ماه: خرداد ۱۳۹۵

images

عنوان پایان نامه: مقایسه اثر بخشی مشاوره زوجی به شیوه عقلانی عاطفی و واقعیت درمانی در کاهش تعارضات زناشویی مراجعه کنندگان به مرکز مداخله در بحران بهزیستی لاهیجان

تعداد صفحات: ۱۵۲
تعداد فصل: ۵
منابع: دارد
چکیده: دارد
فهرست بندی: دارد
پرسشنامه: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۵۰۰۰ تومان

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر مقایسه و بررسی میزان اثر بخشی مشاوره زوجی به شیوه شناختی الیس و واقعیت درمانی گلاسر در کاهش تعارضات زناشویی بوده است.جامعه آماری پژوهش حاضر تعداد ۱۴۰ نفر از مراجعه کنندگان به مرکز مداخله در بحران بهزیستی لاهیجان بوده اند که تعداد ۶۰ نفر بعنوان نمونه بصورت هدفمند انتخاب و در ۳ گروه عقلانی عاطفی و واقعیت درمانی و کنترل به تعداد مساوی و بصورت تصادفی قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه ۵۴ سوالی تعارضات زناشویی “ثنایی و ترابی” که ۸ مولفه از تعارضات را می سنجد ، است . هر یک از زوجین  گروه آزمایش مورد مشاوره زوجی به شیوه عقلانی – عاطفی و واقعیت درمانی قرار گرفتند . تجزیه و تحلیل یافته ها نشان می دهد که : مشاوره زوجی به شیوه عقلانی – عاطفی و واقعیت درمانی بر کاهش تعارضات زوجین موثر است . بین مشاوره زوجی به شیوه واقعیت درمانی و شیوه عقلانی – عاطفی تفاوت معناداری وجود ندارد . همچنین شیوه عقلانی – عاطفی در زنان بیش از  مردان بر کاهش تعارضات موثر است و درنهایت مشاوره زوجی به شیوه عقلانی – عاطفی فقط بر کاهش تمام مولفه های تعارضات زناشویی به غیر از  همکاری و رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر تاثیر داشته در حالیکه درمشاوره زوجی به شیوه واقعیت درمانی فقط بر مولفه های افزایش واکنش هیجانی و کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر تاثیر نداشته است.

images

عنوان پایان نامه: رابطه بین خودکارآمدی با سلامت روان در بین والدین دارای کودکان عادی و مرزی ۱۲-۷ ساله شهرستان الشتر

تعداد صفحات: ۱۰۸
تعداد فصل: ۵
منابع: دارد
چکیده: دارد
فهرست بندی: دارد
پرسشنامه: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

 

چکیده ۱

فصل اول:کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه. ۳

۱-۲ بیان مسأله. ۵

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۵

۱-۴ اهداف تحقیق.. ۶

۱-۴-۱ اهداف اصلی: ۶

۱-۴-۲- اهداف فرعی.. ۶

۱-۵- متغیرهای پژوهش حاضر عبارتند از: ۶

۱-۶ فرضیه های پژوهش… ۷

۱-۷ بیان مفاهیم و اصطلاحات… ۷

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱ مبانی نظری و یافته‌های پژوهشی: ۱۰

۲-۱-۱ خود کارآمدی.. ۱۰

۲-۱-۱-۱ تعریف خود کارآمدی.. ۱۲

۲-۱-۱-۲ انواع  خودکار آمدی.. ۱۴

۲-۱-۱-۳ تفاوت خود کار آمدی با سایر انواع باورهای خود. ۱۵

۲-۱-۱-۴ ابعادخودکارآمدی ادراک شده ۱۷

۲-۱-۱-۵ منابع باورهای خود کارآمدی.. ۱۸

۲-۱-۱-۶ خودکارآمدی بالاوپایین.. ۲۱

۲-۱-۱-۷ خودکارآمدی ،انگیزش واسناد. ۲۲

۲-۱-۱-۸ جنسیت وخود کارآمدی.. ۲۴

۲-۱-۱-۹ خودکارآمدی وپیشرفت تحصیلی.. ۲۵

۲-۱-۱-۱۰ تأثیرزمینه های فرهنگی واجتماعی روی باورها ی خودکارآمدی.. ۲۶

۲-۱-۱-۱۱ نقش باورهای خود کارآمدی در انگیزش رفتار و انتخاب اهداف آگاهانه. ۲۷

۲-۱-۱-۱۲ تحلیل تحولی باورهای خودکارآمدی در گستره زندگی.. ۲۸

۲-۱-۱-۱۳ رشدخودکارآمدی به واسطه تجارب مرحله گذر نوجوانی.. ۳۱

۲-۱-۱-۱۴ خودکارآمدی مرتبط با بزرگسالی.. ۳۱

۲-۱-۱-۱۵ ارزیابی مجدد خودکارآمدی با افزایش سن.. ۳۱

۲-۱-۱-۱۶ راهبردهای بهبود خودکارآمدی.. ۳۲

۲-۲- سلامت روان. ۳۴

۲-۲-۱ سلامت روانی.. ۳۵

۲-۲-۲ تعریف سلامت روانی.. ۳۵

۲-۲-۳ تعریف بهداشت روان در فرهنگهای مختلف ۳۷

۲-۲-۴ اصول بهداشت روانی.. ۳۹

۲-۲-۵ خصوصیات افراد دارای سلامت روانی.. ۴۰

۲-۲-۶ عوامل موثر در تامین سلامت روان. ۴۲

۲-۲-۷ نقش خانواده در تامین سلامت روان. ۴۲

۲-۲-۸ نظریات مرتبط با  سلامت روانی.. ۴۳

۲-۲-۹ نظریات نوین مبتنی بر شناخت درمانی.. ۴۶

۲-۳ عقب ماندگی ذهنی.. ۴۷

۲-۴ عقب مانده ذهنی آموزش پذیر ( EMR): 48

۲-۵ ویژگیهای کودک استثنایی.. ۴۸

۲-۶ نیازهای والدین کودکان استثنایی.. ۴۸

۲-۷ احساسات والدین کودکان استثنایی.. ۴۹

۲-۸ پیشینه تحقیق.. ۵۰

۲-۸-۱ تحقیقات انجام شده در داخل کشور. ۵۰

۲-۸-۲ تحقیقات انجام شده در خارج کشور. ۵۹

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

۳-۱ مقدمه. ۶۶

۳-۲ روش پژوهش… ۶۶

۳-۳ جامعه آماری.. ۶۶

۳-۴ نمونه و روش  نمونه گیری.. ۶۶

۳-۵ ابزار پژوهش… ۶۶

۳-۶ روش اجراء. ۶۸

۳-۷ روش تجزیه و تحلیل داده­ها ۶۹

۳-۸ پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………….۶۹

فصل چهارم:یافته های پژوهش

۴-۱  مقدمه. ۷۲

۴-۲  آمار توصیفی.. ۷۲

۴-۳  بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از لحاظ تحصیلات… ۷۳

۴-۴  بررسی آمار توصیفی متغیرهای مربوط به والدین کودکان عادی.. ۷۳

۴-۵  آزمون نرمال بودن داده‌ها ۷۴

۴-۶ تحلیل استنباطی داده ها ۷۵

۴-۷  بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق.. ۷۵

۴-۷-۱  بررسی وضعیت مؤلفه سلامت روانی.. ۷۶

۴-۷-۲ بررسی وضعیت مؤلفه خودکارآمدی والدین کودکان عادی.. ۷۷

۴-۷-۳- بررسی وضعیت مؤلفه خودکارآمدی والدین کودکان مرزی.. ۷۸

۴-۸ بررسی فرضیه های تحقیق.. ۷۹

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱ مقدمه. ۸۳

۵-۲ بحث و نتیجه گیری در مورد فرضیه های پژوهش ۸۳

۵-۳ نتیجه گیری.. ۸۸

۵- ۴ محدودیت ها ۸۸

۵-۵ پیشنهادات… ۸۸

منابع و مأخذ. ۸۹

منابع فارسی.. ۸۹

منابع انگلیسی.. ۹۳

images

عنوان پایان نامه: پیش بینی سازگاری اجتماعی دانشجویان مجرد براساس طرحواره های ناسازگار اولیه

تعداد صفحات: ۱۲۳
تعداد فصل: ۵
منابع: دارد
چکیده: دارد
فهرست بندی: دارد
پرسشنامه: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۵۰۰۰ تومان

فهرستمطالب

عنوان…………………………………………………………………………………………………….صفحه

فصلاول (کلیاتتحقیق)

۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………….۲

۱-۲- بیانمسئله……………………………………………………………………………………۴

۱-۳- اهمیتوضرورتپژوهش………………………………………………………………..۹

۱-۴- اهدافپژوهش………………………………………………………………………………..۱۲

۱-۵- سئوالاتپژوهش………………………………………………………………………………..۱۳

۱-۶- تعریفواژگان……………………………………………………………………………………۱۴

۱-۶-۱طرحوارههایناسازگاراولیه……………………………………………………………۱۴

۱-۶-۲سازگاریاجتماعی………………………………………………………………………….۱۴

فصلدوم (پیشینهتحقیق )

۲-۱طرحواره………………………………………………………………………………………………۱۶

تعریفطرحواره…………………………………………………………………………………………..۱۶

ویژگیهایطرحوارههایناسازگاراولیه………………………………………………………..۱۷

ریشههایتحولیطرحوارهها……………………………………………………………………….۱۸

نیازهایهیجانیاساسی………………………………………………………………………………….۱۸

تجارباولیهزندگی…………………………………………………………………………………………۱۹

خلقوخوی هیجانی……………………………………………………………………………………………………۲۰

انواعطرحوارهایناسازگاراولیهوحوزههایمربوطه………………………………………………….۲۱

حوزهاول :بریدگی /طرد…………………………………………………………………………….۲۱

رهاشدگی /بیثباتی………………………………………………………………………………….۲۲

بی اعتمادی /بدرفتاری……………………………………………………………………………….۲۲

محرومیتهیجانی………………………………………………………………………………………۲۳

نقص/شرم…………………………………………………………………………………………………….۲۳

انزوای اجتماعی /بیگانگی…………………………………………………………………………….۲۳

حوزه دوم :خودگردانی وعملکرد مختل………………………………………………………….۲۳

وابستگی /بی کفایتی………………………………………………………………………………………۲۴

آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری…………………………………………………………۲۴

گرفتار /خودتحول نیافته …………………………………………………………………………………………..۲۴

شکست…………………………………………………………………………………………………………۲۵

حوزه سوم :محدودیت های مختل ……………………………………………………………………………۲۵

استحقاق /بزرگ منشی……………………………………………………………………………………………….۲۵

خویشتن داری /خودانضباطی ناکافی…………………………………………………………….۲۶

حوزه چهارم :دیگر جهت مندی……………………………………………………………………..۲۶

اطاعت……………………………………………………………………………………………………………۲۷

ایثار ………………………………………………………………………………………………………………۲۷

تأییدجویی /جلب توجه………………………………………………………………………………..۲۸

حوزه پنجم :گوش به زنگی بیش از حد وبازداری ……………………………………….۲۸

بدبینی /منفی گرایی……………………………………………………………………………………۲۹

بازداری هیجانی…………………………………………………………………………………………۲۹

معیارهای سرسختانه /عیب جویی افراطی…………………………………………………۳۰

تنبیه…………………………………………………………………………………………………………..۳۰

عملکرد طرحواره های ناسازگار اولیه …………………………………………………………۳۰

تداوم طرحواره ……………………………………………………………………………………………۳۰

بهبود طرحواره ………………………………………………………………………………………………۳۱

طرحواره های شرطی درمقابل طرحواره های غیر شرطی …………………………….۳۳

بیولوژی طرحواره های ناسازگار اولیه ……………………………………………………………۳۴

سیستمهای مغزی درگیردرشرطی شدن ترس وحوادث آسیب زا…………………۳۵

۲-۲سازگاری اجتماعی …………………………………………………………………………………..۳۶

تعریف سازگاری اجتماعی……………………………………………………………………………….۳۷

ملاکهای سازگاری اجتماعی…………………………………………………………………………….۴۲

ویژگی های افراد دارای سازگاری اجتماعی ……………………………………………………۴۳

رویکردهای مبتنی برسازگاری اجتماعی………………………………………………………….۴۴

تاریخچه بررسی سازگاری اجتماعی……………………………………………………………….۵۶

ابعاد سازگاری اجتماعی………………………………………………………………………………..۵۷

سازگاری در خانواده ……………………………………………………………………………………..۵۷

سازگاری درمدرسه……………………………………………………………………………………….۵۸

سازگاری باهمسالان …………………………………………………………………………………….۵۹

عوامل تاثیر گذار برسازگاری اجتماعی…………………………………………………………۶۰

انواع ناسازگاری………………………………………………………………………………………….۶۴

ناسازگاری اجتماعی……………………………………………………………………………………۶۵

اختلالات سازگاری………………………………………………………………………………………۶۶

عوامل مستعد کننده براختلال سازگاری…………………………………………………….۶۸

۲-۳تحقیقات انجام شده درایران وخارج از ایران ……………………………………….۷۲

فصل سوم (روش تحقیق)

۳-۱نوع مطالعه……………………………………………………………………………………………۸۶

۳-۲جامعه ونمونه وروش نمونه گیری…………………………………………………….۸۶

۳-۳ابزارجمع آوری داده ها…………………………………………………………………………۸۶

– پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل…………………………………………………………..۸۶

–پرسشنامه طرحواره یانگ………………………………………………………………………۸۷

۳-۴روش اجرا……………………………………………………………………………………………۹۰

۳-۵روش تجزیه وتحلیل داده ها ……………………………………………………………..۹۰

فصل چهارم(یافته های تحقیق)

۴-۱آمار توصیفی……………………………………………………………………………………….۹۲

۴-۲آمار استنباطی…………………………………………………………………………………….۱۰۲

فصل پنجم (نتیجه گیری )

۵-۱پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………۱۱۲

۵-۲ محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………۱۱۲

-فهرست منابع………………………………………………………………………………………………۱۱۳

فهرست جداول

عنوان …………………………………………………………………………………………………صفحه

جدول ۴-۱ : میانگین وانحراف معیارسن وسال ورودی  دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی…………………………………………………………………………………………….۹۲

جدول ۴-۲: فراوانی ودرصد جنسیت دانشجویان  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی ………………………………………………………………………………………………………………۹۲

جدول۴-۳ :فراوانی ودرصد رشته های مختلف تحصیلی ومقاطع تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی ……………………………………………………۹۳

جدول ۴-۴: ضریب همبستگی پیرسون بین طرحواره ها درحوزه بریدگی/ طرد باسازگاری اجتماعی دردانشجویان………………………………………………………………………….۹۵

جدول ۴-۵:ضریب همبستگی پیرسون بین طرحواره ها درحوزه خودگردانی وعملکرد مختل با سازگاری اجتماعی دردانشجویان ……………………………………………………..۹۶

جدول ۴-۶:ضریب همبستگی پیرسون بین طرحواره ها درحوزه محدودیت های مختل باسازگاری اجتماعی دردانشجویان…………………………………………………………..۹۷

جدول ۴-۷:ضریب همبستگی پیرسون بین طرحواره ها درحوزه دیگر جهت مندی  باسازگاری اجتماعی دردانشجویان ………………………………………………………………۹۷

جدول ۴-۸:ضریب همبستگی پیرسون بین طرحواره ها در حوزه گوش به زنگی بیش از حدوبازداری با سازگاری اجتماعی در دانشجویان………………………………………۹۸

جدول ۴-۹:نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیش بینی سازگاری اجتماعی براساس طرحواره های ناسازگاراولیه ………………………………………………………………………..۹۹

جدول ۴-۱۰:نتایج آزمون Tگروههای مستقل دانشجویان بومی وغیر بومی براساس طرحواره های ناسازگار اولیه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲

images

عنوان پایان نامه:بررسی همبستگی تیپ های شخصیتی دانش آموزان بر اساس رغبت سنج هالند در مرحله ورود به دبیرستان و مرحله فراغت از تحصیل در آن مقطع

تعداد صفحات: ۹۵
تعداد فصل: ۵
منابع: دارد
چکیده: دارد
فهرست بندی: دارد
پرسشنامه: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۵۰۰۰ تومان

فهرست

 

چکیده…………………………………………………………………………………………………. ۵

فصل اول

مقدمه……………………………………………………………………………………………………۷

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………..۱۱

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………..۱۵

اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………….۱۶

تعریف واژه ها و مفاهیم

تعاریف نظری………………………………………………………………………………………۱۸

تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………۱۸

سئوالات تحقیق……………………………………………………………………………………۱۹

فصل دوم

تعریف مفهوم رغبت……………………………………………………………………………..۲۱

رغبت از دیدگاه سوپر……………………………………………………………………………۲۵

۱-۲-علایق بیان شده……………………………………………………………………………۲۷

۲-۲-علایق آزمون شده………………………………………………………………………..۲۸

سابقه تاریخی رغبت سنج ها………………………………………………………………….۲۹

انواع پرسشنامه های رغبت سنج…………………………………………………………….۳۱

مفهوم شناسی شخصیت………………………………………………………………………..۳۲

تعریف شخصیت………………………………………………………………………………..۳۲

ویژگی شخصیت………………………………………………………………………………….۳۴

نظریه های رشد…………………………………………………………………………………..۳۴

نظریه های رشد شغلی………………………………………………………………………….۳۶

نظریه صفت مدار…………………………………………………………………………………۳۷

نظریه خصیصه عامل……………………………………………………………………………۳۸

نظریه هالند………………………………………………………………………………………..۳۹

ارزشیابی نظریه هالند………………………………………………………………………….۴۴

کاربرد نظریه هالند………………………………………………………………………………۴۷

تیپ شناسی هالند………………………………………………………………………………۴۹

تحقیقات انجام شده…………………………………………………………………………….۶۲

پشینه تحقیقاتی در ایران…………………………………………………………………….۶۷

فصل سوم

روش اجرای تحقیق……………………………………………………………………………..۷۰

مقدمه………………………………………………………………………………………………..۷۱

جامعه آماری………………………………………………………………………………………۷۱

نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………۷۱

طرح تحقیق……………………………………………………………………………………..۷۱

روش اجرای تحقیق……………………………………………………………………………۷۱

روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………۷۲

ابزار تحقیق………………………………………………………………………………………..۷۲

فصل چهارم

مقدمه………………………………………………………………………………………………..۷۴

جدول۱-۴ داده های توصیفی مربوط به مرحله ورود به دبیرستان……………………۷۵

جدول۲-۴داده های توصیفی مربوط به مرحله فراغت از تحصیل……………………۷۶

جدول۳-۴همبستگی بین تیپ اجتماعی در زمان ورود به دبیرستان و فراغت از تحصیل……………………………………………………………………………………………………..۷۶

جدول۴-۴ همبستگی بین تیپ واقع گرا در زمان ورود به دبیرستان و فراغت از تحصیل…………………………………………………………………………………………………….۷۷

جدول۵-۴همبستگی بین تیپ جستجوگرا در زمان ورود به دبیرستان و فراغت از تحصیل…………………………………………………………………………………………………….۷۸

جدول ۶-۴همبستگی بین تیپ متهورانه در زمان ورود به دبیرستان و فراغت از تحصیل…………………………………………………………………………………………………….۷۸

جدول۷-۴همبستگی بین تیپ هنری در زمان ورود به دبیرستان و فراغت از تحصیل…………………………………………………………………………………………………….۷۹

جدول۸-۴همبستگی بین تیپ قراردادی در زمان ورود به دبیرستان و فراغت از تحصیل…………………………………………………………………………………………………….۷۹

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………۸۰

محدودیت ها……………………………………………………………………………………………..۸۵

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………۸۵

منابع

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………..۸۷

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………..۹۰

هدف: ارزیابی میزان کارآمدی خانواده از ابعاد مختلف (اخلاقی، بینشی، حقوقی)

تعداد سوال: ۷۹

تعداد بعد: ۳

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۴۰۰ تومان

هدف: ارزیابی وضعیت بازاریابی داخلی از ابعاد مختلف (چشم‌انداز، توسعه، پاداش)

تعداد سوال: ۱۵

تعداد بعد: ۳

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۴۰۰ تومان

images

عنوان پایان نامه: بررسی مقایسه‌ی دغدغه‌های شغلی پرستاران در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم ‌پزشکی

تعداد صفحات: ۱۱۴
تعداد فصل: ۵
منابع: دارد
چکیده: دارد
فهرست بندی: دارد
پرسشنامه: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۶۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

    فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه ……………………………. ۲

۱-۲ شرح و بیان مساله پژوهشی…………….. ۶

۱-۳ اهمیت تحقیق……………………….. ۹

۱-۳-۱ اهمیت نظری………………………. ۹

۱-۳-۲ اهمیت کاربردی……………………. ۹

۱-۴ اهداف…………………………….. ۱۰

۱-۴-۱ اهداف تحقیق……………………… ۱۰

۱-۵ سوالات تحقیق……………………….. ۱۰

۱-۶ تعریف اصطلاحات……………………… ۱۱

۱-۶-۱ دغدغه شغلی………………………. ۱۱

۱-۶-۲ تعریف  پرستاری:………………….. ۱۱

۱-۶-۳  تعریف کار:……………………… ۱۱

 

        فصل دوم پیشینه پژوهش

۲-۱ مقدمه…………………………….. ۱۳

۲-۲  پیشینه پژوهش……………………… ۱۳

عنوان صفحه

 

۲-۲-۱ دغدغه مسیر شغلی چیست؟…………….. ۱۳

۲-۲-۲ اصول نظریه رشدی سوپر …………….. ۱۴

۲-۲-۳ خودپنداره……………………….. ۱۶

۲-۲-۴ مراحل رشد شغلی…………………… ۱۶

۲-۲-۵ بلوغ مسیر شغلی…………………… ۱۸

۲-۲-۶ انتخاب شغل و شخصیت……………….. ۲۰

۲-۲-۷ آرزوهای شغلی…………………….. ۲۱

۲-۲-۸-نظریه گاتفردسون………………. ۲۲

۲-۲-۹ دغدغه‌های شغلی در نظریه سازه مندی مسیر شغلی  ۲۵

۲-۲-۱۰ اصول نظریه سازه مندی شغلی……… ۲۶

۲-۲-۱۱ ابعاد انطباق پذیری شغلی …………. ۲۸

۲-۳ مطالعات انجام شده …………………. ۲۹

۲-۳-۱ مطالعات انجام شده در خارج کشور…….. ۲۹

۲-۳-۲ مطالعات انجام شده در داخل کشور…….. ۳۲

۲-۳-۳ نتیجه گیری از تحقیقات قبلی………… ۳۳

 

 

عنوان صفحه

 

     فصل سوم : روش پژوهش

۳-۱ روش پژوهش…………………………. ۳۵

۳-۲ جامعه آماری……………………….. ۳۵

۳-۳ نمونه و روش نمونه گیری……………… ۳۵

۳-۴ ابزار پژوهش……………………….. ۳۹

۳-۴-۱ پرسشنامه دغدغه‌های شغلی بزرگسالان سوپر.. ۳۹

۳-۴-۲ پرسشنامه ویژگی‌های دموگرافیک……….. ۴۱

۳-۵ روش تجزیه و تحلیل آماری…………….. ۴۲

 

فصل چهارم یافته های پژوهش

۴-۱ مقدمه……………………………….. ۴۴

۴-۲ بررسی یافته های توصیفی……………… ۴۴

۴-۳ بررسی سوال های  تحقیق………………. ۵۵

۴-۳-۱ سوال اول………………………… ۵۵

۴-۳-۱-۱ متغیر جنسیت……………………. ۵۵

۴-۳-۱-۲ متغیر سن………………………. ۵۵

۴-۳-۱-۳ متغیر تحصیلات…………………… ۵۷

۴-۳-۱-۴ متغیر تأهل…………………….. ۵۷

عنوان صفحه

 

۴-۳-۱-۵ متغیر درآمد……………………. ۵۸

۴-۳-۲ سوال دوم………………………… ۵۸

۴-۳-۲-۱ متغیر وضعیت استخدام…………….. ۵۸

۴-۳-۳ سوال سوم………………………… ۵۹

۴-۳-۳-۱ متغیر سابقه کار………………… ۶۰

۴-۳-۴ سوال چهارم………………………. ۶۱

۴-۳-۴-۱ متغییر محل کار (بخش)……………. ۶۲

۴-۳-۵ سوال پنجم……………………….. ۶۴

۴-۳-۵-۱ متغیر نوبت کاری………………… ۶۴

 

       فصل پنجم: نتایج پژوهش

۵-۱ مقدمه:……………………………. ۶۶

۵-۲ خلاصه طرح و نتایج پژوهش……………… ۶۶

۵-۳ بحث در یافته ها………………………. ۶۷

۵-۳-۱ بحث در مورد سوالات تحقیق …………….. ۶۷

۵-۳-۱-۱-۱ متغیر جنسیت…………………….. ۶۷

۵-۳-۱-۱-۲ متغیر سن……………………….. ۶۷

 

عنوان صفحه

 

۵-۳-۱-۲سوال دوم………………………….. ۶۸

۵-۳-۱-۲-۱ متغیر وضعیت استخدام……………… ۶۸

۵-۳-۲-۳ سوال سوم…………………………. ۶۹

۵-۳-۲-۳-۱ متغیر سابقه کار…………………. ۶۹

۵-۳-۲-۴ سوال چهارم……………………….. ۷۰

۵-۳-۲-۴-۱ متغیر محل کار (بخش)……………… ۷۰

۵-۳-۲-۵ سوال پنجم………………………… ۷۱

۵-۳-۲-۵-۱ متغیر شیفت کاری…………………. ۷۱

۵-۴ محدودیت های پژوهش…………………….. ۷۱

۵-۵ پیشنهادات پژوهش………………………. ۷۲

پیوست ۱…………………………………. ۷۴

منابع و مآخذ ۷۸

images

عنوان پایان نامه: بررسی اثر بخشی آموزش مثبت نگری بر افزایش احساس تعلق به مدرسه و روابط با دیگران در میان دانش آموزان

 

تعداد صفحات: ۱۰۲
تعداد فصل: ۵
منابع: دارد
چکیده: دارد
فهرست بندی: دارد
پرسشنامه: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۶۰۰۰ تومان

چکیده

 

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی آموزش مثبت نگری بر احساس تعلق به مدرسه و روابط با دیگران در دانش آموزان بود. جامعه ی آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه منطقه ۱۸ تهران بودند. در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است، به این صورت که از بین ۳۹ دبیرستان و هنرستان پسرانه مقطع متوسطه منطقه ۱۸ تهران یک دبیرستان را به تصادف انتخاب کرده ایم و از این دبیرستان نیز یک کلاس ۱۰ نفره را به عنوان گروه کنترل و یک کلاس ۱۰ نفره دیگر به عنوان گروه آزمایشی انتخاب شد. در این پژوهش گروه آزمایش به مدت نه جلسه ی ۶۰ دقیقه ای با استفاده از رویکرد مثبت نگری با استفاده از پروتکل ساخته شده تحت آموزش قرار داده و نتایج آنرا بدست آورده و تفاوت بین دو آزمون اجرا شده ( پیش آزمون و پس آزمون) را گزارش داده ایم.

ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه[۱] (بری،بتی،وات ،۲۰۰۴) و مقیاس روابط با دیگران[۲](ریف، ۱۹۸۹) بود که این ابزار از ابزارهای رایج در این زمینه می باشد که روایی و پایایی آن در تحقیقات مختلف مورد تأیید قرار گرفته است. طرح پژوهش حاضر آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل می باشد و داده­های پژوهش با استفاده از تجزیه و تحلیل کواریانس (ANCOVA)، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد تفاوت معناداری دراحساس تعلق به مدرسه و روابط با دیگران دانش آموزان گروه آزمایش که آموزش مثبت اندیشی را دریافت کرده بودند  نسبت به گروهی که هیچ نوع آموزشی را در این زمینه دریافت نکرده بودند(گروه کنترل)، وجود دارد(۰۵/۰p<).

۱-  Sense of connectedness with school

۲- Relation with others

images

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان

تعداد صفحات: ۱۱۲
تعداد فصل: ۵
منابع: دارد
چکیده: دارد
فهرست بندی: دارد
پرسشنامه: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۶۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول.. ۲

کلیات پژوهش… ۲

۱-۱مقدمه. ۳

۱-۲بیان مسئله. ۴

۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش… ۷

۱-۴ اهداف پژوهش… ۹

۱-۴-۱ هدف اصلی.. ۹

۱-۴-۲اهداف فرعی.. ۹

۱-۵ فرضیه های پژوهش… ۱۰

۱-۵-۱ فرضیه اصلی.. ۱۰

۱-۵-۲فرضیه های فرعی.. ۱۰

۱-۶  تعاریف متغیر ها ۱۰

۱-۶-۱ تعاریف مفهومی متغیر ها ۱۰

۱-۶-۲ تعاریف عملیاتی متغیرها ۱۱

فصل دوم. ۱۲

مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش… ۱۲

۲-۱ شیوه های فرزند پروری.. ۱۳

۲-۱-۱ تعاریف شیوه های فرزند پروری.. ۱۳

۲-۱-۲ نظریه ها و دیدگاههایی درباره شیوه های فرزند پروری   ۱۴

۲-۱-۲-۱ نظریه بامریند. ۱۴

۲-۱-۲-۲ الگوی شفر. ۱۷

۲-۱-۲-۳ دیدگاه السون. ۱۸

۲-۱-۲-۳ نظریه اریکسون. ۲۰

۲-۱-۲-۴ الگوی زیگلمن.. ۲۱

۲-۱-۳ نگرش های فرزندپروری.. ۲۴

۲-۱-۴ مزایای سبک فرزند پروری اقتدارانه. ۲۵

۲-۱-۵ تاثیر شیوه های فرزندپروری مقتدارنه بر شایستگی فرزندان  ۲۷

۲-۱-۶ طبقه اجتماعی و سبک فرزندپروری.. ۲۸

۲-۱-۷ فرهنگ و فرزندپروری.. ۲۹

۲-۲ سبک های تفکر. ۳۰

۲-۲-۱ تعریف تفکر و سبک های تفکر. ۳۰

۲-۲-۲ انواع سبک های تفکر. ۳۲

۲-۲-۳ تفکر از دیدگاه جان دیویی.. ۳۶

۲-۲-۴ تفکر از دیدگاه گیلفورد. ۳۷

۲-۲-۵ مراحل تفکر منطقی در مواجهه با مشکلات.. ۳۸

۲-۲-۶ سبک های تفکر از دید استرنبرگ.. ۳۹

۲-۲-۷  رابطه هوش و تفکر. ۴۰

۲-۲-۸ عوامل بستر ساز تفکر. ۴۲

۲-۳ سبک های حل مسئله. ۴۳

۲-۳-۱ تعاریف  و مفاهیم سبک های حل مسئله. ۴۳

۲-۳-۲ دیدگاه نزو در رابطه با حل مسئله. ۴۶

۲-۳-۳ دیدگاه دزوریلا و گلدفرید در رابطه با حل مسئله  ۴۷

۲-۳-۴ دیدگاه بدل و لناکس در رابطه با حل مسئله  ۴۷

۲-۳-۵ فرآیند حل مسئله. ۴۹

۲-۳-۶ نظریه های حل مسئله. ۵۳

۲-۴ پیشینه پژوهش های انجام گرفته. ۵۶

۲-۴-۱ پیشینه پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور  ۵۶

۲-۴-۲ پیشینه پژوهش های انجام گرفته در خارج کشور  ۵۷

فصل سوم. ۵۹

روش پژوهش… ۵۹

۳-۱ طرح پژوهش… ۶۰

۳-۲ طبقه بندی متغیرها ۶۰

۳-۳ جامعه آماری پژوهش… ۶۰

۳-۴ نمونه آماری پژوهش و روش نمونه گیری.. ۶۰

۳-۵ ابزار پژوهش… ۶۱

۳-۵-۱پرسش نامه  شیوه های فرزند پروری.. ۶۱

۳-۵-۲ پرسش نامه  سبک های تفکر. ۶۱

۳-۵-۳پرسش نامه سبک های حل مسئله. ۶۲

۳-۶روش اجرا ۶۲

۳-۷ روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها ۶۳

فصل چهارم. ۶۴

تجزیه و تحلیل داده ها ۶۴

الف) یافته های توصیفی.. ۶۵

۴-۱- فراوانی و درصد سبک های فرزندپروری والدین   ۶۵

۴-۲- میانگین و انحراف معیار نمره سبک های فرزندپروری   ۶۶

۴-۳- میانگین و انحراف معیار نمره سبک های تفکر  ۶۶

۴-۴- میانگین و انحراف معیار نمره سبک های حل مسئله  ۶۷

ب) یافته های استنباطی.. ۶۷

۴-۵- ضریب همبستگی پیرسون بین سبک های تفکر و سبک های فرزندپروری   ۶۸

۴-۶- ضریب همبستگی پیرسون بین  شیوه های حل مسئله  و سبک های تفکر  ۶۹

۴-۷- ضریب همبستگی پیرسون بین  شیوه های حل مسئله  و سبک های فرزند پروری   ۷۰

فصل پنجم. ۷۲

بحث و نتیجه گیری.. ۷۲

۵-۱ تفسیر نتایج.. ۷۳

۵-۲ نتیجه گیری کلی.. ۷۸

۵-۳ محدودیت ها ۷۸

۵-۴ پیشنهادات.. ۷۸

۵-۴- ۱ پیشنهادهای پژوهشی.. ۷۸

۵-۴-۲ پیشنهاد های کاربردی.. ۷۹

منابع فارسی.. ۸۰

منابع لاتین.. ۸۶

images

عنوان پایان نامه: اثر بخشی آموزش مشاوره گروهی مهارت حل مسئله بر کاهش میزان عود افراد وابسته به مواد

تعداد صفحات: ۷۵
تعداد فصل: ۵
منابع: دارد
چکیده: دارد
فهرست بندی: دارد
پرسشنامه: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۶۰۰۰ تومان

-۱-مقدمه:

اعتیاد به مواد مخدر[۱] به عنوان یک ”  مشکل اجتماعی ” یک  پدیده استعماری است  که  سبب ساز  زمینه  های ناسالم اجتماعی،اقتصادی ،فرهنگی، شخصیتی  و تربیتی می باشد. امروزه وسعت این معضل  در جهان چنان گسترده است که میلیونها نفر به آن مبتلا هستند .بدون تردید مصرف بی رویه وروز افزون مواد مخدر به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات قرن حاضر تلقی می گردد. یکی از علل مهم گسترش روز افزون اعتیاد، سود جویی از آن می باشد که سوداگران مرگ از نا آگاهی و مشکلات گوناگون جوانان وخانواده ها برای رونق گرفتن بازارهای خود استفاده می کنند و به شیوه های مختلف  قربانیان بیشتری  را در  دام  مخوف اعتیاد  گرفتار می سازند (اقلیما،۱۳۸۶).

شیوع روزافزون سوءاستفاده از موادافیونی خانواده ها ی بسیاری رادرگیر خود ساخته است. برای پیشگیری از اعتیاد کارگاه وهمایش های علمی متعددی تشکیل می گردد هدف از این برنامه ها ،افزایش سطح آگاهی عموم  مردم بویژه افرادوابسته به موادو خانواده های آنان در مورد شناخت بیماری اعتیادوراههای درمان آن می باشد ،لازم است در مانگران مراکز سم زدائی در کنار

برنامه های  درمانی خود از جمله برگذاری کلاس های آموزشی گروهی و فردی ،آموزش مهارت های زندگی بویژه مهارت حل مسأله[۲] رابکار گرفته تا احتمال باز گشت مجددمصرف مواد مخدر کاهش یابد (نریمانی، ۱۳۸۵).

مورینو پیشگام نهضت گروه درمانی  می گوید: مردم  در گروه بیمار می شوند پس چرا در گروه درمان نشوند (گیبسون ومیشل،ترجمه: ثنایی،۱۳۸۰).

۱ -addiction

۱-problem solving