پایان نامه بررسی عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد

images

پایان نامه بررسی عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد

تعداد صفحات: ۶۸
تعداد فصل: ۵
منابع: دارد
چکیده: دارد
پرسشنامه: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۵۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان مطالب……………………………………………………………………………………… صفحه

فصل اول کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۱ بیان مساله…………………………………………………………………………………… ۱۶

۳-۱ اهمیت و ضرورت مساله……………………………………………………………….. ۱۸

۴-۱ اهداف پژوهش……………………………………………………………………………. ۲۰

۵-۱ فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………. ۲۱

۶-۱ تعریف اصطلاحات………………………………………………………………………. ۲۱

الف: تعریف نظری……………………………………………………………………………… ۲۱

ب: تعریف عملیاتی…………………………………………………………………………….. ۲۱

فصل دوم: پیشینه پژوهش

– مقدمه……………………………………………………………………………………………. ۲۵

۱-۲ مباحث نظری………………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۲ سوء مصرف مواد یک بیماری مغزی است………………………………………….. ۲۶

۳-۲ سوء مصرف مواد فقط یک بیماری مغزی نیست…………………………………… ۲۷

۴-۲ اصطلاح شناسی…………………………………………………………………………… ۲۹

۵-۲ سوء مصرف و وابستگی به مواد……………………………………………………….. ۳۰

۶-۲ اعتیاد………………………………………………………………………………………… ۳۰

۱-۶-۲ همه‌گیری شناسی………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۶-۲ سبب شناسی……………………………………………………………………………. ۳۲

۳-۶-۲ عامل سایکو دینامیک…………………………………………………………………. ۳۲

۴-۶-۲ نظریات رفتاری………………………………………………………………………… ۳۳

۵-۶-۲ وراثت چیست؟……………………………………………………………………….. ۳۴

۶-۶-۲ عوامل ژنتیک…………………………………………………………………………… ۳۶

۷-۶-۲ عوامل عصبی- شیمیایی……………………………………………………………… ۳۶

۸-۶-۲ ابتلای همزمان………………………………………………………………………….. ۳۷

۹-۶-۲ اختلالات شخصیت ضد اجتماعی…………………………………………………. ۳۸

۱۰-۶-۲ افسردگی و خودکشی …………………………………………………………….. ۳۸

۷-۲ اختلالات وابسته به الکل………………………………………………………………… ۳۹

۱-۷-۲ همه‌گیری شناسی………………………………………………………………………. ۴۰

۲-۷-۲ فعالیت‌های الکتروفیزیولوژیکی…………………………………………………….. ۴۰

۳-۷-۲ شیمی حیاتی یا زیست شیمی………………………………………………………. ۴۲

۴-۷-۲ آسیب‌پذیری زیستی نسبت به الکلیسم……………………………………………. ۴۳

۵-۷-۲ عوامل شخصیتی و روان شناختی………………………………………………….. ۴۷

۶-۷-۲ درمان و بازپروری…………………………………………………………………….. ۴۹

۸-۲ اختلالات وابسته به آمفتامین (یا شبه آمفتامین)…………………………………….. ۵۰

۱-۸-۲ همه گیری شناسی…………………………………………………………………….. ۵۱

۲-۸-۲ نوروفارماکولوژی………………………………………………………………………. ۵۱

۳-۸-۲ اختلال سایکوتیک ناشی از آمفتامین………………………………………………. ۵۲

۴-۸-۲ درمان و بازتوانی………………………………………………………………………. ۵۳

۹-۲ اختلالات وابسته به کافئین……………………………………………………………… ۵۴

۱-۹-۲ همه گیری شناسی…………………………………………………………………….. ۵۵

۲-۹-۲ نوروفارماکولوژی………………………………………………………………………. ۵۵

۳-۹-۲ ژنتیک و مصرف کافئین……………………………………………………………… ۵۶

۴-۹-۲ کافئین به عنوان یک ماده مورد سوء مصرف…………………………………….. ۵۶

۵-۹-۲ عوارض نامطلوب …………………………………………………………………….. ۵۷

۶-۹-۲ درمان…………………………………………………………………………………….. ۵۸

۱۰-۲ اختلالات وابسته به حشیش…………………………………………………………… ۵۹

۱-۱۰-۲ همه گیری شناسی…………………………………………………………………… ۶۰

۱-۱-۱۰-۲ شیوع و روندهای اخیر………………………………………………………….. ۶۰

۲-۱-۱۰-۲ نوروفارماکولوژی…………………………………………………………………. ۶۱

۳-۱۰-۲ اختلال سایکوتیک ناشی از حشیش……………………………………………… ۶۲

۴-۱۰-۲ اختلال اضطرابی ناشی از حشیش……………………………………………….. ۶۳

۵-۱۰-۲ درمان و بازتوانی…………………………………………………………………….. ۶۳

۱۱-۲ اختلال وابسته به کوکائین……………………………………………………………… ۶۶

۱-۱۱-۲ همه گیری شناسی…………………………………………………………………… ۶۶

۲-۱۱-۲ هم ابتلائی…………………………………………………………………………….. ۶۷

۳-۱۱-۲ سبب شناسی………………………………………………………………………….. ۶۷

۱-۳-۱۱-۲ عوامل ژنتیک …………………………………………………………………….. ۶۷

۲-۳-۱۱-۲ عوامل اجتماعی و فرهنگی ……………………………………………………. ۶۸

۳-۳-۱۱-۲ یادگیری و شرطی شدن………………………………………………………… ۶۸

۴-۳-۱۱-۲ عوامل دارویی…………………………………………………………………….. ۶۹

۴-۱۱-۲ نوروفارماکولوژی…………………………………………………………………….. ۶۹

۵-۱۱-۲ سوء مصرف کوکائین و وابستگی بر آن………………………………………… ۷۱

۶-۱۱-۲ اختلال سایکوتیک ناشی از کوکائین ……………………………………………. ۷۱

۷-۱۱-۲ اختلال خلقی ناشی از کوکائین ………………………………………………….. ۷۲

۸-۱۱-۲ اختلال اضطرابی ناشی از کوکائین ………………………………………………. ۷۲

۹-۱۱-۲ اثرات نامطلوب ……………………………………………………………………… ۷۲

۱-۹-۱۱-۲ اثرات بر عروق مغزی…………………………………………………………… ۷۳

۲-۹-۱۱-۲ اثرات قلبی………………………………………………………………………… ۷۳

۳-۹-۱۱-۲ حملات تشنجی………………………………………………………………….. ۷۴

۱۰-۱۱-۲ درمان و بازتوانی…………………………………………………………………… ۷۴

۱۲-۲ اختلالات وابسته به مواد توهم زا…………………………………………………….. ۷۶

۱-۱۲-۲ نوروفارماکولوژی…………………………………………………………………….. ۷۷

۲-۱۲-۲ مصرف داروهای توهم زا………………………………………………………….. ۷۷

۳-۱۲-۲ آثار روان شناختی……………………………………………………………………. ۷۸

۴-۱۲-۲ مکانیزمهای نوروفیزیولوژیکی…………………………………………………….. ۷۹

۵-۱۲-۲ اختلالات سایکوتیک ناشی از مواد توهم زا……………………………………. ۸۰

۶-۱۲-۲ اختلال خلقی ناشی از مواد توهم زا……………………………………………… ۸۱

۷-۱۲-۲ درمان…………………………………………………………………………………… ۸۱

۱۳-۲ اختلالات مربوط به مواد استنشاقی………………………………………………….. ۸۲

۱-۱۳-۲ نوروفارماکولوژی…………………………………………………………………….. ۸۳

۲-۱۳-۲ اثرات نامطلوب ……………………………………………………………………… ۸۴

۳-۱۳-۲ درمان…………………………………………………………………………………… ۸۵

۱۴-۲ اختلالات مربوط به نیکوتین………………………………………………………….. ۸۵

۱-۱۴-۲ همه گیری شناسی…………………………………………………………………… ۸۷

۲-۱۴-۲ بیماران روانی…………………………………………………………………………. ۸۸

۳-۱۴-۲ نوروفارماکولوژی…………………………………………………………………….. ۸۸

۴-۱۴-۲ سبب یابی وابستگی به نیکوتین…………………………………………………… ۸۹

۵-۱۴-۲ اثرات نامطلوب ……………………………………………………………………… ۹۰

۶-۱۴-۲ مزایای بهداشتی ترک سیگار………………………………………………………. ۹۰

۷-۱۴-۲ درمان…………………………………………………………………………………… ۹۱

۱-۷-۱۴-۲ درمانهای روان شناختی…………………………………………………………. ۹۱

۲-۷-۱۴-۲ درمانهای روانی- دارویی………………………………………………………. ۹۲

۱۵-۲ اختلالات مربوط به مواد شبه افیونی (اپیوتید)…………………………………….. ۹۳

۱-۱۵-۲ همه گیری شناسی…………………………………………………………………… ۹۵

۲-۱۵-۲ نوروفارماکولوژی…………………………………………………………………….. ۹۶

۳-۱۵-۲ هم ابتلائی…………………………………………………………………………….. ۹۷

۴-۱۵-۲ سبب شناسی………………………………………………………………………….. ۹۸

۱-۴-۱۵-۲ عوامل روانی- اجتماعی………………………………………………………… ۹۸

۲-۴-۱۵-۲ عوامل ژنتیک و زیستی…………………………………………………………. ۹۸

۳-۴-۱۵-۲ نظریه روانپویشی…………………………………………………………………. ۹۹

۱۶-۲ اختلالات مربوط به فن سیکلیدین (یا شبه فن سیکلیدین)…………………….. ۱۰۰

۱-۱۶-۲ همه گیری شناسی…………………………………………………………………… ۱۰۰

۲-۱۶-۲ نورفارماکولوژی………………………………………………………………………. ۱۰۰

۳-۱۶-۲ اختلال خلقی ناشی از فن سیکلیدین……………………………………………. ۱۰۱

۴-۱۶-۲ اختلالات اضطرابی ناشی از فن سیکلیدین…………………………………….. ۱۰۱

۵-۱۶-۲ درمان…………………………………………………………………………………… ۱۰۱

۲-۲ پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………. ۱۰۲

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………… ۱۰۵

۱-۳ روش تحقیق……………………………………………………………………………….. ۱۰۵

۲-۳ جامعه آماری تحقیق……………………………………………………………………… ۱۰۵

۳-۳ ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………….. ۱۰۵

۴-۳ تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………………. ۱۰۶

۵-۳ روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………….. ۱۰۶

۶-۳ تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه………………………………………………………… ۱۰۷

۷-۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………….. ۱۰۸

فصل چهارم: یافته های پژوهش

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………….. ۱۲۱

۱-۵ چه کسی مسئول پیشگیری از اعتیاد است؟………………………………………….. ۱۲۱

۲-۵ محدودیت های پژوهش………………………………………………………………… ۱۲۴

۳-۵ پیشنهادهای پژوهش……………………………………………………………………… ۱۲۴

پیشنهادهایی به والدین…………………………………………………………………………. ۱۲۴

پیشنهادهایی به مسوولین ……………………………………………………………………… ۱۲۵

۴-۵ محدود کردن دسترسی به دارو………………………………………………………… ۱۲۷

۵-۵ آموزش و پیشگیری………………………………………………………………………. ۱۲۸

۶-۵ بهبود درمان و پژوهش………………………………………………………………….. ۱۲۹

۷-۵ توصیه های محافظت کننده……………………………………………………………… ۱۳۰

۸-۵ فهرست منابع:……………………………………………………………………………… ۱۳۳

منابع فارسی………………………………………………………………………………………. ۱۳۴

منابع خارجی…………………………………………………………………………………….. ۱۳۵

ضمیمه ……………………………………………………………………………………………. ۱۳۶

اشتراک گزاری این مطلب

مطالب مرتبط

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.فیلد های اجباری *