مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار

images

مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار

تعداد صفحات: ۱۰۲
تعداد فصل: ۵
منابع لاتین: دارد
منابع فارسی: دارد
چکیده: دارد
فهرست بندی: دارد
پرسشنامه: دارد
سطح: خوب
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۹۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………………………………………….. صفحه

گواهی ……………………………………………………………………………………………………. الف

تقدیر و تشکر …………………………………………………………………………………………. ب

تقدیم ……………………………………………………………………………………………………… ج

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. ۲

انگیزه تحقیق …………………………………………………………………………………………… ۴

فایده و اهمیت تحقیق ……………………………………………………………………………….. ۵

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………….. ۶

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………… ۶

موضوع تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۷

فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………. ۷

تعریف عملیاتی تحقیق ………………………………………………………………………………. ۸

فصل دوم : ادبیات (پیشینه تحقیق)

تاریخچه ای از روان شناسی نوجوانی………………………………………………………… ۱۰

تعاریف نوجوانی………………………………………………………………………………………. ۱۲

دنیای تازه افکار نوجوانی ………………………………………………………………………… ۱۵

بزهکاری ………………………………………………………………………………………………… ۲۲

تعریف بزهکاری ……………………………………………………………………………………… ۲۵

طبقه بندی بزه ………………………………………………………………………………………… ۲۶

دیدگاه کلاسیک ……………………………………………………………………………………….. ۲۷

نظریه یادگیری اجتماعی …………………………………………………………………………… ۲۸

نظریه ناکامی یا فرصتهای نابرابر………………………………………………………………. ۲۸

تفاوت بزهکاری و مجرم ………………………………………………………………………….. ۳۰

عوامل خانوادگی ……………………………………………………………………………………… ۳۲

عوامل موجود در مدرسه ………………………………………………………………………… ۳۹

عدالت برای نوجوانان ………………………………………………………………………………. ۴۳

نظریه آنزیک در مورد تأثیر شخصیت در بزهکاری …………………………………….. ۴۵

جمع بندی و نتیجه گیری ………………………………………………………………………….. ۴۷

پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………….. ۴۹

پژوهشهای معاصر…………………………………………………………………………………… ۵۱

راه های پیشگیری…………………………………………………………………………………….. ۵۳

نظریه فلاسفه یونان………………………………………………………………………………….. ۵۶

عزت نفس ………………………………………………………………………………………………. ۶۲

ابعاد عزت نفس ………………………………………………………………………………………. ۶۴

مفهوم خود …………………………………………………………………………………………….. ۶۵

ابعاد خویشتن………………………………………………………………………………………….. ۶۶

عوامل موثر بر سطح خودپنداری……………………………………………………………….. ۶۶

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

تعریف جامعه آماری ……………………………………………………………………………….. ۷۲

نمونه آماری و شیوه نمونه گیری ……………………………………………………………… ۷۲

نوع و روش تحقیق ………………………………………………………………………………….. ۷۲

ابزارهای اندازه گیری متغیرهای تحقیق ……………………………………………………… ۷۲

شیوه نمره گذاری گزینه ها ………………………………………………………………………. ۷۳

روش آماری تحقیق …………………………………………………………………………………. ۷۴

فصل چهارم : بیان و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل آماری ………………………………………………………………………………. ۷۶

توصیف داده ها ………………………………………………………………………………………. ۷۸

نمودار شماره ۱………………………………………………………………………………………. ۸۰

جدول شماره ۳………………………………………………………………………………………… ۸۱

نمودار شماره ۲……………………………………………………………………………………… ۸۲

تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………… ۸۳

 

فصل پنجم : خلاصه بحث و نتیجه گیری

محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………. ۸۷

پیشنهادات تحقیق …………………………………………………………………………………….. ۸۷

منابع ……………………………………………………………………………………………………… ۸۸

ضمائم

آزمون خودپنداره بک ………………………………………………………………………………. ۹۰

شیوه نمره گذاری گزینه های تست بک……………………………………………………….. ۹۹

اشتراک گزاری این مطلب

مطالب مرتبط

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.فیلد های اجباری *