اقتصاد

images

عنوان پایان نامه: مدل رضایت شغلی براساس مولفه های فرسودگی شغلی و تعارض کار – خانواده در زنان شاغل

تعداد صفحات: ۱۳۵
تعداد فصل: ۵
منابع لاتین: دارد
منابع فارسی: دارد
چکیده: دارد
پرسشنامه: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۶۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسئله. ۵

۱-۳- اهمیت وضرورت پژوهش… ۱۳

۱-۴- اهداف پژوهش… ۱۵

۱-۵- هدف اصلی: ۱۵

۱-۶- اهداف فرعی: ۱۵

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش

۲-۱- فرسودگی شغلی.. ۱۷

۲-۱-۱- مراحل پنجگانه فرسودگی شغلی.. ۱۸

۲-۱-۲- دلایل فرسودگی شغلی.. ۱۹

۲-۱-۳- رویکرد های مختلف نسبت به فرسودگی شغلی.. ۲۰

۲-۱-۴- رویکرد روانشناختی – اجتماعی.. ۲۲

۲-۱-۵- رویکرد بالینی.. ۲۴

۲-۱-۶- علائم هشداردهنده فرسودگی شغلی.. ۲۶

۲-۲- تعارض کار- خانواده ۲۸

۲-۳- رضایت شغلی.. ۳۳

۲-۳-۱- ارتباطات در سازمانها به سه گروه تقسیم می شود: ۴۴

۲-۳-۲- ارتباط رضایت شغلی با سایر عوامل: ۴۵

۲-۳-۳- رضایت شغلی و سلامتی جسمی.. ۴۶

۲-۳-۴- عوامل سازنده رضایت شغلی.. ۴۷

۲-۳-۵- تعیین رضایت شغلی: ۵۳

۲-۴- پیشینه تحقیق.. ۵۵

۲-۵- سوال های پژوهش : ۶۰

۲-۶- تعاریف مفهومی ( نظری) و عملیاتی متغیر ها ۶۱

۲-۶-۱- تعریف نظری رضایت شغلی.. ۶۱

۲-۶-۲- تعریف عملیاتی رضایت شغلی.. ۶۱

۲-۶-۳- تعریف نظری فرسودگی شغلی.. ۶۱

۲-۶-۴- تعریف عملیاتی فرسودگی شغلی.. ۶۲

۲-۶-۵- تعریف نظری تعارض کار و خانواده ۶۲

۲-۶-۶- تعریف عملیاتی تعارض کار و خانواده ۶۲

۲-۷- جمع بندی ۶۳

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱- مقدمه. ۶۵

۳-۲ – روش پژوهش… ۶۵

۳-۳- جامعه آماری.. ۶۵

۳-۴- نمونه پژوهش و روش نمونه گیری.. ۶۵

۳-۵- ابزار گردآوری داده ها ۶۶

۳-۵-۱- اطلاعات جمعیت شناختی.. ۶۶

۳-۵-۲- پرسشنامه رضایت شغلی.. ۷۱

۳-۵-۲-۱- سنجش روایی و پایایی.. ۷۱

۳-۵-۳- پرسش نامه فرسودگی شغلی مزلچ. ۷۲

۳-۵-۳-۱- روش نمره گذاری.. ۷۳

۳-۵-۳-۲- سنجش روایی و پایایی.. ۷۴

۳-۵-۴- پرسشنامه تعارض کار و خانواده ۷۶

۳-۵-۴-۱- سنجش روایی و پایایی.. ۷۶

۳-۶-  روش تجزیه و تحلیل داده ها ۸۱

۳-۷- روش اجرای تحقیق : ۸۱

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- نتایج پردازش اطلاعات بر مبنای یافته های توصیفی.. ۸۳

۴-۲- نتایج تحلیل یافته ها بر مبنای سوالات پژوهش… ۸۵

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

۱-۵- مقدمه. ۹۰

۵-۲- بحث و نتیجه گیری پیرامون یافته های پژوهش… ۹۰

۵-۲-۱- بحث و نتیجه گیری پیرامون یافته اول پژوهش… ۹۰

۵-۲-۲- بحث و نتیجه گیری پیرامون یافته دوم پژوهش… ۹۴

۵-۲-۳- بحث و نتیجه گیری پیرامون یافته سوم پژوهش… ۹۶

۵-۲-۴- بحث و نتیجه گیری پیرامون یافته چهارم پژوهش… ۹۷

۵-۳- محدودیت های پژوهش… ۹۹

۵-۴- پیشنهاد های کاربردی.. ۹۹

۵-۵- پیشنهاد های پژوهشی.. ۱۰۰

منابع

منابع فارسی.. ۱۰۲

منابع لاتین. ۱۰۷

پیوست ها

پرسشنامه تعارض کار- خانواده ۱۱۴

پرسشنامه رضایت شغلی.. ۱۱۶

چکیده انگلیسی.. ۱۱۹

Pdf

پایان نامه تاثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد صفحات: ۱۱۰
تعداد فصل: ۵
منابع لاتین: دارد
منابع فارسی: دارد
چکیده: دارد
فهرست بندی: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: pdf

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۵۰۰۰ تومان

Pdf

پایان نامه شناسایی مزیت های اقتصادی با استفاده از مدل های اقتصادی و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره

تعداد صفحات: ۲۵۰
تعداد فصل: ۵
منابع لاتین: دارد
منابع فارسی: دارد
چکیده: دارد
سطح: بسیار عالی
نوع فایل: pdf

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۵۰۰۰ تومان

Pdf

پایان نامه تاثیر چرخه تبدیل وجه نقد بر عملکرد شرکت ها

تعداد صفحات: ۸۸
تعداد فصل: ۵
منابع لاتین: دارد
منابع فارسی: دارد
چکیده: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: pdf

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۵۹۰۰ تومان

چکیده
در این تحقیق سعی شده است، تاثیر چرخه تبدیل وجه نقد بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار میگیرد.
دوره تبدیل وجه نقد عبارت است از دوره وصول مطالبات بعلاوه دوره گردش موجودی کالا منهای دوره تسویه بدهیها، همچنین برای اندازه گیری عملکرد از بازده سرمایه گذاریها استفاده شده است، بازده سرمایه گذاری معیاری مهمی برای اندازه گیری عملکرد است و سود حاصل از سرمایه گذاریها را نشان میدهد.برای این منظور از دو نسبت بازده مجموع داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام برای ارزیابی بازده سرمایه گذاری استفاده شده است.اطلاعات لازم برای محاسبه متغییرها از صورتهای مالی حسابرسی شده و یادداشتهای پیوست آنها استخراج شده است. جامعه ی آماری تحقیق حاضر را کلیه ی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شکل میدهد که از این میان پس از بکارگیری روش حذفی۱۴۵ شرکت به عنوان نمونه آماری در طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تحلیل داده های شرکتهای مورد مطالعه، از نرم افزار SPSS نسخه شماره ۱۹ بهره گرفته شد. پیش از تعیین روش آماری مناسب برای تحلیل، فرضیهی نرمال بودن مشاهدات به صورت توصیفی با استفاده از رسم نمودار احتمال نرمال و نمودار هیستوگرام و همچنین به صورت استنباطی با استفاده از آماره کلموگروف- اسمیرنف، بررسی میشود. برای تجزیه و تحلیل مشاهدات و بررسی تایید یا رد فرضیات تحقیق ازروش های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتیجه بررسی فرضیه اول تحقیق حاکی ازعدم وجود ارتباطی معنی دار بین متغیر مستقل طول دوره تبدیل وجه نقد و متغیر وابستهنسبت بازده نرخ بازده حقوق صاحبان سهام میباشد. اما نتیجه بررسی فرضیه دوم نشان داد که به بن طول دوره تبدیل وجه نقد و نرخ بازده داراییها رابطه معنی دار وجود دارد.

مقدمه
بسیاری از شرکتهای مطرح در سرتاسر دنیا میزان قابل توجهی از دارایی های خـود را در قالب موجودی نقد، معادلات نقدی و اوراق بهادار قابل معامله نگهداری میکنند.
اما در این میان آنچه که برای سهامداران از اهمیت زیادی برخوردار است این است که آیـا نگهداری مبلغ قابل توجهی موجودی نقد منجر به افزایش عملکرد شرکت میشود یا خیر؟ به بیـانی دیگر آیا نگهداشت انبوه وجه نقد، ثروت سهامداران را افزایش میدهد یا خیر؟برای پاسخ به سـوال فوق باید آثار چرخه تبدیل وجه نقد چنین شرکتهایی را مورد بررسی قرار داد. ارزیابی و عملکرد شرکتها همواره مورد توجه سهامداران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان مالی، نظیر بانکها و مؤسسات مالی، بستانکاران و به خصوص مدیران بوده است. ارزیابی عملکـرد از لحاظ مالی با دو شاخص قدرت نقدینگی و سودآوری تعیین مـیشـود. سـودآوری بـه اصـطلاح علامت مریض نبودن بنگاه اقتصادی و قدرت نقدینگی، علامت ادامه حیات بنگـاه اقتصـادی اسـت. اگر چه هر دو اینها با اهمیت هستند، اما نقدینگی از اهمیت بیشتری برخوردار است. شـرکتهای بـا
سودآوری پایین یا حتی غیر سودآور، مدت بیشتری میتوانند در خدمت اقتصاد قـرار گیرنـد، ولـی شرکتهای بدون نقدینگی امید به حیات کمتری دارند (نمازی و همکاران،۱۳۸۸ ). استفاده بهینه از موجودی نقد نگهداری شده نیز از سوی دیگر از اهمیت زیادی برخـوردار است. به عبارتی دیگر برخی از مدیران ممکن است این موجودی نقد را صرف هزینه های تحقیق و توسعه نمایند و شرکت را چشم انداز رشد مناسبی همراه سازند. برخی دیگر از مدیران ممکن است اقدام به افزایش سود نقدی سهام خود کنند. تمامی چنین تصـمیماتی عملکـرد عملیـاتی شـرکت را تحت تاثیر خود قرار میدهد(انصاری و کریمی،۱۳۸۷ ). با عنایت به مباحث ذکر شده هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر چرخه تبـدیل وجـه نقد بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.

Pdf

پایان نامه تاثیر اقلام تعهدی بر مخارج سرمایه ای آتی

تعداد صفحات: ۸۴
تعداد فصل: ۵
منابع لاتین: دارد
منابع فارسی: دارد
چکیده: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: pdf

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۵۹۰۰ تومان

Pdf

پایان نامه ارزیابی نوع مدیریت سود و بررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت بر روی مدیریت سودآوری آتی

تعداد صفحات: ۱۸۰
تعداد فصل: ۵
منابع لاتین: دارد
منابع فارسی: دارد
چکیده: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: pdf

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۵۹۰۰ تومان

Pdf

پایان نامه تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد صفحات: ۱۶۰
تعداد فصل: ۵
منابع لاتین: دارد
منابع فارسی: دارد
چکیده: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: pdf

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۷۰۰۰ تومان

Pdf

پایان نامه بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و سود هر سهم (EPS) در شرکت های صنعت خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

تعداد صفحات: ۱۷۹
تعداد فصل: ۵
منابع لاتین: دارد
منابع فارسی: دارد
چکیده: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: pdf

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۸۵۰۰ تومان

Pdf

پایان نامه بررسی نقش و قابلیت سود در پیش بینی سود و جریان های نقدی آتی سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد صفحات: ۱۳۹
تعداد فصل: ۵
منابع لاتین: دارد
منابع فارسی: دارد
چکیده: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: pdf

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۹۵۰۰ تومان

Pdf

پایان نامه بررسی توان مالی سالهای گذشته جهت پیش بینی عملکرد سود و زیان آینده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد صفحات: ۱۴۳
تعداد فصل: ۵
منابع لاتین: دارد
منابع فارسی: دارد
چکیده: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: pdf

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۶۰۰۰ تومان