۵

۲-۶-۱ تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور: ۵۵

۲-۶-۲ تحقیقات انجام‌شده در خارج از کشور: ۵۸

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱ مقدمه. ۶۱

۳-۲ روش مطالعه. ۶۱

۳-۳ جامعه آماری و گروه نمونه. ۶۳

۳-۳-۱ ملاک‌های شمول: ۶۳

۳-۳-۲ ملاک‌های عدم شمول: ۶۴

۳-۴ روش نمونه‌گیری و حجم نمونه. ۶۴

۳-۴-۱ شرکت‌کننده اول: ۶۴

۳-۴-۲ شرکت‌کننده دوم: ۶۵

۳-۴-۳ شرکت‌کننده سوم: ۶۵

۳-۵ مکان و زمان انجام تحقیق.. ۶۶

۳-۶ متغیرها و شیوه سنجش آن‌ها ۶۶

۳-۷ ابزار جمع‌آوری داده‌ها ۶۶

۳-۷-۱ فرم اطلاعات جمعیت نگاری(بیوگرافی). ۶۶

۳-۷-۲ مقیاس نشانگان افت روحیه (DS). 67

۳-۷-۳ مقیاس سنجش تحریفات شناختی.. ۶۷

۳-۷-۴ پرسشنامه افسردگی بک (II-BDI). 68

۳-۸ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۶۹

۳-۹ شیوه انجام کار. ۷۰

۳-۱۰ محتوای طرح درمان.. ۷۱

۳-۱۱ ملاحظات اخلاقی.. ۷۳

فصل چهارم: توصیف و تحلیل داده‌ها

۴-۱- مقدمه. ۷۵

۴-۲- بیوگرافی زنان مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان.. ۷۵

۴-۲-۱- آزمودنی اول. ۷۵

۴-۲-۲- آزمودنی دوم. ۸۰

۴-۲-۳- آزمودنی سوم. ۸۴

۴-۳ تجزیه و تحلیل یافتهها ۸۷

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

۵-۱ مقدمه. ۹۶

۵-۲ بحث.. ۹۶

۵-۳ نتیجهگیری.. ۱۱۳

۵-۴ محدودیتها ۱۱۳

۵-۵ پیشنهاد‌ها ۱۱۴

۵-۵-۱ پیشنهاد‌های کاربردی.. ۱۱۴

۵-۵-۲ پیشنهاد‌های پژوهشی.. ۱۱۵

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۶

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۷

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۰

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۵

فرم رضایتنامه زنان مبتلا به HIV برای شرکت در جلسات مداخلهای رویکرد شناختدرمانی هستینگر. ۱۲۶

شیوه نامه(پروتکل)شناخت درمانی هستی نگر: ۱۲۷

فرم اطلاعات جمعیت شناختی.. ۱۳۲

پرسشنامه نشانگان افت روحیه. ۱۳۳

پرسشنامه تحریفات شناختی.. ۱۳۵

پرسشنامه افسردگی بک… ۱۳۷

Abstract 140

images

عنوان پایان نامه: اثر بخشی آموزش غنی‌سازی ازدواج بر تعهد و تاب‌آوری زنان متأهل شهرستان نجف‌آباد

تعداد صفحات: ۱۳۴
تعداد فصل: ۵
منابع: دارد
چکیده: دارد
فهرست بندی: دارد
پرسشنامه: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۸۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱

۱-۱- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۲- اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۳ – اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۴- فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۵- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………………. ۶

فصل دوم: پیشینه‌ی پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸

۲-۱- گفتار اول: تعهد زناشویی………………………………………………………………………………………………………….. ۸

۲-۱-۱- ماهیت و مفهوم تعهد زناشویی…………………………………………………………………………………………….. ۸

۲-۱-۲- ابعاد تعهد زناشویی……………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۲-۱-۲-۱- تعهد شخصی………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۲-۱-۲-۲- تعهد اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۱-۲-۳- تعهد ساختاری………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۱-۳- تاثیرات نظری ساختار اجتماعی تعهد زناشویی……………………………………………………………………… ۱۳

۲-۱-۴- نظریه‌ها و مدل‌های مرتبط با تعهد زناشویی………………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۱-۴-۱- نظریه‌ها و مدل‌های خاص در ارتباط باتعهد زناشویی……………………………………………………….. ۱۵

۲-۱-۴-۱-۱- مدل سرمایه‌گذاری رسبالت…………………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۱-۴-۱-۲- نظریه سه وجهی عشق استرنبرگ………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۱-۵- نقش کاربردی تعهد زناشویی……………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۲- گفتار دوم: تاب‌آوری………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۲-۱- تعریف تاب‌آوری………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۲-۲- الگوهای تاب‌آوری……………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۲-۲-۱- الگوی بلاک و بلاک………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۲-۲-۲- الگوی مک کابین و همکاران…………………………………………………………………………………………… ۲۵

أ

 

 

عنوان                                                                                                                             صفحه

۲-۲-۲-۲-۱- ارزیابی انطباقی…………………………………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۲-۲-۲-۲- تجارب جبرانی…………………………………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۲-۲-۲-۳- حمایت اجتماعی………………………………………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۲-۳- سرسختی روان شناختی……………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۲-۴- تاب‌آوری در خانواده…………………………………………………………………………………………………………… ۲۹

۲-۲-۴-۱- تعریف تاب‌آوری خانوادگی……………………………………………………………………………………………. ۲۹

۲-۲-۴-۲- عوامل تشکیل دهنده تاب‌آوری خانواده………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۲-۴-۳- مراحل تاب‌آوری خانواده………………………………………………………………………………………………… ۳۰

۲-۳- گفتار سوم: غنی‌سازی ازدواج…………………………………………………………………………………………………… ۳۳

۲-۳-۱- رویکردها و برنامه‌های پیشگیری…………………………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۳-۲- برنامه ارتقاء ارتباط……………………………………………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۳-۲-۱- تاریخچه غنی‌سازی روابط………………………………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۳-۲-۲- پایه‌های نظری………………………………………………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۳-۲-۳- شیوه‌های مداخله…………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۳-۲-۴- استراتژیهای مداخله و فرمتهای زمانی برای برنامه‌های RE………………………………………………. 42

۲-۳-۲-۵- روشهای درمان RE………………………………………………………………………………………………………… 42

۲-۳-۲-۶- روشهای مداخله……………………………………………………………………………………………………………… ۴۳

۲-۳-۲-۷- پاسخ‌های خاص رهبر یا درمانگر……………………………………………………………………………………… ۴۴

۲-۳-۲-۷-۱- تبدیل شدن………………………………………………………………………………………………………………… ۴۴

۲-۳-۲-۷-۲- رفع مشکل…………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

۲-۳-۲-۷-۳- شستشو دادن……………………………………………………………………………………………………………… ۴۵

۲-۳-۲-۸- انتخاب برنامهRE…………………………………………………………………………………………………………… 45

۲-۳-۲-۹- اهداف برنامهRE……………………………………………………………………………………………………………. 46

۲-۳-۳- برنامه آماده‌سازی – غنی‌سازی اولسون…………………………………………………………………………………. ۴۷

۲-۳-۳-۱- تاریخچه برنامه آماده‌سازی اولسون…………………………………………………………………………………. ۴۷

۲-۳-۳-۲- ریشه‌های نظری برنامه آماده سازی- غنی‌سازی السون…………………………………………………….. ۴۷

۲-۳-۳-۳- اهداف برنامه آماده‌سازی-غنی‌سازی اولسون……………………………………………………………………. ۴۸

ب

۲-۴- پیشینه‌ی پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹

عنوان                                                                                                                             صفحه

۲-۴-۱- تحقیقات انجام شده پیرامون اثربخشی غنی‌سازی بر تعهد زناشویی در خارج از کشور…………… ۴۹

۲-۴-۲- نتایج حاصل از پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه‌ غنی‌سازی زوجین در خارج از کشور…………. ۵۰

۲-۴-۳- پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه‌ی غنی‌سازی ازدواج در داخل کشور…………………………………… ۵۱

۲-۴-۴- پژوهش‌‌های انجام شده در درزمینه‌ی تعهد زناشویی خارج از کشور……………………………………… ۵۲

۲-۴-۵- نتایج حاصل از پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه‌ی تعهد زناشویی در داخل کشور…………………. ۵۳

۲-۴-۶- نتایج حاصل از پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه تاب‌آوری در خارج کشور…………………………. ۵۵

۲-۴-۷- نتایج پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه‌ی تاب‌آوری و سرسختی روانشناختی در داخل کشور…. ۵۶

خلاصه و جمع‌بندی …………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸

فصل سوم: روش‌پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۹

۳-۱- روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۳-۲- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۰

۳-۳- نمونه و روش نمونه‌گیری………………………………………………………………………………………………………… ۶۰

۳-۴- ابزار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۱

۳-۴-۱- پرسش‌ نامه تعهدزناشویی (DCI)………………………………………………………………………………………… 61

۳-۴-۲- مقیاس تاب‌آوری کانر- دیویدسون………………………………………………………………………………………. ۶۱

۳-۵- روش اجرای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………… ۶۲

۳-۶- خلاصه محتوای جلسات آموزشی …………………………………………………………………………………………… ۶۲

۳-۷- روش آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳

فصل چهارم: نتایج پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۴

۴-۱- یافته‌های توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………… ۶۴

۴-۱-۱- بررسی استنباطی داده‌ها………………………………………………………………………………………………………… ۶۸

۴-۱-۲- پیش‌فرض نرمال بودن توزیع نمرات……………………………………………………………………………………. ۷۰

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

۵-۱- خلاصه طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷

۵-۲- بحث در یافته‌های پژوهش………………………………………………………………………………………………………. ۷۷

ج

 

 

عنوان                                                                                                                             صفحه

۵-۳- نتیجه‌گیری‌کلی………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۱

۵-۴- اعتبار پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۲

۵-۵- محدودیت­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. ۸۲

۵-۶- پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………. ۸۲

۵-۷- پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………. ۸۳

پیوست ۱…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۴

پیوست ۲ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۴

پیوست ۳…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰

پیوست ۴…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۳