ماه: بهمن ۱۳۹۴

هدف: بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان با استفاده ا ز مدل ECSI (رضایت مشتری از محصولات، کیفیت درک شده از عناصر تعاملی خدمت، تصویر درک شده)
تعداد سوال: ۱۴
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

هدف: ارزیابی عوامل موثر بر انتخاب ابعاد در یک پروژه آینده نگاری (اهداف، مشارکت (شامل نوع مشارکت کنندگان، گستره مشارکت و عمق مشارکت)، روشها، نتایج)
تعداد سوال: ۳۲
تعداد بعد: ۴
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

هدف: بررسی عوامل موثر بر انتقال فناوری (مدیریت موثر و کارا در انتقال فناوری، همکاری های نزدیک بین مراکز تحقیقاتی و صنایع در انتقال فناوری، توجه به فعالیت های تحقیق و توسعه در انتقال فناوری، دسترسی به بازار کافی در انتقال فناوری، حمایت های موثر دولت در انتقال فناوری، قابلیت های خوب و  ظرفیت جذب کشور گیرنده فناوری درانتقال فناوری، تمایل و توانایی انتقال دهنده وگیرنده فناوری درانتقال فناوری، سیاست توسعه صادرات در انتقال فناوری)
تعداد سوال: ۲۳
تعداد بعد: ۸
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

هدف: ارزیابی میزان اختلال رفتاری کودکان
تعداد سوال: ۳۰
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۰۰۰ تومان

هدف: ارزیابی  احساس مسئولیت معلمان در مورد پیشرفت تحصیلی دانش آموز (پاسخگویی برای پیشرفت و پاسخگویی برای شکست)
تعداد سوال: ۳۰
تعداد خرده مقیاس: ۲
شیوه نمره گذاری: دارد
پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

هدف: ارزیابی و شناسیی دست  برتر افراد
تعداد سوال: ۲۰
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتای: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۰۰۰ تومان

هدف: ارزیابی و شناسیی دست  برتر افراد
تعداد سوال: ۱۰
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
تفسیر: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۰۰۰ تومان

هدف: ارزیابی و شناسیی دست برتر افراد
تعداد سوال: ۱۳
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۵۰۰ تومان

هدف: ارزیابی ابعاد چابکی سازمانی (انعطاف پذیری، سرعت، قدرت پاسخ گویی و شایستگی)
تعداد سوال: ۱۶
تعداد بعد: ۴
شیوه نمره گذاری: دارد
پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

هدف: تعیین عوامل اصلی موثر در گرایش به ورزش همگانی و قهرمانی در ایران (رسانه های گروهی، تقاضای اجتماعی، سازمان های غیر ورزشی، ساختار سازمان های ورزشی، جهانی سازی و ارتباطات)
تعداد سوال: ۵۴
تعداد بعد: ۵
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان