ماه: آبان ۱۳۹۴

هدف:  ارزیابی خصوصیات شخصیتی کارآفرینان
تعداد سوال: ۹۵
روش نمره گذاری و تفسیر کامل نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: نامشخص

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۰۰۰ تومان

هدف: ارزیابی میزان کیفیت آموزش اساتید و معلمان
تعداد سوال: ۱۵
روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: رحیمی، میلاد، (۱۳۸۹)، مقایسه کیفیت آموزشی اساتید دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اهر، پایان نامه کارشناسی، رشته روانشناسی، دانشگاه پیام نور اهر.

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۵۰۰ تومان

هدف: سنجش میزان انگیزش کارکنان در سازمان
تعداد سوال: ۳۰
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۵۰۰ تومان

هدف: بررسی اهداف پیشرفت تحصیلی از ابعاد مختلف (اهداف تبحری، اهداف رویکرد – عملکرد، اهداف اجتناب – عملکرد)
تعداد سوال: ۱۸
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

هدف: ارزیابی عملکرد و تجارب جنسی
تعداد سوال: ۵
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۵۰۰ تومان

هدف: ارزیابی رضایت بیماران بستری از ابعاد مختلف (رضایت از خدمات پرستاری، رضایت از پذیرش، رضایت از خدمات پزشکی، رضایت از غذا، رضایت از اتاق)
تعداد سوال: ۱۹
تعداد بعد: ۵
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

هدف: ارزیابی خودکارامدی تصمیم گیری شغلی از اباد مختلف (خودارزیابی صحیح، جمع آوری اطلاعات شغلی، انتخاب هدف، برنامه ریزی برای آینده، حل مسئله)
تعداد سوال: ۲۰
تعداد بعد: ۵
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۵۰۰ تومان

هدف: ارزیابی میزان اهمال کاری در افراد
تعداد سوال:۱۶
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۵۰۰ تومان

هدف: ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر توانمندسازی زنان (عوامل راهبردی، عوامل عملیاتی)
تعداد سوال: ۱۴
تعداد بعد: ۲
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

هدف: ارزیابی عوامل موثر بر زمان انتظار بیماران در فرآیند خدمات ارتوپدی (تصحیح نواقص، انتظار، حمل و نقل اضافی، مراحل و فرآیندهای اضافی، انباشتگی، جا به جایی، تولید مازاد)
تعداد سوال: ۲۸
تعداد بعد: ۷
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان