ماه: شهریور ۱۳۹۵

images

موضوع پایان نامه : بررسی اثربخشی درمان شناختی – رفتاری بر خودپنداره کودکان پسر۸ تا ۱۲ ساله بیش فعال نارسایی توجه

تعداد صفحات: ۱۱۱
تعداد فصل: ۵
منابع: دارد
چکیده: دارد
فهرست بندی: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۱۵۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان                    صفحه

فصل اول:کلیات پژوهش

مقدمه……………………………۱۱

بیان مسئله………………………..۱۳٫

ضرورتانجامتحقیق…………………۱۵

فرضیه تحقیق………………………۱۵

سوالتحقیق……………………….۱۵

تعاریف نظری………………………۱۵

تعاریف عملیاتی…………………….۱۶

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه……………………………۱۸

اختلالهای دوران کودکی……………….۱۸

ملاک های رفتار نابهنجار در کودکان…….۱۹

طبقه بندی اختلا لهای کودکان………….۲۰

پیشینه ی تاریخی اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی…………………………….۲۱

تعاریف اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی…..۲۴

اختلال نارسایی توجه با / بدون جنبشی (ADD+Hیا ADD-H)………………………………28

همه گیر شناسی…………………………۳۱

متغیرهای عصب زیست شناسی (زیستی – عصبی)…۳۲

عوارض قبل از تولد……………………..۳۳

رفتار والدین…………………………..۳۴

مصاحبه و فنون شرح حال…….. …………..۳۶

خانواده و تاریخچه روانپزشکی فرد…………..۳۶

تاریخچه طبی و رشدی………………………۳۷

وضع سلامت ضعیف مادر………………………۳۷

ابزارهای سنجش استاندارد………………….۳۹

معیارهای تشخیصی انجمن روان پزشکی امریکا……۴۰

آزمون های عصب روان شناختی………………..۴۰

سنجش مبتنی بر کلینیک…………………….۴۱

تشخیص افتراقی…………………………..۴۲

مراحل ارزیابی اختلال بیش فعالی…………….۴۳

اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی و ملاحظه های مربوط به جنسیت………………………….۴۴

راهبردهای درمان…………………………۴۵

دارو درمانی…………………………….۴۵

تأثیرات رفتاری داروهای محرک………………۴۶

اثرات بر کنترل رفتاری و توجه……………..۴۶

تأثیرات بر عملکرد شناختی و تحصیلی…………۴۷

اثرات بر روابط اجتماعی…………………..۴۷

زیان های دارو درمانی…………………….۴۷

رفتار درمان…………………………….۴۹

پیشینه درمان شناختی –  رفتاری…………….۵۰

درمان شناختی رفتاری برای کودکان و نوجوانان…۵۰

پیش نیاز آموزش مهارتها در درمان شناختی – رفتاری…………………………………۵۰

درمان چند الگویی………………………..۵۰

مفهومخودپنداره…………………………۵۱

شخصیت و خودپنداره……………………….۵۳

اجزاء خودپندارنده……………………….۵۷

خودپنداره و عزت نفس…………………….۵۸

عوامل مؤثر بر خود پنداره…………………۵۸

مطالعات انجام شده در داخل  ایران………….۵۹

مطالعات انجام شده در خارج از ایران………..۶۰

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

مقدمه………………………………….۶۳

روش تحقیق……………………………..۶۳

متغیرهای تحقیق…………………………۶۳

جامعه آماری…………………………….۶۴

نمونه آماری و روش نمونه گیری……../……..۶۴

روش های گردآوری داده ها………………….۶۵

روش مداخله ودرمان……………………….۶۵

معرفی مقیاس و کاربرد پرسشنامه خودپنداره پیرز – هاریس کودکان……………………………۶۶

فنون آماری مورد استفاده………………….۶۸

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

مقدمه………………………………….۷۰

آمار توصیفی:……………………………۷۱

آمار استنباطی: …………………………۷۳

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

مقدمه………………………………….۷۸

یافته ها……………………………….۷۹

محدودیت های پژوهش………………………۸۰

پیشنهادات کاربرد………………………..۸۱

پیشنهادات پژوهشی………………………..۸۱

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………۸۲

منابع لاتین……………………………………………………………………………۸۶

پیوست ها…………………………………………………………………………….۹۲

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………۱۰۵

فهرست جداول

جدول۱-۲٫  تاریخچه تحول اصطلاح شناسی اختلال نارسایی توجه / فزونجنبشی……..۲۳

جدول ۲– ۲٫تفاوت اختلال نارسایی توجه با و بدون فزون جنبش……………………….۲۸

جدول ۳-۲:تشخیص افتراقی اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی……………………..۴۲

جدول۴-۲: مراحل ارزیابی و تشخیص  ADHD………………………………………43

جدول۱-۴: آماره­های توصیفی پیش­آزمون و پس­آزمون گروه آزمایش…………………..۷۲

جدول ۲-۴: آماره­های توصیفی پیش­آزمون و پس­آزمون گروه کنترل……………………۷۳

جدول ۳-۴: توصیف آماری پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش……………………۷۴

جدول ۴-۴: آزمون همگنی واریانس ها………………………………………………….۷۴
جدول ۵-۴: آزمون تحلیل کوواریانس……………………………………………………۷۵

جدول ۶-۴: توصیف آماری دو گروه کنترل و آزمایش در پس­آزمون…………………..۷۶

جدول ۷-۴: آزمون همگنی واریانس ها………………………………………………….۷۶

جدول ۷-۴: آزمون تحلیل واریانس یکطرفه پس آزمون………………………………….۷۷

 

 

 

images

عنوان پایان نامه: بررسی اثربخشی آموزش مولفه¬های تصمیم گیری¬مجدد بر کاهش خودناتوان¬سازی تحصیلی و افزایش جرات¬ورزی دانش¬آموزان

تعداد صفحات: ۱۴۸
تعداد فصل: ۵
منابع: دارد
چکیده: دارد
فهرست بندی: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۷۵۰۰ تومان

چکیده

      هدف: هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مولفه های رویکرد تصمیم گیری مجدد بر کاهش خودناتوان سازی و افزایش جرات ورزی دانش آموزان بوده است. روش این پژوهش از نوع پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بوده است. جامعه پژوهش عبارتند از کلیه دانش آموزان پسر سال سوم هنرستان منطقه ۹ آموزش و پرورش شهر تهران که در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ مشغول به تحصیل بوده اند. از میان مدارس پسرانه دروه هنرستان منطقه ۹ آموزش و پرورش شهر تهران از طریق نمونه گیری خوشه ای یک مدرسه انتخاب و پس از اجرای پرسشنامه خودناتوان سازی و جرات ورزی بر روی کلیه دانش آموزان سال سوم، دو کلاس که بیشترین نمره را در خودناتوان سازی و کمترین نمره را در جرات ورزی کسب کردند، به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. مولفه های رویکرد تصمیم گیری مجدد در مورد گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد.

     نتیجه: برای تحلیل آماری داده های پژوهش در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل نشان داد که بین گروه های مورد مطالعه تفاوت معنی داری وجود دارد و فرضیه پژوهش تائید می گردد. (p<0/001)

     یافته ها: آموزش مولفه های تصمیم گیری مجدد بر کاهش خودناتوان سازی و افزایش جرات ورزی موثر است.

     کلید واژه: خودناتوان سازی، جرات ورزی، تصمیم گیری مجدد، تحلیل رفتار متقابل، گشتالت درمانی

images

عنوان پایان‌نامه: بررسی اثر بخشی دوره های اموزشی کار افرینی بر روی دانش کسب و کار ،انگیزش و رغبت شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۲۱۱
تعداد فصل: ۵
منابع: دارد
چکیده: دارد
فهرست بندی: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۱۵۰۰ تومان

فهرست مطالب

فصل اول. ۱

۱-۱-مقدمه ۲

۱-۲- بیان مساله ۲

۱-۳-اهمیت و ضرورت مسئله ۳

۱-۴-اهداف تحقیق. ۴

۱-۶-فرضیه‌های تحقیق. ۴

۱-۱۲-متغیرها و تعریف عملیاتی آنها ۵

فصل دوم ۷

ادبیات و پیشینه پژوهش… ۷

۲-۱-مقدمه ۸

۲-۲- بخش اول : کارآفرینی. ۹

۲-۲-۱-کارآفرینی چیست؟.. ۹

۲- ۲-۲-تعاریف کارآفرین.. ۱۰

۲-۲-۳-کارآفرین کیست.. ۱۱

۲-۲-۴- کارآفرینی سازمانی.. ۱۲

۲-۲-۵- چارچوب کارآفرینی سازمانی.. ۱۳

۲-۲-۵-۱-آموزش کارآفرینی سازمانی   ۱۴

۲-۲-۵-۲-پرورش کارآفرینان سازمانی   ۱۵

۲-۲-۵-۳-ابعاد ساختاری کارآفرینی سازمانی   ۱۷

۲-۲-۶- عوامل تسهیل کننده در رشد کارآفرینی.. ۱۹

۲-۲-۷-اهمیت فرهنگ در توسعه کارآفرینی.. ۲۰

۲-۲-۸-یک کارآفرین باید چه مهارت‌هایی داشته باشد؟.. ۲۱

۲-۲-۹-چرا باید کارآفرینی را آموخت؟.. ۲۲

۲-۲-۱۰-خلاقیت، نوآوری و کار آفرینی.. ۲۳

۲-۲-۱۱-فرآیند خلاقیت.. ۲۴

۲-۲-۱۲- انواع کارآفرینی.. ۲۵

۲-۲-۱۳-آموزش  کارآفرینی در دانشگاه ها.. ۲۶

۲-۲-۱۴-مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی.. ۲۸

۲-۲-۱۵- ویژگی های مؤثر فناوری اطلاعات در کارآفرینی.. ۳۰

۲-۲-۱۶-آشنایی بامنافع اقتصادی کارآفرینی دانشگاهی.. ۳۲

۲-۲-۱۷- آموزش کار آفرینی و نقش مراکز علمی دانشگاهی.. ۳۴

۲-۲-۱۸-چالشهای آموزش کار آفرینی.. ۳۷

۲-۲-۱۹- پرورش گروهی از جوانان مستعد کار آفرین. ۳۹

۲-۲-۲۰-برنامه‌های کارآفرینی در دانشگاه‌ها و کشورهای مختلف   ۴۱

۲-۲-۲۰-۱- اندونزی.. ۴۱

۲-۲-۲۰-۲-اتریش.. ۴۳

۲-۲-۲۱-وضعیت شاخص‌های کارآفرینی در ایران.. ۵۰

۲-۲-۲۲- موانع حرکت کارآفرینی در ایران.. ۵۳

۲-۳-بخش دوم : دانش کسب و کار ۵۶

۲-۳-۱-دانش به عنوان منبع.. ۵۶

۲-۳-۲-دانش و قابلیتها.. ۵۷

۲-۳-۳-حوزه های دانش کسب و کار.. ۵۸

۲-۴-بخش سوم : رغبت شغلی. ۶۰

۲-۴-۱- رغبت شغلی یا رضایت شغلی.. ۶۰

۲-۴-۲-آزمون رغبت سنجی چیست؟.. ۶۱

۲-۵-بخش چهارم انگیزش.. ۶۹

۲-۵-۱-انگیزش شغلی.. ۶۹

۲-۶- پیشینه تحقیق. ۷۲

۲-۷- جمع بندی. ۷۴

فصل سوم روش شناسی تحقیق. ۷۷

۳-۱- مقدمه ۷۸

۳-۲-روش پژوهش… ۷۹

۳-۳- جامعه آماری. ۷۹

۳-۴- روش نمونه گیری و تعداد نمونه ۸۰

۳-۵-ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات.. ۸۰

۳-۶-تعیین اعتبار درونی(روایی) و بیرونی(پایایی) ابزار جمع‌آوری اطلاعات.. ۸۴

۳-۷-روش تجزیه تحلیل اطلاعات.. ۸۴

۳-۸-روند اجرا و چگونگی گردآوری داده ها ۸۵

فصل چهارم یافته های پژوهش… ۸۶

۴-۱-مقدمه ۸۷

۴-۲ توصیف یافته ها ۸۷

۴-۲- میزان دانش کسب و کار دانشجویان: ۸۹

۴-۳-میزان انگیزش شغلی دانشجویان: ۹۰

۴-۴-میزان رغبت شغلی دانشجویان: ۹۳

۴-۵-تحلیل یافته ها: ۹۵

۴-۵-۱-فرضیه اول:.. ۹۵

۴-۵-۲-فرضیه دوم:.. ۹۶

۴-۵-۳-فرضیه سوم:.. ۹۸

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری. ۱۰۲

۵-۱-مقدمه ۱۰۳

۵-۱-نتیجه‌گیری. ۱۰۳

۵-۲-بحث در نتایج. ۱۰۳

۵-۳-محدودیتهای تحقیق. ۱۱۲

۵-۴-پیشنهادات کاربردی و پژوهشی. ۱۱۳

۱-۴-۵٫پیشنهاد های پژوهشی:.. ۱۱۳

۲-۴-۵٫پیشنهادهای کاربردی.. ۱۱۳

منابع فارسی. ۱۱۵

منابع لاتین. ۱۱۷

پیوست ها ۱۱۸

Abstract 137

Key Words: 137

images

عنوان پایان نامه: بررسی اثر بخشی آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر تصمیم‏گیری و کمال‏گرایی دانش آموزان دختر مقطع سوم دبیرستان

تعداد صفحات: ۱۴۴
تعداد فصل: ۵
منابع: دارد
چکیده: دارد
فهرست بندی: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۷۵۰۰ تومان

فهرست مطالب

کلیات تحقیق : فصل اول

مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶

اهمیت و ضرورت  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲

هدف کلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴

اهداف جزیی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴

سوال و یا فرضیه های پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۴٫

متغیر مورد بررسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳

تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم  ………………………………………………………………………………………………………………….۱۵

 

فصل دوم : پیشینه تحقیق

تصمیم گیری،تاریخچه و مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………….۱۶

تعریف تصمیم گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶

تفاوت های فردی در تصمیم گیری…………………………………………………………………………………………………………….۱۸

فرآیندهای شناختی در تصمیم گیری………………………………………………………………………………………………………..۲۰

ابعاد تصمیم گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱

انواع تصمیم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲

سطوح تصمیم……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳

روند تصمیم گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۴

اجزای تصمیم گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۵

راهبرد های تصمیم گیری……………………………………………………………………………………………………………………………۲۹

سبک های تصمیم گیری  …………………………………………………………………………………………………………………………۳۱

عوامل موثر فردی در تصمیم گیری………………………………………………………………………………………………………… ۳۲

اثر هیجانات قبل و بعد از فرآیند تصمیم گیری………………………………………………………………………………………….۳۳

مبانی نظری کمال گرایی……………………………………………………………………………………………………………………………۳۵

ویژگی های کمال گرایی ……………………………………………………………………………………………………………………………۳۹

طبقه بندی های کمال گرایی………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱

ابعاد کمال گرایی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۲

علل کمال گرایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۴

پیامد های کمال گرایی………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۷

رفتار جرات مندانه…………………………………………………………………………………………………………………۴۸

جرات ورزی در نظریات روان شناسی………………………………………………………………………………………………………۵۱

رفتار جرات مندانه و سازگاری اجتماعی………………………………………………………………………………………………..۵۶

آموزش های مهارت های جرات ورزی……………………………………………………………………………… …………………….۵۹

مولفه های ابراز وجود و رفتار جرات مندانه………………………………………………………………………………………….۵۹

تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………………………………………..۶۲

تحقیقات انجام شده در خارج کشور……………………………………………………………………………………………………………۶۴

 

 

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

روش اجرای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۸

جامعه مورد پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۹

نمونه و روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………..۶۹

ابزار اندازه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۹

برنامه آموزش مهارت رفتار جرات مندانه…………………………………………………………………………………………………۷۲

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

 

آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۵

یافته های توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۹

سوال ۱………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۹

سوال ۲…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۲

سوال ۳………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۴

 

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۸

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳

محدودیت ها……………………………………………………………………………………………………………………….  ۱۰۵پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵

images

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین شیوه های تربیتی والدین و میزان شادکامی و عزت نفس دانش آموزان

تعداد صفحات: ۱۰۴
تعداد فصل: ۵
منابع: دارد
چکیده: دارد
فهرست بندی: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۶۵۰۰ تومان

فهرست مطالب

فصل اول: ۱

مقدمه. ۲

بیان مسأله. ۲

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۶

سئوالات پژوهش…. ۷

هدف پژوهش…. ۸

اهداف کاربردی.. ۸

فرضیه‏های تحقیق.. ۸

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. ۸

تعاریف مفهومی.. ۸

سبک تربیتی( شیوه فرزند پروری): ۸

شادکامی.. ۹

عزت نفس…. ۹

تعاریف عملیاتی.. ۹

سبک تربیتی( شیوه فرزند پروری): ۹

شادکامی.. ۹

عزت نفس…. ۹

فصل دوم. ۱۰

مقدمه. ۱۱

شادکامی.. ۱۱

احساس شادکامی و خوشبختی در زندگی.. ۱۲

معنویات نقش مهمی در شادکامی دارند. ۱۲

مذهب و شادکامی.. ۱۲

عوامل موثر در شادکامی.. ۱۴

شادکامی در پژوهش ها ۱۴

چهار رویکرد کلی مربوط به شادکامی.. ۱۵

مهمترین اصول شادکامی.. ۱۵

جنسیت… ۱۷

وضعیت تأهل.. ۱۷

نظریه های شادمانی.. ۱۸

رابطه هوش هیجانی با شادکامی.. ۲۰

عزت نفس…. ۲۱

عزت نفس و شادکامی.. ۲۳

عزت نفس درقرآن مجید. ۲۴

عزت نفس کلی.. ۲۵

عزت نفس اجتماعی.. ۲۵

عزت نفس تحصیلی.. ۲۵

مولفه های اساسی عزت نفس…. ۲۶

ماهیت عزت نفس…. ۲۷

عزت نفس در دوره نوجوانی.. ۲۷

نظریات مرتبط با  عزت نفس…. ۳۱

نظریه ی جمیز. ۳۱

نظریه ی مید. ۳۲

نظریه ی کولی.. ۳۲

نظریه ی سالیوان. ۳۳

نظریه ی روزنبرگ…. ۳۴

نظریه ی هورنای.. ۳۴

نظریه ی آدلر. ۳۵

نظریه راجرز. ۳۶

شیوه های فرزند پروری.. ۳۶

تاثیرات والدین.. ۳۷

شخصیت… ۳۸

ویژگی های شخصیتی  فرزندان. ۴۰

سبک های فرزند پروری و خلاقیت… ۴۲

سلطه جویی والدین.. ۴۷

تنوع فرهنگی در رابطه با فرزند پروری.. ۴۹

پیشینه تاریخی تحقیق: ۵۰

فصل سوم. ۵۶

روش پژوهش…. ۵۷

جامعه پژوهش…. ۵۷

روش تجزیه و تحلیل داده ها ۵۷

ابزار پژوهش…. ۵۸

پرسشنامه شیوه های فرزند پروری دیاناباوم ریند. ۵۸

فصل چهارم: ۶۱

بخش اول: شاخصهای توصیفی.. ۶۳

بخش دوم: فرضیه های پژوهش…. ۶۵

فرضیه اول. ۶۵

فرضیه دوم. ۶۹

فرضیه سوم. ۷۲

فرضیه چهارم: ۷۳

فصل پنجم.. ۷۵

مقدمه. ۷۶

بحث و نتیجه گیری.. ۷۷

جمع بندی.. ۸۱

محدودیت ها ۸۲

پیشنهادات کاربردی.. ۸۲

پیشنهادات پژوهشی: ۸۳

منابع  فارسی.. ۸۴

منابع لاتین.. ۸۴

images

عنوان پایان نامه: انتخاب مقصد، شخصیت و گونه شناسی گردشگران

تعداد صفحات: ۱۲۸
تعداد فصل: ۵
منابع: دارد
چکیده: دارد
فهرست بندی: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۶۵۰۰ تومان

فهرست مطالب

چکیده: ۱

فصل اول: کلیات تحقیق. ۲

مقدمه: ۳

۱-۱ بیان مساله: ۴

۲-۱پیشینه تحقیق. ۵

۳-۱سوالات تحقیق: ۵

۴-۱فرضیات تحقیق: ۶

۵-۱اهداف تحقیق: ۶

۶-۱روش تحقیق: ۷

۷-۱محیط پژوهش: ۷

۸-۱روش جمع آوری داده ها: ۷

۱-۸-۱مطالعات کتابخانه ای.. ۷

۹-۱ تعاریف واژگان و مفاهیم: ۸

۱-۹-۱گردشگری: ۸

۲-۹-۱ گردشگر: ۸

۳-۹-۱مسافر: ۸

۴-۹-۱مسافرت: ۹

۱۰-۱روش تجزیه و تحلیل داده ها: ۹

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق. ۱۰

مقدمه: ۱۱

۲-۱پیشینه تاریخی گردشگری در جهان: ۱۱

۲-۲پیشینه تاریخی گردشگری در ایران: ۱۳

۲-۳ جایگاه گردشگری در علم جغرافیا: ۱۶

۲-۴ گونه شناسی گردشگری: ۱۷

۲-۴-۱ گردشگری فرهنگی- اجتماعی: ۱۷

۲-۴-۲   گردشگری اقتصادی: ۲۰

۲-۴-۳ گردشگری سیاسی: ۲۱

۲-۴-۴  گردشگری ورزشی: ۲۱

۲-۴-۵گردشگری طبیعی: ۲۱

۲-۵ انگیزه سفر: ۲۲

۲-۶ گردشگری از نظر نوع مسافرت: ۲۳

۲-۶-۱مسافرت انفرادی و خانوادگی: ۲۳

۲-۶-۲ مسافرت های جمعی: ۲۳

۲-۷تئوری هایی درباره ی انگیزه سفر: ۲۳

۲-۸  مفاهیم بازار یابی: ۲۵

۲-۹ مدیریت بازاریابی: ۲۶

۲-۱۰ انواع بازاریابی گردشگری: ۲۷

۲-۱۱ بازاریابی تکامل یافته: ۲۸

فصل سوم: معرفی منطقه مورد مطالعه. ۳۰

مقدمه: ۳۱

-۱جغرافیای طبیعی جزیره قشم: ۳۱

۳-۱  موقعیت جغرافیایی : ۳۱

۳-۲ وسعت جزیره ۳۳

۳-۴ زمین‌شناسی قشم. ۳۳

۳-۵ کوه های قشم: ۳۴

۳-۶ سواحل جزیره قشم. ۳۴

۳-۷ پوشش گیاهی قشم. ۳۵

۳-۸ حیات جانوری.. ۳۵

۳-۸-۱ دوزیستان و خزندگان جزیره قشم: ۳۷

۳-۸-۲ پرندگان قشم. ۳۷

۳-۹ منابع آبی.. ۳۸

۳-۱۰ چشمه های جزیره قشم. ۳۹

۳-۱۱ آب و هوا: ۴۱

۳-۱۱-۱ دما: ۴۱

۳-۱۱-۲ میانگین سالانه دمای حداقل و حداکثر: ۴۱

۳-۱۱-۳ دمای حداکثر مطلق و حداقل مطلق: ۴۲

۳-۱۱-۴ رژیم و جهت وزش بادها در قشم: ۴۲

۳-۱۱-۵ بادهای محلی قشم: ۴۳

۳-۱۱-۶ بارندگی: ۴۴

۳-۱۱-۷رطوبت(نم) نسبی: ۴۴

۳-۱۲ جغرافیای سیاسی: ۴۵

۳-۱۳ جغرافیای انسانی جزیره قشم: ۴۵

۳-۱۳-۱ جمعیت: ۴۵

۳-۱۳-۲ سطح سواد و آموزش: ۴۵

۳-۱۳-۳ بهداشت و درمان: ۴۶

۳-۱۳-۴ مهاجرت: ۴۶

۳-۱۴ جغرافیای اقتصادی.. ۴۷

۳-۱۴-۱ دامپروری: ۴۷

۳-۱۴-۲ کشاورزی : ۴۸

۳-۱۴-۳ معادن : ۴۸

۳-۱۴-۴ صنایع دستی قشم : ۴۹

۳-۱۵ جغرافیای فرهنگی: ۴۹

۳-۱۵-۱ جغرافیا زبان و گویش: ۴۹

۳-۱۵-۲ دین و مذهب: ۴۹

۳-۱۵-۳ آداب و رسوم جزیره قشم: ۵۰

۳-۱۵-۴ مراسم عروسی در جزیره قشم. ۵۱

۳-۱۶ جغرافیای گردشگری: ۵۲

۳-۱۶-۱ جنگل دریایی حرا: ۵۲

۳-۱۶-۲ درخت انجیر معابد: ۵۴

۳-۱۶-۳غار نمکدان: ۵۴

۳-۱۶-۴ غار خربس: ۵۵

۳-۱۶-۵ آبگیر ها: ۵۵

۳-۱۶-۶ قلعه پرتغالی ها: ۵۶

۳-۱۶-۷مساجد: ۵۶

۳-۱۶-۸دره ستارگان: ۵۷

۳-۱۶-۹ قبرستان انگلیسی ها: ۵۸

۳-۱۶- ۱۰دره چاهکوه: ۵۸

-۲جغرافیای طبیعی شهرستان نور: ۵۹

۳-۲موقعیت جغرافیایی و حدود شهرستان نور: ۵۹

۳-۱۷ وجه تسمیه شهرستان نور : ۶۰

۳-۱۸ ارتفاعات شهرستان نور: ۶۱

۳-۱۹ پوشش گیاهی شهرستان نور: ۶۱

۳-۲۰ آب و هوا: ۶۱

۳-۲۰-۱ دما: ۶۱

۳-۲۰-۲ بارش: ۶۲

۳-۲۰-۳ رطوبت نسبی: ۶۲

۳-۲۰-۴ منابع آبی: ۶۲

۳-۲۱ تقسیمات سیاسی: ۶۳

۳-۲۲ جغرافیای انسانی شهرستان نور: ۶۴

۳-۲۲-۱ جمعیت : ۶۴

۳-۲۲-۳مهاجرت: ۶۴

۳-۲۲-۴بهداشت و درمان: ۶۴

۳-۲۳ جغرافیای اقتصادی: ۶۵

۳-۲۳-۱صنایع دستی: ۶۵

۳-۲۳-۲ دامداری: ۶۵

۳-۲۳-۳ کشاورزی: ۶۵

۳-۲۴ جغرافیای فرهنگی: ۶۶

۳-۲۴-۱ زبان،گویش ولهجه : ۶۶

۳-۲۴-۲ دین ومذهب: ۶۷

۳-۲۴-۳ مراسم ازدواج : ۶۸

۳-۲۴-۴مراسم تمناس باران : ۷۰

۳-۲۴-۵ مراسم باران خواهی : ۷۰

۳-۲۴-۶ عید نوروز : ۷۱

۳-۲۵ آثار تاریخی و گردشگری شهرستان نور: ۷۱

۳-۲۵-۱ پارک جنگلی نور : ۷۲

۳-۲۵-۲ پارک جنگلی کشپل: ۷۳

۳-۲۵-۳آب بندان نور: ۷۳

۳-۲۵-۴ ساحل دریا : ۷۴

۳-۲۵-۵خشت پل: ۷۵

۳-۲۵-۶ آبشار حرم آب: ۷۵

۳-۲۵-۷ آبشار آب پری : ۷۶

۳-۲۵-۸قله سوردار: ۷۷

۳-۲۵-۹الیمالات: ۷۷

۳-۲۵-۱۰ یوش و زادگاه نیما یوشیج : ۷۸

۳-۲۵-۱۱ روستای لاویج: ۷۹

۳-۲۵-۱۲فیل سنگی : ۸۱

۳-۲۵-۱۳ بقعه سلطان احمد: ۸۲

۳-۲۵-۱۴ بقعه آقا شاه بالو زاهد: ۸۲

۳-۲۵-۱۵ پولاد……………………………………………………………………………………………۸۲

۳-۲۶امامزاده های شهرستان نور: ۸۳

۳-۲۶-۱ آرامگاه امامزاده رضا: ۸۳

۳-۲۶-۲ آرامگاه امامزاده ابراهیم تیرستاق. ۸۳

۳-۲۶-۳آرامگاه امامزاده سید اسکندر: ۸۳

۳-۲۶-۴ آرامگاه امامزاده کیامیثم: ۸۳

۳-۲۶-۵  آرامگاه امامزاده محمد بردون: ۸۴

۳-۲۶-۶ آرامگاه امامزاده محمد زکریا: ۸۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۸۵

۴-۱ تجزیه و تحلیل آماری داده ها ۸۶

۴-۲  بررسی مشخصه های فردی پژوهش… ۸۷

۴-۳-فرضیات تحقیق: ۹۲

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۱۰۰

۵-۱ نتایج مشخصات فردی  پژوهش… ۱۰۱

۵-۲ نتایج فرضیات پژوهش… ۱۰۱

۵-۳ محدودیت ها پژوهش: ۱۰۳

۵-۴ پیشنهادات پژوهش: ۱۰۳

منابع وماخذ. ۱۰۵

پیوست: ۱۰۸

پرسشنامه. ۱۰۹

images

عنوان پایان نامه: ارزیابی تاثیرعوامل شخصیتی و فردی تأثیرگذار بر خریدهای تفننی و چگونگی ارتباط میان این عوامل

تعداد صفحات: ۱۳۳
تعداد فصل: ۵
منابع: دارد
چکیده: دارد
فهرست بندی: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۹۵۰۰ تومان

images

عنوان پایان نامه: ارتباط بین سبک¬های هویت وسلامت اجتماعی با نقش واسطه¬ای گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان

تعداد صفحات: ۱۸۸
تعداد فصل: ۵
منابع: دارد
چکیده: دارد
فهرست بندی: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۶۵۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان:                                                                                                                                                صفحه

چکیده. ب‌

فهرست مطالب…. ت‌

فهرست جدول‌ها ج‌

فهرست تصاویر و نمودارها د‌

فصل اول: کلیات پژوهش…… ۹

۱-۱٫ مقدمه. ۱۰

۱-۲٫ بیان مسئله. ۱۲

۱-۳٫ اهداف و فرضیه­های پژوهش….. ۱۷

۱-۴٫ اهمیت و ضرورت پژوهش….. ۱۷

۱-۵٫ تعریف‌های نظری ۲۰

۱-۶٫ تعریف‌های عملیاتی… ۲۴

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش…… ۲۵

۲-۱٫ مقدمه. ۲۶

۲-۲٫ سلامت…. ۲۶

۲-۳٫ سلامت اجتماعی… Error! Bookmark not defined.

۲-۴٫ هویت…. ۳۱

– اریکسون.. ۳۲

-مارسیا ۳۵

-. برزونسکی… ۳۹

۲-۵٫ رابطه سلامت اجتماعی و سبک­های هویت…. ۴۲

۲-۶٫ تفکر انتقادی… ۴۶

۲-۷٫ مهارت­ها و تمایلات تفکر انتقادی… ۵۰

۲-۸٫ رابطه تفکر انتقادی و سبک­های هویت…. ۵۳

۲-۹٫ پژوهش­های انجام شده در داخل و خارج از کشور. ۵۳

۲-۱۰٫ جمع بندی… ۶۳

فصل سوم: روش پژوهش…… ۶۶

۳-۱٫ مقدمه. ۶۷

۳-۲.جامعه آماری… ۶۷

۳-۳. نمونه آماری و روش نمونه­گیری… ۶۷

۳-۴.نوع و روش پژوهش….. ۶۷

۳-۵٫ ابزارهای اندازه­گیری   ۶۷

۳-۶٫ پایایی پرسشنامه­ها ۷۱

۳-۷٫ روش­جمع­آوری اطلاعات…. ۷۳

۳-۸٫ روش تجزیه و تحلیل داده­ها ۷۳

فصل چهارم: یافتههای پژوهش…… ۷۶

۴-۱٫ مقدمه. ۷۷

۴-۲. مفروضه­ی نرمال بودن ۷۸

۴-۳٫ مفروضه­ی خطی بودن تفکر انتقادی و سلامت اجتماعی… ۷۸

۴-۴٫ مفروضه­ی خطی بودن سبک­های هویت و سلامت اجتماعی ۸۱

۴-۵٫ مفروضه­ی خطی بودن سبک­های هویت وتفکر انتقادی… ۸۴

۴-۶٫ بررسی فرضیه­ها ۸۷

۴-۷٫ یافته­های فرضیه اول پژوهش….. ۸۷

۴-۸٫ یافته­های فرضیه دوم پژوهش….. ۱۱۰

۴-۹٫ یافته­های فرضیه سوم پژوهش….. ۱۳۴

فصل پنجم: بحث، نتیجهگیری و پیشنهاد‌ها. ۱۶۰

۵-۱٫ مقدمه. ۱۶۱

۵-۲.نتایج یافته­های فرضیه اول.. ۱۶۱

۵-۳. نتایج یافته­های فرضیه دوم. ۱۶۵

۵-۵٫ محدویت پژوهش….. ۱۶۷

۵-۶٫ پیشنهادهای پژوهش….. ۱۶۷

 

 

منابع… ۱۶۹

پیوست‌ها. ۱۷۷

پیوست ۱٫پرسش­نامه های پژوهش….. ۱۷۸

images

عنوان پایان نامه: اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر میزان اضطراب کودکان مبتلا به سرطان

تعداد صفحات: ۷۴
تعداد فصل: ۵
منابع: دارد
چکیده: دارد
فهرست بندی: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۶۵۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

فصل اول:کلیات پژوهش

۱-۱٫ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۲٫ بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۳٫ اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۴٫ اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۵٫ فرضیه ی پژوهش……………………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۶٫ تعریف نظری و عملی مفاهیم……………………………………………………………………………………… ۸

فصل دوم:مروری بر ادبیات پژوهش(پیشینه نظری و تجربی پژوهش)

۲-۱٫ سرطان کودک…………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۲-۲٫ اضطراب بیمارستانی در کودکان……………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۳٫ مروری بر مداخلات رفتاری برای کودکان مبتلا به سرطان………………………………………………… ۱۳

۲-۳-۱٫ عوامل موثر در واکنش های کودکان………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۳-۲٫ رویه های استرس زای تشخیص و درمان و نقش مداخلات رفتاری…………………………………… ۱۸

۲-۳-۴٫ عوارض جانبی درمان و مداخلات رفتاری…………………………………………………………………. ۱۹

۲-۳-۵٫ تنظیم مجدد بعد از درمان و مداخلات رفتاری……………………………………………………………. ۲۱

۲-۴٫ بازی درمانی شناختی رفتاری……………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۴-۱٫ مروری بر شکل گیری CBPT…………………………………………………………………………….. 22

۲-۴-۲٫ پیشنه های نظری برای CBPT……………………………………………………………………………… 25

۲-۴-۳٫ فرایند ارزیابی کودک در بازی درمانی شناختی-رفتاری……………………………………………….. ۲۶

۲-۴-۴٫ مداخله در CBPT……………………………………………………………………………………………. 27

۲-۴-۴-۱٫ شرح برخی از فنون رفتاری و شناختی بهنگام مداخله……………………………………………….. ۲۷

۲-۵٫ پیشیه تجربی پژوهش……………………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۵-۱٫ پژوهش های خارجی…………………………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۵-۲٫ پژوهش ها در داخل کشور…………………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۶٫ جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………… ۳۹

فصل سوم:روش اجرای پژوهش

۳-۱٫ روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………… ۴۳

۳-۲٫ جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

۳-۳٫ نمونه تحقیق………………………………………………………………………………………………………… ۴۳

۳-۴٫ روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………. ۴۴

۳-۵٫ معیارهای انتخاب گروه…………………………………………………………………………………………… ۴۴

۳-۶٫ ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

۳-۷٫ فرآیند  اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………… ۴۵

۳-۸٫ روش گرد آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………. ۴۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱٫ تحلیل توصیفی…………………………………………………………………………………………………….. ۴۹

۴-۲٫ تحلیل استنباطی…………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۴-۳٫ جمع بندی یافته ها…………………………………………………………………………………………………. ۵۵

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

۵-۱٫ بررسی فرضیه اصلی پژوهش……………………………………………………………………………………. ۵۸

۵-۱-۱٫ «بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر میزان اضطراب کودکان مبتلا به سرطان ۴ تا ۸ ساله تاثیر دارد.»          ۵۸

۵-۱-۲٫ تبیین نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۵-۲٫ بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….. ۶۲

۵-۳٫ محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۶۳

۵-۴٫ پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده…………………………………………………………………………. ۶۴

منابع

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………… ۶۷

منابع غیرفارسی……………………………………………………………………………………………………………. ۶۹

images

عنوان پایان نامه: اثر بخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری گروهی بر پربارسازی روابط زناشویی

تعداد صفحات: ۸۲
تعداد فصل: ۵
منابع: دارد
چکیده: دارد
فهرست بندی: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۹۵۰۰ تومان

فهرست

عنوان                                                                                                                                            صفحه

فصل یکم مقدمه پژوهش

۱-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… ۲

۲-۱- بیان مساله  ۳

۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق   ۶

۴-۱ اهداف پژوهش     ۸

۵-۱ فرضیه‌های پژوهش     ۹

فصل دوم پیشینه پژوهش

۲-۱- رضایت‌مندی از روابط زناشویی.. ۱۲

۲-۲-خشنودی در خانواده و عوامل موثر بر آن  ۱۳

۲-۳- عوامل موثر در تحکیم روابط زناشویی.. ۱۵

۲-۴- رویکرد زوج‌درمانی شناختی- رفتاری.. ۲۱

۲-۵- فرآیند درمان در زوج‌درمانی شناختی- رفتاری.. ۲۲

۲-۶- مداخلات درمانی در زوج درمانی شناختی- رفتاری.. ۲۳

مداخلات درمانی جهت تغییرات شناختی.. ۲۳

تکنیک‌های درمان‌شناختی  ۲۵

مداخلات درمانی جهت بهبود مهارت‌های رفتاری.. ۲۵

مداخلات درمانی جهت بهبود مهارت‌های ارتباطی   ۲۸

آموزش مهارت‌های ارتباطی.. ۲۹

۲-۷- زوج‌درمانی گروهی  ۳۳

۲-۸- پیشینه و سابقه پژوهش     ۳۶

پژوهش مرتبط با رضایت‌مندی در روابط زناشویی.. ۳۶

پیشینه تجربی تحقیق در داخل کشور. ۳۶

پیشینه تجربی تحقیق در خارج از کشور. ۳۸

پژوهش مرتبط با زوج‌درمانی شناختی-رفتاری.. ۴۲

 

فصل سوم روش تحقیق

۳-۱- روش پژوهش     ۴۸

۳-۲- جامعه آماری   ۴۸

۳-۳- نمونه و روش نمونه‌گیری   ۴۸

۳-۴- ابزار جمع‌آوری اطلاعات و اندازه‌گیری   ۴۹

۳-۵- روش اجرای پژوهش     ۵۰

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۵۲

فصل چهارم یافته های پژوهش

۴-۱- مقدمه  ۵۴

۴-۲- توصیف داده ها ۵۴

۱-مرحله پیش آزمون   ….. ۵۴

۲-مرحله پس آزمون  ……… ۵۵

۴-۳- تحلیل داده‌ها ۵۶

فصل پنجم بحث و نتیجه‌گیری

۵-۱- بحث و نتیجه گیری   ۶۰

۵-۲- محدودیت پژوهش     ۶۳

۵-۳- پیشنهادهای پژوهشی   ۶۴

۵-۴-پیشنهادهای کاربردی   ۶۴

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۶

پیوست    ۷۱