ماه: آبان ۱۳۹۶

هدف: بررسی میزان الکس تیمیا یا دشواری در بروز هبجان ها و ابعاد آن (مقیاس دشواری در تشخیص احاساست، مقیاس دشواری در توصیف احساسات، مقیاس تفکر با جهت گیری خارجی)

تعداد سوال: ۲۰

تعداد خرده مقیاس: ۳

شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد

توضیح مولفه: دارد

روایی و پایایی: دارد

نوع فایل: word 2007

منابع: دارد

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۸۰۰ تومان

هدف: سنجش سه حوزه افکار اضطرابی (نگرانی سلامتی، نگرانی اجتماعی و فرانگرانی)

تعداد سوال: ۲۱

تعداد بعد: ۳

تعداد صفحه: ۳

شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد (استاندارد)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۹۰۰ تومان

هدف: ارزیابی وسواس فکری- عملی

تعداد سوال: ۳۰

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منابع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۹۰۰ تومان

پرسشنامه وسواس فکری و عملی مادزلی (MOCI) در سال ۱۹۷۷ توسط هاجسن[۱]  و راچمن [۲]معرفی شد. پرسش‌های این آزمون به منظور پوشش دادن به همه‌ی مشکلات موجود در اختلال وسواس فکری و عملی طراحی نشده است؛ بلکه برای وسواس‌هایی است که همراه با تشریفات آشکار هستند. علاوه براین سؤالات رگه‌های شخصیت وسواسی را نیز در برنمی‌گیرد. فرم اولیه‌ی آزمون روی بیماران مبتلا به وسواس و گروهی از افراد فاقد وسواس اجرا شد. از مجموع ۶۵ سؤال اولیه، ۳۰ سؤال گروه‌های روان‌رنجور و وسواسی را با روش‌های آزمون پارامتریک و غیرپارامتریک از یکدیگر جدا کرد. از خصوصیات این پرسشنامه اجرای سریع و آسان آن است. در تهیه‌ی آزمون در قدم نخست تحلیل مؤلفه‌های اصلی با چرخش متمایل روی پاسخ آزمودنی‌ها صورت گرفت. شیب ارزش ویژه پنج مؤلفه را مشخص نمود؛ شامل مؤلفه‌های شستشو، وارسی(چک‌کردن)، کندی- تکرار، شک و تردید و نشخوارفکری. مؤلفه‌ی پنجم(نشخوارفکری) شامل دو گویه (سؤالات دوم و هشتم) که همبستگی خوبی با یکدیگر داشتند، به دلیل کمی تعداد گویه‌ها نادیده گرفته شد(هاجسن و راچمن،۱۹۷۷).

هدف: ارزیابی مهارت های بالینی دانشجویان مامایی

تعداد سوال: ۳۶

تعداد بعد: ۴

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۴۰۰ تومان

در ارزیابی آموزشی، عملکرد یک واحد آموزشی به منظور شناخت، درک و همچنین هدایت فعالیت ها برای ارتقای بهره وری و کیفیت آموزش مورد مطالعه قرار می گیرد. هر چند ارزشیابی، باعث افزایش انگیزه در دانشجویان می شود، اما زمان انجام آن نیز مهم است. ارزشیابی مهارت های بالینی، بیش از نیمی از حجم کل ارزیابی دانشجویان رشته های علوم پزشکی از جمله مامایی را تشکیل می دهد و برای اطمینان از کسب صلاحیت این دانشجویان، گذر از این فرآیند ضروری است. در ارزشیابی بالینی، باید نحوه ی مواجهه دانشجو با بیمار و تسلط وی بر مهارت های مورد نظر، مورد ارزیابی قرار گیرد. یادگیری این مهارت ها، برای حفظ جان بیمار و ارتقای سلامت جامعه ضروری است.

از آنجا که مامایی یک حرفه ی عملی است، بنابراین ارزیابی بالینی به شکل مشاهده ی مستقیم، در موقعیت های عملی و واقعی، اطمینان آزمونگرها را از توانایی دانشجو در رویارویی و پیش بینی تغییرات و وقایع بالینی در شرایط خاص بیمار فراهم کرده و به تعیین توانمندی وی کمک می کند. لذا ارزیابی به شیوه ی آزمون مشاهده ی مستقیم مهارت های عملی ضروری به نظر می رسد. Dops یکی از روش های نوین آموزش بالینی و نیز روش مناسبی برای فراهم کردن فرصتی جهت ارائه ی بازخوردهای سازنده و توجه و تمرکز دانشجو به نکاتی که برای انجام مهارت مورد نظر لازم است، می باشد.

Dops، برای ارزیابی مهارت های عملی (پروسیجرها) و دادن بازخورد طراحی شده است، این روش مستلزم مشاهده ی مستقیم فراگیر در حین انجام یک پروسیجر در محیط واقعی است، با این روش، می توان مهارت عملی فراگیر را به صورت عینی و ساختار یافته ای مورد ارزیابی قرار داد.

آزمون گروهی شکل های نهفته (GIFT)

تعداد شکل: ۲۵

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: pdf

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۵۰۰ تومان

این آزمون شامل ۲۵ سوال بوده که در داخل آن علاوه بر سوالات، شیوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع آن نیز ذکر گردیده است. برای دانلود آن بر روی دکمه خرید فایل کلیک فرمائید.

پرسشنامه, روانشناسی, سایر رشته ها, علوم اجتماعی, علوم تربیتی

هدف: ارزیابی اهمیت نقش نسبی شش ارزش یا انگیزه اساسی در زندگی (ارزش مذهبی، ارزش سیاسی، ارزش اجتماعی، ارزش زیبایی گرایی، ارزش اقتصادی، ارزش نظری)

تعداد سوال: ۴۵

تعداد بعد: ۶

شیوه نمره گذاری: دارد

کلید سوالات: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۴۰۰ تومان

Desc (1)

آزمون بررسی ارزشها (فیلیپ ورنون ، گاردنر لیندزی، ۱۹۶۰)

این آزمون  به منظور  ارزیابی اهمیت نقش نسبی شش ارزش یا انگیزه اساسی در زندگی یک فرد تهیه شده است . این شش ارزش مبتنی بر سنخ بندی آدمیان بنا به نظر ادوارد اشپرانگر فیلسوف آلمانی است. این شش ارزش  عبارتند از :

نظری ، اقتصادی ، زیبا گرا،اجتماعی، سیاسی و مذهبی .البته در این طبقه بندی گرایشهایی مثل لذت جویی مورد توجه قرار نگرفته است.ذیلاً هر یک ازسنخ ها به کوتاهی تعریف می شود.

سنخ نظری :  گرایش اصلی این سنخ حقیقت جویی است . چنین فردی یک نگرش شناختی دارد و در جستجوی همانندیها و تفاوتهاست و به جای آنکه به زیبایی یا فایدۀ عملی اشیاء توجه کند ، فقط به مشاهده و استدلال عنایت دارد . علائق این فرد جنبه تجربی ، انتقادی و فرد گرایی دارند و ناچار فردی است اهل اندیشه و چه بسا که یک دانشمند یا فیلسوف است. دانش و معرفت و سازمان دادن به آنها تنها  این هدف این سنخ است .