تربیت بدنی

images

پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی

تعداد صفحات: ۱۶۵
تعداد فصل: ۵
منابع: دارد
چکیده: دارد
فهرست بندی: دارد

پرسشنامه: دارد

سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۶۵۰۰ تومان

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل اول: مقدمه

۱-۱- کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲

۱-۲- بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۴- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۴-۱-اهداف کلی………………………………………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۴-۲-اهداف جزئی……………………………………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۵- تعریف مفهومی متغیرها…………………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۵-۱-اختلالات خوردن…………………………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۵-۲-نارضایتی بدنی…………………………………………………………………………………………………………………. ۹

۱-۵-۳-شاخص توده بدنی…………………………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۵-۴-خودشی انگاری …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۵-۵- درونی سازی لاغری ایده آل……………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۵-۶- کمال گرایی…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۶- تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………… ۱۲

۱-۶-۱-اختلالات خوردن……………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۱-۶-۲-نارضایتی بدنی………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

۱-۶-۳-کمال گرایی……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۱-۶-۴- درونی سازی لاغری ایده آل………………………………………………………………………………………… ۱۲

۱-۶-۵-خودشیء انگاری…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

عنوان                                                                                             صفحه

 

۱-۶-۶- شاخص توده بدنی………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه‌ی پژوهش

۲-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۲- مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۲-۱-تصویر بدنی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۲-۱-۱-رویکردهای نظری به تصویر بدنی…………………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۲-۱-۱-۱-نظریه های اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۲-۱-۱-۲- نظریه های فمینیستی و شیء انگاری………………………………………………………………. ۱۷

۲-۲-۱-۱-۳- نظریه تعاملی نگری نمادین……………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۲-۱-۱-۴- نظریه مقایسه اجتماعی……………………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۲-۱-۱-۵- نظریه خود ناهمخوانی………………………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۲-۲- نارضایتی بدنی………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۲-۲-۱-جنسیت و نارضایتی بدن………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۲-۲-۲-علت های نارضایتی بدنی………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۲-۲-۲-۱-علت های اجتماعی- فرهنگی…………………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۲-۲-۲-۲-علت های زیستی…………………………………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۲-۲-۲-۳- علت های درون شخصی…………………………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۲-۲-۲-۳-۱-کمال گرایی و نارضایتی بدنی………………………………………………………………………… ۳۳

۲-۲-۲-۲-۳-۲-درونی سازی لاغری…………………………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۲-۲-۲-۳-۳- خودشی انگاری………………………………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۲-۲-۲-۴- علت های بین شخصی……………………………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۲-۲-۲-۴- ۱-روابط با همسالان و نارضایتی بدنی……………………………………………………………… ۳۷

عنوان                                                                                             صفحه

۲-۲-۲-۲-۴- ۲-روابط صمیمی و نارضایتی بدنی …………………………………………………………………. ۳۷

۲-۲-۲-۳-  نارضایتی بدنی و اختلالات روانی…………………………………………………………………………. ۳۹

۲-۲-۲-۳-۱- نارضایتی بدنی و درماندگی / بهزیستی روانی…………………………………………………… ۳۹

۲-۲-۲-۳-۲- نارضایتی بدنی و افسردگی………………………………………………………………………………… ۴۰

۲-۲-۲-۳-۳- نارضایتی بدنی و اختلال های خوردن………………………………………………………………. ۴۱

۲-۲-۲-۴- جایگاه نارضایتی بدنی در DSM-IV-TR……………………………………………………………… 43

۲-۲-۳- انواع اختلالات مربوط به خوردن و عوارض ناشی از آن :…………………………………………. ۴۴

۲-۲-۳-۱- بی اشتهایی عصبی (Anorexia)……………………………………………………………………………. 45

۲-۲-۳-۱-۱- عوارض…………………………………………………………………………………………………………………. ۴۵

۲-۲-۳-۲- پرخوری عصبی (Bulimia)…………………………………………………………………………………….. 45

۲-۲-۳-۲-۱- عوارض…………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶

۲-۲-۳-۳- اختلالات خوردن که به عوامل دیگر وابسته اند……………………………………………………. ۴۶

۲-۲-۳-۳-۱-پرخوری مختل کننده (Being Eating Disorder)…………………………………………… 47

۲-۲-۴-شیوع اختلالات خوردن………………………………………………………………………………………………… ۴۷

۲-۲-۵- عوامل درونی و بیرونی اثرگذار در بروز اختلال خوردن……………………………………………. ۴۷

۲-۲-۵-۱- عوامل بیرونی…………………………………………………………………………………………………………… ۴۸

۲-۲-۵-۲- عوامل درونی …………………………………………………………………………………………………………… ۴۹

۲-۲-۶- جنسیت و اختلالات مربوط به خوردن………………………………………………………………………. ۵۲

۲-۳- پژوهش های پیشین…………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

۲-۴-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۲

۲-۵-فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… ۶۲

 

 

 

 

عنوان                                                                                             صفحه

 

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۴

۳-۲-روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

۳-۳- جامعه آماری،نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………. ۶۵

۳-۴- ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۵

۳-۴-۱-اختلالات خوردن……………………………………………………………………………………………………………. ۶۵

۳-۴-۱-۱-مقیاس تشخیصی اختلالات خوردن ………………………………………………………………………. ۶۵

۳-۴-۱-۲- پرسش نامه نگرش خوردن ……………………………………………………………………………………. ۶۷

۳-۴-۲-نارضایتی بدنی………………………………………………………………………………………………………………… ۶۹

۳-۴-۲-۱-پرسش نامه شکل بدنی…………………………………………………………………………………………….. ۶۹

۳-۴-۴-خودشی انگاری………………………………………………………………………………………………………………. ۷۰

۳-۴-۴-۱-پرسش نامه خود شی انگاری…………………………………………………………………………………… ۷۰

۳-۴-۶- پرسشنامه کمال گرایی………………………………………………………………………………………………… ۷۲

۳-۴-۶-۱-پرسشنامه کمال گرایی اهواز……………………………………………………………………………………. ۷۲

۳-۴-۷-درونی سازی لاغری……………………………………………………………………………………………………….. ۷۳

۳-۴-۷-۱-مقیاس درونی سازی لاغری……………………………………………………………………………………… ۷۳

۳-۴-۸-شاخص توده بدنی…………………………………………………………………………………………………………. ۷۴

۳-۵-روش اجرا ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

۳-۶-روش تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………………. ۷۴

 

 

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

۴-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۶

۴-۲ آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۶

۴-۳- ماتریس همبستگی متغیرهای مدل………………………………………………………………………………… ۸۳

۴-۴- یافته های تحلیل مسیر…………………………………………………………………………………………………….. ۸۴

۴-۴-۱-پیش بینی نارضایتی بدنی براساس کمال گرایی………………………………………………………… ۸۵

۴-۴-۲-پیش بینی نارضایتی بدنی براساس درونی سازی لاغری……………………………………………. ۸۵

۴-۴-۳-پیش بینی نارضایتی بدنی براساس شاخص توده بدنی………………………………………………. ۸۶

۴-۴-۴-پیش بینی نارضایتی بدنی براساس خودشیء انگاری…………………………………………………. ۸۷

۴-۴-۵-پیش بینی اختلالات خوردن بر اساس  نارضایتی بدنی …………………………………………… ۸۷

۴-۴-۶-پیش بینی اختلالات خوردن براساس کمال گرایی……………………………………………………. ۸۸

۴-۴-۷-پیش بینی اختلالات خوردن براساس شاخص توده بدنی…………………………………………. ۸۸

۴-۴-۸-پیش بینی اختلالات خوردن براساس درونی سازی لاغری……………………………………….. ۸۹

۴-۴-۹-پیش بینی نارضایتی بدنی براساس خودشیء انگاری…………………………………………………. ۹۰

۴-۴-۱۰- پیش بینی اختلال خوردن براساس کمال گرایی با واسطه گری نارضایتی بدنی… ۹۰

۴-۴-۱۱- پیش بینی اختلال خوردن براساس درونی سازی لاغری

با واسطه گری نارضایتی بدنی…………………………………………………………………………………………………….. ۹۱

۴-۴-۱۲- پیش بینی اختلال خوردن براساس شاخص توده بدنی

با واسطه گری نارضایتی بدنی…………………………………………………………………………………………………… ۹۱

۴-۴-۱۳- پیش بینی اختلال خوردن براساس خود شیء انگاری

با واسطه گری نارضایتی بدنی…………………………………………………………………………………………………… ۹۲

۴-۵ -مدل سازی معادلات ساختاری…………………………………………………………………………………………. ۹۲

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۹

۵-۲-فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… ۹۹

۵-۲-۱-فرضیه ۱: کمال گرایی نارضایتی بدنی را پیش بینی می نماید………………………………… ۹۹

۵-۲-۲-فرضیه ۲: درونی سازی لاغری نارضایتی بدنی را پیش بینی می نماید………………….. ۱۰۰

۵-۲-۳-فرضیه ۳:BMI  نارضایتی بدنی را پیش بینی می نماید………………………………………….. ۱۰۱

۵-۲-۴-فرضیه ۴: خودشی انگاری نارضایتی بدنی را پیش بینی می نماید…………………………. ۱۰۳

۵-۲-۵-فرضیه ۵: کمال گرایی اختلالات خوردن را پیش بینی می نماید…………………………… ۱۰۴

۵-۲-۶-فرضیه ۶: درونی سازی لاغری اختلالات خوردن را پیش بینی می نماید………………. ۱۰۵

۵-۲-۷-فرضیه ۷: BMI اختلالات خوردن را پیش بینی می نماید……………………………………… ۱۰۶

۵-۲-۸-فرضیه ۸: خودشیء انگاری اختلالات خوردن را پیش بینی می نماید…………………… ۱۰۷

۵-۲-۹-فرضیه ۹: نارضایتی بدنی اختلالات خوردن را پیش بینی می نماید………………………. ۱۰۷

 

۵-۲-۱۰-فرضیه ۱۰:کمال گرایی، درونی سازی لاغری، خودشیء انگاری و شاخص توده بدنی

با واسطه گری نارضایتی بدنی اختلالات خوردن را پیش بینی می نمایند………………………… ۱۰۸

۵-۴-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۱

۵-۵-محدودیت ها……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۱

۵-۶-پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲

 

منابع و مآخذ

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۳

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۶

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

پیوست

پرسش نامه تشخیصی اختلالات خوردن(EDDS)………………………………………………………………….. 128

پرسشنامه نگرش های خوردن-۲۶……………………………………………………………………………………………. ۱۳۰

پرسش نامه نارضایتی بدنی(۸-D)…………………………………………………………………………………………….. 132

پرسش نامه درونی سازی لاغری……………………………………………………………………………………………….. ۱۳۳

پرسشنامه خود شیء انگاری……………………………………………………………………………………………………… ۱۳۴

پرسش نامه کمال گرایی اهواز…………………………………………………………………………………………………… ۱۳۶

images

عنوان پایان نامه: بررسی اثر بخشی ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامی و کیفیت زندگی جوانان

تعداد صفحات: ۱۷۰
تعداد فصل: ۵
منابع لاتین: دارد
منابع فارسی: دارد
چکیده: دارد
پرسشنامه: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۶۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

فصل اول:کلیات پژوهش

۱-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳

۲-۱- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴

۳-۱-اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۱۱

بهره وران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲

فرضیه های فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳

۵-۱-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳

۶-۱-تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴

۷-۱-تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴

فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیقاتی

مقدمه ای بر روانشناسی ورزش………………………………………………………………………………………………………………….۱۷

فرضیاتی در تبیین تأثیرات ورزش……………………………………………………………………………………………………………..۲۲

تأثیر ورزش در شخصیت…………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶

تأثیر ورزش در اخلاق و رعایت حقوق دیگران…………………………………………………………………………………………..۲۷

تأثیر ورزش در کاهش افسردگی………………………………………………………………………………………………………………..۲۸

تأثیر ورزش در کاهش اضطراب…………………………………………………………………………………………………………………۲۹

نقش ورزش در پر کردن اوقات فراغت………………………………………………………………………………………………………۳۱

تأثیر ورزش بر فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………………………….۳۲

تأثیر ورزش بر حافظه…………………………………………………………………………………………………………………………………۳۳

۲-۲-کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………………………………………………………۳۴

مولفه‌های کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………………………………………………۳۶

از بهزیستی ذهنی تا کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………………………..۳۷

۱-۲-۲- مدل‌های کیفیت زندگی و ارتباط آن با بهزیستی ذهنی……………………………………………………………۳۹

۲-۲-۲- کیفیت زندگی براساس مدل امید به زندگی شاد (وینهوون)……………………………………………………..۴۰

۳-۲-شادکامی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۱

دیدگاه لذت گرایی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۲

دیدگاه معنوی ………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۳

نظریه داینر……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۴

نظریه آرگایل………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۵

دیدگاه های شناختی و شادی………………………………………………………………………………………………………………..۴۶

دیدگاه های زمینه ای در مورد شادی……………………………………………………………………………………………………….۴۷

شادی در نظریه فروید………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸

نظریه تعادل حالات هیجانی………………………………………………………………………………………………………………………۴۸

شادی در نظریه الیس…………………………………………………………………………………………………………………………………۴۹

نظریه زیست شناختی در مورد شادی……………………………………………………………………………………………………….۴۹

شادی در نظریه فاوا…………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۱

شادی در نظریه فرلو………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۱

مؤ لفه های تشکیل دهنده شادمانی………………………………………………………………………………………………………….۵۲

عواطف مثبت و منفی…………………………………………………………………………………………………………………………………۵۲

صفات شخصیتی و روان شناختی مرتبط با شادمانی………………………………………………………………………………..۵۵

برون گرایی و روان نژندی…………………………………………………………………………………………………………………………..۵۵

شخصیت و شادکامی………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷

۴-۲-عزت نفس………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸

عزت نفس درقرآن مجید …………………………………………………………………………………………………………………………۶۰

عزت نفس کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۱

عزت نفس اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………………۶۲

عزت نفس تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۲

مولفه های اساسی عزت نفس…………………………………………………………………………………………………………………….۶۲

ماهیت عزت نفس……………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳

نظریه ی جیمز  …………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۴

نظریه ی مید ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۵

نظریه ی کولی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۶

نظریه ی سالیوان………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۶

نظریه ی روزنبرگ………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۸

نظریه ی هورنای………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۸

نظریه ی آدلر………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۹

۵-۲- پیشینه مطالعات ……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰

ورزش و شادکامی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۶

جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۹

فصل سوم: روش تحقیق

۱-۳-نوع روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….۸۱

۲-۳-جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۱

۳-۳-نمونه و روش نمونه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………….۸۱

۱-۳-۳-ملاک‌های انتخاب نمونه……………………………………………………………………………………………………………….۸۲

۲-۳-۳-ملاک‌های حذف نمونه………………………………………………………………………………………………………………….۸۲

۴-۳-متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….۸۳

۵-۳ ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………..۸۴

۱-۵-۳-پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت………………………………………………………………………۸۶

۲-۵-۳-پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت………………………………………………………………………………………………۸۶

۳-۵-۳-پرسشنامه شادکامی آکسفورد………………………………………………………………………………………………………۸۵

۶-۳-شیوه ی اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….۸۷

۷-۳-ملاحظات اخلاقی………………………………………………………………………………………………………………………………۸۸

۸-۳-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………….۸۸

فصل چهارم: یافته های پژوهش

۱-۴- یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………..۹۰

۲-۴- یافته های استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳

۱-۳-۴- فرضیه اصلی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..۹۴

۱-۳-۴- فرضیه اصلی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..۹۵

۲-۳-۴- فرضیه های فرعی………………………………………………………………………………………………………………………..۹۷

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۱-۵-بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵

۲-۵-تبیین های مربوط به فرضیه اصلی پژوهش…………………………………………………………………………………..۱۰۵

۱-۲-۵-تبیین یافته های مربوط به فرضیه اول پژوهش………………………………………………………………………..۱۰۷

۲-۲-۵-تبیین یافته های مربوط به فرضیه دوم  پژوهش………………………………………………………………………۱۰۹

۳-۲-۵-تبیین یافته های مربوط به فرضیه سوم پژوهش………………………………………………………………………۱۱۱

۳-۵-محدودیت ها و موانع پژوهش………………………………………………………………………………………………………..۱۱۴

۴-۵- پیشنهاد های پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۴

۵-۵- پیشنهادات کاربردی پژوهش………………………………………………………………………………………………………..۱۱۴

پیوست ها

پرسشنامه اطلاعات شخصی…………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۷

منابع

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۲

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۰

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۴