ماه: خرداد ۱۳۹۵

images

عنوان پایان نامه: تدوین و آزمون مدل انگیزشی برای تصمیم به ترک یا ادامه تحصیل دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان مناطق روستایی شهرستان اقلید

تعداد صفحات: ۱۶۴
تعداد فصل: ۵
منابع: دارد
چکیده: دارد
فهرست بندی: دارد
پرسشنامه: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۸۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲

بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

فرضیه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

تعاریف متغیرها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

پیشینه نظری………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

نظریه ی تعیین گری شخصی………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸

نظریه ی ارزیابی شناختی …………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

نظریه ی یکپارچگی ارگانیسمی ……………………………………………………………………………………………………………. ۲۵

نظریه ی جهت گیری علی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

نظریه ی نیازهای بنیادی………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

دیالکتیک ارگانیسمی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸

نیازهای روانشناختی و انگیزش درونی…………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

درونی سازی انگیزش بیرونی: نیازها و خود تنظیمی یکپارچه……………………………………………………………………. ۳۲

بافت های اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۶

زمانی که نیازها ارضا نمی شوند……………………………………………………………………………………………………………… ۳۹

سبک های انگیزشی معلم……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۱

ارتباط SDT با سایر نظریه ها………………………………………………………………………………………………………………. ۴۳

نظریه ی یادگیری اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳

نظریه روانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶

ترک تحصیل و عوامل مربوط به آن………………………………………………………………………………………………………… ۴۹

عوامل موثر بر افت تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………………… ۴۹

عوامل فردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹

عوامل مربوط به خانواده………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۱

عوامل مربوط به همسالان……………………………………………………………………………………………………………………… ۵۴

عوامل مربوط به مدرسه………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

عوامل مربوط به کار……………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸

عوامل مربوط به جامعه…………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۹

مداخلات خود تعیین گری: پایه ریزی برای اتمام مدرسه…………………………………………………………………………… ۵۹

مداخلات خود تعیین گری…………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳

دستورالعمل حامی خود تعیین گری……………………………………………………………………………………………………….. ۶۵

به کارگیری مهارت های خود مختاری برای اهداف دانش آموزان………………………………………………………………… ۶۸

نمونه هایی از رفتارهای حامی استقلال معلم در کلاس های آموزشی………………………………………………………….. ۶۸

پیشینه پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۱

تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………………………………………………… ۷۱

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

 

 

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۱

جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۱

نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………… ۸۱

ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

روش اجرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴

روش تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۴

فصل چهارم: تحلیل داده ها

الف: یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۶

یافته های استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۶

خلاصه مدل…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۷

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۶

محدودیت ها……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۲

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۳

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۴

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۵

الف) پرسشنامه ها………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۶

ب) شاخص های برازش مدل پیشنهادی با استفاده از نرم افزار AMOS……………………………………………………. 145

ج) شاخص های برازش مدل با استفاده از نرم افزار LISREL………………………………………………………………….. 147

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                            صفحه

جدول ۴-۱: فراوانی و درصد نمرات ادراک حمایت معلم از خود پیروی…………………………………… ۸۶

جدول ۴-۲: فراوانی و درصد نمرات ارزش ادراک شده تحصیل…………………………………………………. ۸۸

جدول ۴-۳: فراوانی و درصد نمرات شایستگی ادراک شده………………………………………………………… ۸۹

جدول ۴-۴: فراوانی و درصد نمرات تصمیم به ادامه تحصیل…………………………………………………….. ۹۱

جدول ۴-۵: فراوانی و درصد نمرات انگیزش تعیین شده…………………………………………………………… ۹۲

جدول ۴-۶: فراوانی و درصد نمرات عملکرد تحصیلی…………………………………………………………………. ۹۴

جدول ۴-۷: نمرات همبستگی متغیرها………………………………………………………………………………………… ۹۵

جدول۴-۸:تحلیل واریانس و مشخصه­های آماری­رگرسیون ارزش ادراک شده تحصیل…………….. ۹۷

و ادراک حمایت معلم از خود پیروی

جدول ۴-۹: ضرایب بتا و سطح معناداری  ارزش ادراک شده تحصیل و ادراک حمایت ………… ۹۷

معلم از خود پیروی

جدول ۴-۱۰: تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون انگیزش خود تعیین شده، …… ۹۸

ارزش ادراک شده و شایستگی ادراک شده.

جدول ۴-۱۱: ضرایب بتا و سطح معناداری انگیزش خود تعیین شده، ارزش ادراک شده …….. ۹۸

و شایستگی ادراک شده.

جدول ۴-۱۲: تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون انگیزش خود تعیین شده، …… ۹۹

عملکرد تحصیلی مورد انتظار و شایستگی ادراک شده.

جدول ۴-۱۳: ضرایب بتا و سطح معناداری انگیزش خود تعیین شده، عملکرد تحصیلی………… ۹۹

مورد انتظار و شایستگی ادراک شده.

 

جدول ۴-۱۴ تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون ادراک حمایت معلم……………….. ۱۰۰

از خود پیروی

جدول ۴-۱۵: ضرایب بتا و سطح معناداری ادراک حمایت معلم از خود پیروی……………………….. ۱۰۰

جدول ۴-۱۶: تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون ادراک حمایت معلم از …………. ۱۰۱

خود پیروی در ارتباط با انگیزش خود تعیین شده۱۰۱

جدول ۴-۱۷: ضرایب بتا و سطح معناداری ادراک حمایت معلم از خود پیروی در ارتباط……… ۱۰۱

با انگیزش خود تعیین شده

جدول ۴-۱۸: تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون انگیزش خود تعیین شده،…….. ۱۰۲

عملکرد تحصیلی و شایستگی ادراک شده.

جدول ۴-۱۹: ضرایب بتا و سطح معناداری انگیزش خود تعیین شده، عملکرد تحصیلی………… ۱۰۲

و شایستگی ادراک شده

images

عنوان پایان نامه: مطالعه رابطه گرایش به اعتیاد با زندگی نامه و نوع ارتباط با والدین در چرخه رشد جوانان

تعداد صفحات: ۹۰
تعداد فصل: ۵
منابع: دارد
چکیده: دارد
فهرست بندی: دارد
پرسشنامه: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۸۰۰ تومان

فهرست

عنوان                                                                                                                                                         صفحه

تقدیر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ج

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..د

فهرست جداول…………………………………………………………………………………………………………………………………………..ز

فصل اول کلیات پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱

بیان مسئله  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲

اهداف تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۵

سوال تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵

ضرورت تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………………………………۵

تعریف مفاهیم  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶

فصل دوم – ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷

تعریف اعتیاد  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۷

اختلالات ناشی از مصرف مواد  …………………………………………………………………………………………………………………….۷

وابستگی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸

سوء مصرف …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸

عوامل خطر ساز و محافظت کننده در برابر مواد  ……………………………………………………………………………………………….۹

عوامل خطر ساز  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰

زندگینامه و ابعاد آن………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱

فقدان ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲

آسیب ها و غفلت ها…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

گروه همسالان …………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵

نقش مدرسه و دوران تحصیل ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۸

 

 

 

 

 

 

 

نقش آسیب ها و بیماریهای روانشناختی…………………………………………………………………………………………………………۱۹

عوامل خانوادگی در بروز اعتیاد………………………………………………………………………………………………………………….۲۲

عوامل زمینه ساز گرایش فرد به اعتیاد…………………………………………………………………………………………………………۲۴

کمبود محبت در خانواده …………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴

افراط محبت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴

تبعیض بین فرزندان …………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۵

اعتیاد یکی از اعضای خانواده………………………………………………………………………………………………………………………………۲۵

بی سوادی یا کم سوادی والدین……………………………………………………………………………………………………………………………۲۵

فقر خانواده………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶

ستیزه والدین………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۶

دوران کودکی و چرخه رشد………………………………………………………………………………………………………………………۲۸

اعتیاد و ساختار خانواده در دوران نوجوانی  ……………………………………………………………………………………………………۲۹

نظریه ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۲

نظریه های روانشناختی ………………………………………………………………………………………………………………………………۳۳

دیدگاه روانکاوی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۳

دیدگاه رفتارگرایان…………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۵

رویکرد شناختی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۶

نظریه های اجتماعی اعتیاد………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۷

پیشینه خارجی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۸

پیشینه داخلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۰

 

فصل سوم روش شناسی

نوع پژوهش، شیوه تحلیل…………………………………………………………………………………………………………………………….۴۴

جامعه مورد پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۴

نمونه وروش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………۴۴

ابزار پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۵

روش اجرای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………۴۵

 

 

 

 

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۶

یافته ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶

فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸

تبین سوالات …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸

محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۴

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۵

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۶

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۰چکیده لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۶

images

عنوان پایان نامه: اثربخشی مشاوره گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار- خانواده در معلمان زن شهر تهران

تعداد صفحات: ۱۲۰
تعداد فصل: ۵
منابع: دارد
چکیده: دارد
فهرست بندی: دارد
پرسشنامه: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۸۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان           صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………….۱

۲-۱ بیان مسأله………………………………………………………………………………………….۲

۳-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………..۴

۴-۱ هدف های پژوهش………………………………………………………………………………..۵

۵-۱ فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………۵

۱-۵-۱ فرضیه اصلی پژوهش…………………………………………………………………………۵

۲-۵-۱ فرضیه های فرعی پژوهش…………………………………………………………………..۵

۶-۱ تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح…………………………..۶

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

۱-۲ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………۸

۲-۲ تعریف شادمانی……………………………………………………………………………………..۸

۳-۲ نظریه های شادمانی……………………………………………………………………………..۱۱

۴-۲ تعریف روان درستی………………………………………………………………………………۱۲

۵-۲ عوامل موثر در شادمانی………………..…………………………………………۱۳

۱-۵-۲ تفریح ………………………………………………………………………………………..۱۴

۲-۵-۲ ثروت………………………………………………………………………………………….۱۴

۳-۵-۲ شخصیت…………………………………………………………………………………….۱۴

۴-۵-۲ جنسیت…………………………………………………………………………………….۱۵

۵-۵-۲ سن…………………………………………………………………………………………..۱۵

۶-۵-۲ روابط اجتماعی…………………………………………………………………………….۱۶

۷-۵-۲ کار و شغل………………………………………………………………………………….۱۷

۸-۵-۲ تحصیلات……………………………………………………………………………………۱۷

۶-۲ روش های افزاش شادمانی……………………………………………………………….۱۸

۱-۶-۲ القاء منظم خلق مثبت………………………………………………………………….۱۸

۲-۶-۲ شناخت درمانی …………………………………………………………………………..۱۹

۳-۶-۲ آموزش مهارت های اجتماعی……………………….…………………………..۲۰

۷-۲ صفات درونی افراد شادکام……………………………………………………………….۲۰

۸-۲ شرح حال مختصری درباره فوردایس………..……………………………………….۲۱

۹-۲ اصول چهارده گانه فوردایس……………………………………………………………….۲۲

۱-۹-۲ اصل اول: فعال تر بودن و سرگر….…………………………..…………………۲۲

۲-۹-۲ اصل دوم: گذراندن اوقات بیشتر در اجتماعات و فعالیت های جمعی…………..۲۳

۳-۹-۲ اصل سوم: مولد بودن و انجام کارهای سودمند و معنادار………………………………۲۳

۴-۹-۲ اصل چهارم: برنامه ریزی و سازماندهی بهتر…………………………………….۲۴

۵-۹-۲ اصل پنجم: دور کردن نگرانی ها…………………………………………………….۲۴

۶-۹-۲  اصل ششم: کاهش سطح توقعات و آرزوها……………………………………….۲۵

۷-۹-۲ اصل هفتم: افزایش تفکر مثبت و خوش بینی……………………………………۲۵

۸-۹-۲ اصل هشتم: زندگی در زمان حال…………………………………………………….۲۶

۹-۹-۲ اصل نهم: پرورش شخصیت سالم……………………………………………………..۲۶

۱۰-۹-۲ اصل دهم: پرورش شخصیت اجتماعی و برون گرا…………………………۲۷

۱۱-۹-۲ اصل یازدهم: خود بودن……………………………………………………………….۲۷

۱۲-۹-۲ اصل دوازدهم: از بین بردن احساسات و مسائل منفی……….…………..۲۸

۱۳-۹-۲ اصل سیزدهم: ارتیاطات نزدیک و صمیمانه……………………………………۲۸

۱۴-۹-۲ اصل چهاردهم: اولویت و ارزش دادن به شادی……..……….….……….۲۸

۱۰-۲ تعارض کار- خانواده…………………………………………………………………………..۲۹

۱-۱۰-۲ تعارض کار- خانواده………………………………………………………………….۳۰

۲-۱۰-۲ تعارض خانواده- کار………………………………………………………………….۳۰

۱۱-۲ انواع تعارض کار- خانواده………………………………………………………………۳۱

۱-۱۱-۲ تعارض مبتنی بر زمان………………………………………………………….۳۱

۲-۱۱-۲ تعارض مبتنی بر فشار………………………………………………………….۳۲

۳-۱۱-۲ تعارض میتنی بر رفتار………………………………………………………….۳۳

۱۲-۲ مدلهای تعارض کار- خانواده…………………………………………………….۳۴

۱-۱۲-۲ مدل ناسازگاری نقش های شغلی و خانوادگی گرینهاوس و بیوتل………..۳۴

۲-۱۲-۲ مدل تقاضاهای ساختاری خانواده و تعارض کار-خانواده وایدانوف…………..۳۷

۱-۲-۱۲-۲ عوامل مرتبط با زمان …………………………………………………………..۳۸

۲-۲-۱۲-۲ سرایت روانی از نقش های کاری یا خانوادگی…..……………………۳۸

۳-۱۲-۲ مدل پیشایندها و پیامدهای تعارض کار- خانواده دوکسبری و هیگینز………۴۰

۱-۳-۱۲-۲ پیشایندهای مدل و ساز و کار آنها……………………………………………..۴۰

۲-۳-۱۲-۲ پیامدها………………………………………………………………………………………….۴۲

۱۳-۲ تفاوت های جنسیتی در تعارض کار- خانواده………………………………….۴۳

۱۴-۲پیشینه پژوهش های انجام شده در خارج از ایران…..……………………………..۴۷

۱۵-۲ پیشینه پژوهش های انجام شده در ایران……………………………………………۵۱

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

۱-۳ روش پژوهش…………………………………………………………………………………….۵۶

۲-۳ روش گردآوری داده ها و اطلاعات………………………………………………………..۵۶

۳-۳ مقیاس تعارض کار- خانواده رستگار خالد……………………………………………۵۶

۱-۳-۳ پایایی مقیاس………………………………………………………………………………۵۸

۲-۳-۳ روایی مقیاس……………………………………………………………………………….۵۸

۴-۳ جامعه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه………………………………………..۵۹

۵-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………۵۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۱-۴ مقدمه…………………………………………………………………………………………….۶۱

۲-۴ توصیف داده ها……………………………………………………………………………………….۶۱

۳-۴ تحلیل استنباطی……………………………………………………………………………..۶۲

۱-۳-۴ فرضیه اصلی………………………………………………………………………………….۶۵

۲-۳-۴ فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………………….۶۷

۳-۳-۴ فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………۶۷

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۱-۵ مقدمه…………………………………………………………………………………………….۷۲

۲-۵ فرضیه اول………………………………………………………………………………………۷۲

۳-۵ فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………………….۷۳

۴-۵ فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………..۷۳

۵-۵ محدودیت های پژوهش………………………………………………………………..۷۷

۶-۵ پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………۷۷

۷-۵ پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………۷۷

فهرست جداول

جدول(۱-۲) فرمت کلی جلسات گروه درمانی شادمانی فوردایس……………………۲۸

جدول۱-۳ شاخص های مقیاس تعارض کار با خانواده، تعداد و شماره سوالات……..۵۷

جدول۲-۳ شاخص های مقیاس تعارض خانواده با کار، تعداد و شماره سوالات………۵۷

جدول ۳-۳ میانگین انحراف معیار و ضریب آلفای مقیاس تعارض کار-خانواده به تفکیک بررسی مقدماتی و نهایی…………………………………………………………………….۵۸

جدول ۱-۴ نتایج توصیفی گروههای مورد مطالعه …………………………………….۶۱

جدول ۲-۴ نتایج توصیفی سن افراد مورد مطالعه………………………………………۶۱

جدول ۳-۴ نتایج توصیفی تحصیلات افراد مورد مطالعه..…………………………۶۱

جدول ۴-۴ نتایج توصیفی سابقه کار افراد مورد مطالعه..…………………………..۶۱

جدول ۵ – ۴ مفروضات تحلیل کوواریانس…………………………………………………..۶۲

جدول ۶-۴ بررسی خطی بودن رابطه پیش آزمون و پس آزموندر دوگروه و همگنی ضرایب رگرسیون دردر آنها…………………………………………………………………………….۶۳

جدول۷– ۴ نتایجمقایسهواریانسهایدوگروهآزمایشوکنترلدرپسآزمونباکنترلپیشآزمون…………………………………………………………………………………..۶۴

جدول ۸-۴ نتایج نرمال بودن توزیع داده ها……………………………………………….۶۴

جدول ۹-۴ نتایج توصیفی نمره کل تعارض کار- خانواده در پیش آزمون  و پس آزمون………………………………………………………………………………………………..۶۵

جدول۱۰-۴: نتایجANCOVA بین پس آزمون دو گروه کنترل و آزمایش درنمره کل تعارض کار- خانواده با کنترل اثر پیش آزمون……………………………………………………………………۶۵

جدول۱۱-۴: نتایج آزمون t مستقل بین میانگین نمرات پیش آزمون و  پس آزمون دو گروه کنترل و آزمایش در متغیر نمره کل تعارض کار – خانواده……………………………………..۶۶

جدول ۱۲-۴ نتایج توصیفی خرده مقیاس تعارض کار-خانواده در پیش آزمون  و پس آزمون ………………………………………………………………………………………………………………۶۷

جدول۱۳-۴: نتایج ANCOVA بین پس آزمون دو گروه کنترل وآزمایش درنمره خرده مقیاس تعارض کار- خانواده با کنترل اثر پیش آزمون………………………………………………………۶۷

جدول۱۴-۴: نتایج آزمون t مستقل بین میانگین نمرات پیش آزمون و  پس آزمون دو گروه کنترل و آزمایش در نمره خرده مقیاس تعارض کار – خانواده…………………………………..۶۸

جدول۱۵– ۴ نتایجتوصیفی خرده مقیاس تعارض خانواده-کار در در پیش آزمون  پس آزمون………………………………………………………………………………………………………….۶۹

جدول۱۶-۴: نتایج ANCOVA بین پس آزمون دو گروه کنترل و آزمایش درنمره خرده مقیاس تعارض خانواده – کار با کنترل اثر پیش آزمون………………………………………………….۶۹

جدول۱۶-۴: نتایج آزمون t مستقل بین نمرات پیش آزمون و  پس آزمون دو گروه کنترل و آزمایش در نمره خرده مقیاس تعارض خانواده – کار………………………………………….۷۰

منابع………………………………………………………………………………………………………۷۸

پیوستها………………………………………………………………………………………………….۸۴

images

عنوان پایان‌نامه: اثربخشی شناخت درمانی هستی نگر بر کاهش نشانگان افت روحیه زنان مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان HIV

تعداد صفحات: ۱۶۰
تعداد فصل: ۵
منابع: دارد
چکیده: دارد
فهرست بندی: دارد
پرسشنامه: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۸۰۰ تومان

فهرست

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه. ۱

۱-۲ بیان مسئله. ۲

۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش… ۱۲

۱-۴ اهداف پژوهش… ۱۳

۱-۴-۱ هدف کلی.. ۱۳

۱-۴-۲ اهداف اختصاصی.. ۱۳

۱-۴-۳ اهداف کاربردی.. ۱۴

۱-۵ سؤال ها و فرضیه‌ها ۱۴

۱-۵-۱ فرضیه‌ها ۱۴

۱-۶ تعریف نظری و عملیاتی واژه‌ها ۱۴

۱-۶-۱ شناخت درمانی هستی نگر. ۱۴

۱-۶-۲ نشانگان افت روحیه. ۱۵

۱-۶-۳ تحریفهای شناختی.. ۱۵

فصل دوم: پیشینه تحقیق

۲-۲ مبانی نظری HIV.. 17

۲-۲-۱ ماهیت ویروس اچ آی وی/ ایدز. ۱۷

۲-۲-۲ عامل بیماری و بیماری‌زایی: ۱۸

۲-۲-۳ انتقال HIV.. 19

۲-۲-۳-۱ انتقال از طریق تماس جنسی.. ۲۰

۲-۲-۳-۲ انتقال از طریق تماس با خون و ترشحات.. ۲۱

۲-۲-۳-۳ انتقال از مادر به کودک.. ۲۱

۲-۲-۴ سیر طبیعی عفونت: ۲۲

۲-۲-۵ سندرم حاد HIV.. 23

۲-۲-۶ دورهی بدون علامت (نهفتگی). ۲۴

۲-۲-۷ بیماری آشکار بالینی.. ۲۵

۲-۲-۸ وضعیت HIV/AIDS در جهان.. ۲۵

۲-۲-۹ وضعیت همه‌گیر HIV/AIDS در ایران.. ۲۶

۲-۲-۱۰ درمان بالینی.. ۲۸

۲-۲-۱۱ انواع مشاوره HIV. 28

۲-۲-۱۱-۱ مشاوره‌ی پیشگیری از عفونت HIV. 28

۲-۲-۱۱-۲ مشاورهی پیش از آزمایش… ۲۹

۲-۲-۱۱-۳ مشاوره بعد از آزمایش… ۲۹

۲-۲-۱۱-۴ مشاوره‌ی مستمر برای افراد دچار HIV. 30

۲-۲-۱۱-۵ مشاوره برای پایبندی به درمان.. ۳۰

۲-۲-۱۲ سلامت روان و عفونت HIV.. 30

۲-۲-۱۲-۱ افسردگی.. ۳۳

۲-۲-۱۲-۲ اضطراب.. ۳۳

۲-۳ مبانی نظری نشانگان افت روحیه. ۳۴

۲-۳-۱ اضطرابهای وجودی.. ۳۴

۲-۳-۲ آزردگی‌های وجودی و مظاهر آن.. ۳۶

۲-۳-۳ معرفی و تاریخچه نشانگان افت روحیه. ۳۸

۲-۴ تحریفات شناختی.. ۴۲

۲-۵ رویکردهای روان‌شناختی در درمان نشانگان افت روحیه. ۴۳

۲-۵-۱ نظریهی درمان بک: ۴۳

۲-۵-۲ رویکرد وجودی: ۴۵

۲-۵-۲-۱- درمان وجودی: ۴۷

۲-۵-۳ شباهت و تفاوت دیدگاه شناخت درمانی بک با رویکرد وجودی: ۴۹

۲-۵-۴ درمان‌های تلفیقی.. ۵۱

۲-۵-۴-۱ شناخت درمانیهای تلفیقی.. ۵۲

۲-۵-۵ شناخت درمانی هستی نگر. ۵۲

۲-۵-۶ ساختار و اهداف شناخت درمانی هستی نگر(بهمنی و همکاران، ۱۳۸۹). ۵۴

۲-۶ نتایج تحقیقات انجام‌شده در داخل و خارج از کشور. ۵۵

۲-۶-۱ تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور: ۵۵

۲-۶-۲ تحقیقات انجام‌شده در خارج از کشور: ۵۸

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱ مقدمه. ۶۱

۳-۲ روش مطالعه. ۶۱

۳-۳ جامعه آماری و گروه نمونه. ۶۳

۳-۳-۱ ملاک‌های شمول: ۶۳

۳-۳-۲ ملاک‌های عدم شمول: ۶۴

۳-۴ روش نمونه‌گیری و حجم نمونه. ۶۴

۳-۴-۱ شرکت‌کننده اول: ۶۴

۳-۴-۲ شرکت‌کننده دوم: ۶۵

۳-۴-۳ شرکت‌کننده سوم: ۶۵

۳-۵ مکان و زمان انجام تحقیق.. ۶۶

۳-۶ متغیرها و شیوه سنجش آن‌ها ۶۶

۳-۷ ابزار جمع‌آوری داده‌ها ۶۶

۳-۷-۱ فرم اطلاعات جمعیت نگاری(بیوگرافی). ۶۶

۳-۷-۲ مقیاس نشانگان افت روحیه (DS). 67

۳-۷-۳ مقیاس سنجش تحریفات شناختی.. ۶۷

۳-۷-۴ پرسشنامه افسردگی بک (II-BDI). 68

۳-۸ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۶۹

۳-۹ شیوه انجام کار. ۷۰

۳-۱۰ محتوای طرح درمان.. ۷۱

۳-۱۱ ملاحظات اخلاقی.. ۷۳

فصل چهارم: توصیف و تحلیل داده‌ها

۴-۱- مقدمه. ۷۵

۴-۲- بیوگرافی زنان مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان.. ۷۵

۴-۲-۱- آزمودنی اول. ۷۵

۴-۲-۲- آزمودنی دوم. ۸۰

۴-۲-۳- آزمودنی سوم. ۸۴

۴-۳ تجزیه و تحلیل یافتهها ۸۷

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

۵-۱ مقدمه. ۹۶

۵-۲ بحث.. ۹۶

۵-۳ نتیجهگیری.. ۱۱۳

۵-۴ محدودیتها ۱۱۳

۵-۵ پیشنهاد‌ها ۱۱۴

۵-۵-۱ پیشنهاد‌های کاربردی.. ۱۱۴

۵-۵-۲ پیشنهاد‌های پژوهشی.. ۱۱۵

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۶

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۷

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۰

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۵

فرم رضایتنامه زنان مبتلا به HIV برای شرکت در جلسات مداخلهای رویکرد شناختدرمانی هستینگر. ۱۲۶

شیوه نامه(پروتکل)شناخت درمانی هستی نگر: ۱۲۷

فرم اطلاعات جمعیت شناختی.. ۱۳۲

پرسشنامه نشانگان افت روحیه. ۱۳۳

پرسشنامه تحریفات شناختی.. ۱۳۵

پرسشنامه افسردگی بک… ۱۳۷

Abstract 140

images

عنوان پایان نامه: اثر بخشی آموزش غنی‌سازی ازدواج بر تعهد و تاب‌آوری زنان متأهل شهرستان نجف‌آباد

تعداد صفحات: ۱۳۴
تعداد فصل: ۵
منابع: دارد
چکیده: دارد
فهرست بندی: دارد
پرسشنامه: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۸۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱

۱-۱- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۲- اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۳ – اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۴- فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۵- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………………. ۶

فصل دوم: پیشینه‌ی پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸

۲-۱- گفتار اول: تعهد زناشویی………………………………………………………………………………………………………….. ۸

۲-۱-۱- ماهیت و مفهوم تعهد زناشویی…………………………………………………………………………………………….. ۸

۲-۱-۲- ابعاد تعهد زناشویی……………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۲-۱-۲-۱- تعهد شخصی………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۲-۱-۲-۲- تعهد اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۱-۲-۳- تعهد ساختاری………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۱-۳- تاثیرات نظری ساختار اجتماعی تعهد زناشویی……………………………………………………………………… ۱۳

۲-۱-۴- نظریه‌ها و مدل‌های مرتبط با تعهد زناشویی………………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۱-۴-۱- نظریه‌ها و مدل‌های خاص در ارتباط باتعهد زناشویی……………………………………………………….. ۱۵

۲-۱-۴-۱-۱- مدل سرمایه‌گذاری رسبالت…………………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۱-۴-۱-۲- نظریه سه وجهی عشق استرنبرگ………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۱-۵- نقش کاربردی تعهد زناشویی……………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۲- گفتار دوم: تاب‌آوری………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۲-۱- تعریف تاب‌آوری………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۲-۲- الگوهای تاب‌آوری……………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۲-۲-۱- الگوی بلاک و بلاک………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۲-۲-۲- الگوی مک کابین و همکاران…………………………………………………………………………………………… ۲۵

أ

 

 

عنوان                                                                                                                             صفحه

۲-۲-۲-۲-۱- ارزیابی انطباقی…………………………………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۲-۲-۲-۲- تجارب جبرانی…………………………………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۲-۲-۲-۳- حمایت اجتماعی………………………………………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۲-۳- سرسختی روان شناختی……………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۲-۴- تاب‌آوری در خانواده…………………………………………………………………………………………………………… ۲۹

۲-۲-۴-۱- تعریف تاب‌آوری خانوادگی……………………………………………………………………………………………. ۲۹

۲-۲-۴-۲- عوامل تشکیل دهنده تاب‌آوری خانواده………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۲-۴-۳- مراحل تاب‌آوری خانواده………………………………………………………………………………………………… ۳۰

۲-۳- گفتار سوم: غنی‌سازی ازدواج…………………………………………………………………………………………………… ۳۳

۲-۳-۱- رویکردها و برنامه‌های پیشگیری…………………………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۳-۲- برنامه ارتقاء ارتباط……………………………………………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۳-۲-۱- تاریخچه غنی‌سازی روابط………………………………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۳-۲-۲- پایه‌های نظری………………………………………………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۳-۲-۳- شیوه‌های مداخله…………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۳-۲-۴- استراتژیهای مداخله و فرمتهای زمانی برای برنامه‌های RE………………………………………………. 42

۲-۳-۲-۵- روشهای درمان RE………………………………………………………………………………………………………… 42

۲-۳-۲-۶- روشهای مداخله……………………………………………………………………………………………………………… ۴۳

۲-۳-۲-۷- پاسخ‌های خاص رهبر یا درمانگر……………………………………………………………………………………… ۴۴

۲-۳-۲-۷-۱- تبدیل شدن………………………………………………………………………………………………………………… ۴۴

۲-۳-۲-۷-۲- رفع مشکل…………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

۲-۳-۲-۷-۳- شستشو دادن……………………………………………………………………………………………………………… ۴۵

۲-۳-۲-۸- انتخاب برنامهRE…………………………………………………………………………………………………………… 45

۲-۳-۲-۹- اهداف برنامهRE……………………………………………………………………………………………………………. 46

۲-۳-۳- برنامه آماده‌سازی – غنی‌سازی اولسون…………………………………………………………………………………. ۴۷

۲-۳-۳-۱- تاریخچه برنامه آماده‌سازی اولسون…………………………………………………………………………………. ۴۷

۲-۳-۳-۲- ریشه‌های نظری برنامه آماده سازی- غنی‌سازی السون…………………………………………………….. ۴۷

۲-۳-۳-۳- اهداف برنامه آماده‌سازی-غنی‌سازی اولسون……………………………………………………………………. ۴۸

ب

۲-۴- پیشینه‌ی پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹

عنوان                                                                                                                             صفحه

۲-۴-۱- تحقیقات انجام شده پیرامون اثربخشی غنی‌سازی بر تعهد زناشویی در خارج از کشور…………… ۴۹

۲-۴-۲- نتایج حاصل از پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه‌ غنی‌سازی زوجین در خارج از کشور…………. ۵۰

۲-۴-۳- پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه‌ی غنی‌سازی ازدواج در داخل کشور…………………………………… ۵۱

۲-۴-۴- پژوهش‌‌های انجام شده در درزمینه‌ی تعهد زناشویی خارج از کشور……………………………………… ۵۲

۲-۴-۵- نتایج حاصل از پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه‌ی تعهد زناشویی در داخل کشور…………………. ۵۳

۲-۴-۶- نتایج حاصل از پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه تاب‌آوری در خارج کشور…………………………. ۵۵

۲-۴-۷- نتایج پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه‌ی تاب‌آوری و سرسختی روانشناختی در داخل کشور…. ۵۶

خلاصه و جمع‌بندی …………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸

فصل سوم: روش‌پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۹

۳-۱- روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۳-۲- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۰

۳-۳- نمونه و روش نمونه‌گیری………………………………………………………………………………………………………… ۶۰

۳-۴- ابزار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۱

۳-۴-۱- پرسش‌ نامه تعهدزناشویی (DCI)………………………………………………………………………………………… 61

۳-۴-۲- مقیاس تاب‌آوری کانر- دیویدسون………………………………………………………………………………………. ۶۱

۳-۵- روش اجرای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………… ۶۲

۳-۶- خلاصه محتوای جلسات آموزشی …………………………………………………………………………………………… ۶۲

۳-۷- روش آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳

فصل چهارم: نتایج پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۴

۴-۱- یافته‌های توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………… ۶۴

۴-۱-۱- بررسی استنباطی داده‌ها………………………………………………………………………………………………………… ۶۸

۴-۱-۲- پیش‌فرض نرمال بودن توزیع نمرات……………………………………………………………………………………. ۷۰

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

۵-۱- خلاصه طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷

۵-۲- بحث در یافته‌های پژوهش………………………………………………………………………………………………………. ۷۷

ج

 

 

عنوان                                                                                                                             صفحه

۵-۳- نتیجه‌گیری‌کلی………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۱

۵-۴- اعتبار پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۲

۵-۵- محدودیت­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. ۸۲

۵-۶- پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………. ۸۲

۵-۷- پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………. ۸۳

پیوست ۱…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۴

پیوست ۲ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۴

پیوست ۳…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰

پیوست ۴…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۳